Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sơn Bình
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ
  1
  1.1.
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ
  1
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại vừa
  và nhỏ . 1
  1.1.2. Vai trò của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ . 2
  1.1.3. Những khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh . 2
  1.1.4. Yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương
  mại vừa và nhỏ 5
  1.1.5. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp .
  thương mại .
  6
  1.1.6. Các phương thức thanh toán .
  10
  1.2.
  NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ . 12
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm
  trừ doanh thu . . 12
  1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán . 20
  1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 26
  1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính 29
  1.2.5. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác . . 33
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 37
  1.3.
  TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO TỔ
  CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ . 41
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 42
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái . 43
  1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 43
  1.3.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ . 44
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 45
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN BÌNH
  47
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
  DỊCH VỤ SƠN BÌNH . 47
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 47
  2.1.2. Cơ cấu sản xuất kinh doanh . . 48
  2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 49
  2.1.4.
  Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ
  Sơn Bình . .
  50
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ
  DỊCH VỤ SƠN BÌNH . 55
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
  doanh thu tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sơn Bình
  55
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 67
  2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 77
  2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . 86
  2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  94
  CHƯƠNG 3
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN BÌNH
  102
  3.1.
  ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG
  MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN BÌNH
  102
  3.1.1. Đánh giá chung . . .
  102
  3.1.2. Ưu điểm .
  103
  3.1.3. Nhược điểm .
  104
  3.2.
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN BÌNH
  106
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và
  Dịch vụ Sơn Bình . 106
  3.2.2. Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương
  mại và Dịch vụ Sơn Bình 106
  3.2.3. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thương mại
  và dịch vụ Sơn Bình 107
  KẾT LUẬN 118
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 119
  LỜI MỞ ĐẦU
  Năm 2006, Đất nước chúng ta có rất nhiều niềm vui, vừa tổ chức thành
  công Hội nghị APEC lần thứ 14 và là thành viên chính thức của tổ chức
  thương mại thế giới WTO. Đây vừa là niềm vui, niềm tự hào của đất nước
  cũng là thách thức rất lớn khi chúng ta hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.
  Những tác động trên cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
  của nền kinh tế cũng như đến mỗi doanh nghiệp.
  Trong các doanh nghiệp, việc tiêu thụ hàng hóa, phân tích doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là vấn đề rất quan trọng. Sự
  quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là làm thế
  nào để sản phẩm hàng hoá của mình tiêu thụ được trên thị trường và được thị
  trường chấp nhận đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phi phí đã bỏ ra, doanh
  nghiệp làm ăn có lãi.
  Bên cạnh việc tổ chức kế hoạch tiêu thụ hàng hoá một cách hợp lý. Để
  biết được doanh nghiệp làm ăn có lãi không phải nhờ đến kế toán phân tích
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Vì thế việc hạch toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có một
  vai trò rất quan trọng. Kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh là một trong những thành phần chủ yếu của kế toán doanh nghiệp về
  những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao, nhất là khi
  nền kinh tế đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt mỗi doanh nghiệp đều
  tận dụng hết những năng lực sẵn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng thị
  phần của mình trên thị trường.
  Cũng như các doanh nghiệp khác Công ty Cổ phần Thương mại và
  Dịch vụ Sơn Bình là một Doanh nghiệp thương mại đã sử dụng kế toán để
  điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó công
  tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có tầm quan
  trọng rất lớn. Nó phản ánh thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ
  của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Xuất phát từ tầm quan trọng của
  công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đối với
  mỗi doanh ngiệp nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thương
  mại và Dịch vụ Sơn Bình dưới sự chỉ bảo tận tình của Giảng viên - Th.S
  Nguyễn Văn Thụ và các anh chị trong phòng kế toán của công ty, em đã
  mạnh dạn tìm hiểu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại
  và Dịch vụ Sơn Bình”. Ngoài phần mở đầu và kết luận , bài viết của em gồm
  3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  thương mại vừa và nhỏ.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sơn Bình.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương
  mại và Dịch vụ Sơn Bình.
  Vì thời gian, sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ còn hạn chế nên bài viết
  của em còn nhiều thiếu sót. Em kính mong các thầy cô sẽ chỉ bảo, tạo điều
  kiện để em hoàn thành tốt bài khóa luận này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nhà xuất bản tài chính
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1 và 2) - Nhà xuất bản tài chính
  4. Lý thuyết và thực hành kế toán - NXB Tài chính Hà Nội
  5. Giáo trình kế toán tài chính - Trường Học viện tài chính
  6. Giáo trình nguyên lý kế toán - Nhà xuất bản thống kê.
  7. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới - PGS.TS. Võ Văn Nhị - Nhà
  xuất bản tài chính.
  8. Website : http://www.ketoanthue.vn và http://www.ketoanthucte.com


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status