Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xi

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xi


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Phân loại hoạt động và cách xác định lợi nhuận từng hoạt động trong
  doanh nghiệp 3
  1.2. Nội dung của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp 4
  1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất
  kinh doanh 4
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ 4
  1.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 6
  1.2.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn
  hàng bán trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên 8
  1.2.1.4. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn
  hàng bán trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm
  kê định kỳ 15
  1.2.1.5. Kế toán chi phí bán hàng 18
  1.2.1.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 21
  1.2.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . 24
  1.2.2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 24
  1.2.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 26
  1.2.3. Tổ chức kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác . 28
  1.2.3.1. Kế toán thu nhập khác 28
  1.2.3.2. Kế toán chi phí khác . 30
  1.2.4. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 32
  1.2.4.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 32
  1.2.4.2. Kế toán chi phí thuế TNDN . 34
  1.2.4.3. Kế toán lợi nhuận chưa phân phối . 37
  1.3. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 39
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 39
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 40
  1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 40
  1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 42
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 43
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÕNG . 44
  2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH một thành viên xi măng
  Vicem Hải Phòng 44
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 44
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ . 46
  2.1.2.1. Chức năng 46
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 46
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý công ty . 46
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 50
  2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng
  . 55
  2.2.1. Tình hình thực tế hàng hóa và hoạt động bán hàng 55
  2.2.1.1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của công ty 55
  2.2.1.2. Phương thức bán hàng 55
  2.2.1.3. Phương thức thanh toán hàng bán 56
  2.2.1.4. Phương pháp tính giá hàng xuất kho 56
  2.2.2. Phương pháp hạch toán trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty 56
  2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng . 56
  2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ . 66
  2.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 79
  2.2.2.4. Kế toán thu nhập khác 84
  2.2.3. Kế toán chi phí tại Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng . 92
  2.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 92
  2.2.3.2. Kế toán chi phí tài chính 99
  2.2.3.3. Kế toán chi phí bán hàng 104
  2.2.3.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 111
  2.2.3.5. Kế toán chi phí khác . 117
  2.2.3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 123
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÕNG
  . 133
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng
  . 133
  3.1.1. Ưu điểm . 133
  3.1.2. Nhược điểm . 136
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xi măng Vicem
  Hải Phòng 137
  KẾT LUẬN 143
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 145
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi rõ
  rệt. Tuy nhiên, tình hình hiện nay của nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt
  Nam nói riêng vẫn chưa ổn định lại do tình trạng lạm phát giá cả. Vì thế mà
  các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả đi rất nhiều, thậm chí có những
  doanh nghiệp thành lập chưa có chỗ đứng trên thị trường đã phải phá sản, dẫn
  đến tình trạng thất nghiệp của người làm công ăn lương trong xã hội. Nhưng
  bên cạnh đó, không thể không kể đến những doanh nghiệp hàng ngày vẫn đạt
  được những hiệu quả cao, đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của các doanh
  nghiệp này từ khâu sản xuất, lưu thông, phân phối đến tiêu thụ. Và trong đó,
  một trong những khâu quan trọng không thể bỏ qua đó là công tác kế toán bán
  hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. Nó góp phần phản
  ánh và cung cấp chính xác, kịp thời những thông tin cho các cấp lãnh đạo của
  doanh nghiệp để có căn cứ đưa ra các quyết định, chính sách và biện pháp phù
  hợp để tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn. Và
  công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng cũng không nằm ngoài quy
  luật đó.
  Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng là một đơn vị sản xuất
  kinh doanh không ngừng phát triển, tình hình tài chính tương đối ổn định.
  Tuy nhiên, trước những thách thức của nền kinh tế thị trường, ban lãnh đạo
  công ty không ngừng nâng cao trình độ quản lý nhất là quản lý tài chính trong
  doanh nghiệp. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác kế toán
  bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, sau khi đi sâu tìm hiểu thực tế về
  công tác này tại công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng, em đã chọn
  nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV xi măng Vicem
  Hải Phòng” với mong muốn tìm hiểu thực tế nhằm nâng cao vốn kiến thức
  cho bản than và đóng góp một phần nhỏ vào quá trình hoàn thiện công tác kế
  toán tại công ty.
  Bài viết của em gồm 3 chương:
  Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên xi
  măng Vicem Hải Phòng.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng.
  Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của
  Ban giám đốc, của cán bộ công nhân viên phòng kế toán cùng với sự chỉ bảo
  nhiệt tình của thầy giáo - Thạc sĩ Phạm Văn Tưởng, em đã nắm bắt được phần
  nào công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  công ty. Tuy nhiên, do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn
  chế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những sai sót nhất định. Em
  rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung từ thầy cô, bạn đọc để
  bài khóa luận của em được hoàn chỉnh hơn.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  - Bộ Tài chính (2010), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1), Nhà xuất bản
  Tài chính, Hà Nội.
  - Bộ Tài chính (2010), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2), Nhà xuất bản
  Tài chính, Hà Nội.
  - GS.TS Ngô Thế Chi và TS. Trương Thị Thùy 2007, Giáo trình kế toán tài
  chính, Nhà xuất bản tài chính, 711 trang.
  - Các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán tham khảo tại phòng kế toán của
  Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV xi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status