Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN BẰNG TIỀN VÀ TỔ CHỨC
  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 3
  1.1. Tổng quan về vốn bằng tiền và tổ chức kế toán vốn bằng tiền 3
  1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền . 3
  1.1.2. Đặc điểm của vốn bằng tiền 3
  1.1.3. Phân loại vốn bằng tiển . 3
  1.1.4. Vị trí và vai trò của vốn bằng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp. 4
  1.1.5. Những quy định về hạch toán kế toán vốn bằng tiền 4
  1.1.6. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền . 6
  1.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ . 7
  1.2.1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt 7
  1.2.2. Chứng từ hạch toán tiền mặt . 8
  1.2.3. Tài khoản sử dụng . 9
  1.2.4. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 10
  1.2.4.1. Kế toán tiền mặt là Tiền Việt Nam 10
  1.2.4.2. Kế toán tiền mặt là ngoại tệ . 13
  1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng 17
  1.3.1. Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng . 17
  1.3.2. Chứng từ hạch toán tiền gửi ngân hàng 18
  1.3.3. Tài khoản sử dụng để hạch toán tiền gửi ngân hàng . 18
  1.3.4. Phương pháp hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng 19
  1.4. Kế toán tiền đang chuyển . 23
  1.4.1. Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển . 23
  1.4.2. Chứng từ hạch toán tiền đang chuyển . 23
  1.4.3. Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển 24
  1.4.4. Phương pháp hạch toán kế toán tiền đang chuyển 24
  1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán vốn bằng tiền . 27
  1.5.1. Hình thức Nhật ký chung 28
  1.5.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 30
  1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 32
  1.5.4. Hình thức Nhật ký - Chứng từ 34
  1.5.5. Hình thức kế toán máy 36
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG
  TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG 38
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng . 38
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Xi măng
  Vicem Hải Phòng 38
  2.1.2. Đặc điểm, ngành nghề, quy trình sản xuất kinh doanh 40
  2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh . 40
  2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty . 40
  2.1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất tại công ty 41
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
  . 43
  2.1.3.1. Thuận lợi 43
  2.1.3.2. Khó khăn 44
  2.1.3.3. Phương hướng phát triển trong những năm tới 44
  2.1.4. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty 45
  2.1.4.1. Loại hình tổ chức của Công ty . 45
  2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý Công ty . 47
  2.1.5. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận
  . 48
  2.1.6.Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công
  ty . 52
  2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Xi
  măng Vicem Hải Phòng 56
  2.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ 56
  2.2.1.1. Chứng từ sử dụng . 56
  2.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng . 57
  2.2.1.3. Sổ sách kế toán sử dụng . 58
  2.2.1.4. Quy trình hạch toán 58
  1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem
  Hải Phòng. . 75
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng . 75
  1.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 76
  1.2.2.3. Sổ sách kế toán sử dụng . 76
  1.2.2.4. Quy trình hạch toán 76
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV
  XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG 92
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán và công tác kế toán vốn bằng tiền tại
  công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng 92
  3.1.1. Những ưu điểm 92
  3.1.2. Những hạn chế 94
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
  TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng. 95
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 95
  3.2.2. Mục đích, yêu cầu, phạm vi hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền
  tại công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng . 95
  3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công
  ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng. 96
  KẾT LUẬN 105
  LỜI MỞ ĐẦU
  Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình
  thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như
  thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay,
  phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà
  đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó,
  quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền là rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và
  quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp.
  Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động kinh
  tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ
  động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của
  doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có
  mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu
  quả cao. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện
  tượng, mỗi quá trình : Vốn và nguồn, tăng và giảm Do đó việc tổ chức hạch
  toán vốn bằng tiền nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất
  về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu
  trong quá trình sản xuất kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được
  những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu
  tư, chi tiêu trong tương lai như th ế nào. Bên cạnh đó, nhiệm vụ kiểm tra các
  chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, chúng ta có thể biết được
  hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.
  Xuất phát từ thực tế trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH
  MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, em đã tìm hiểu sâu hơn về công tác kế toán
  vốn bằng tiền và chọn đề tài cho khoá luận của mình là : “Hoàn thiện công tác
  kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng”
  Bài khoá luận gồm ba phần chính:
  Phần 1: Lý luận chung về vốn bằng tiền và tổ chức kế toán vốn bằng
  tiền trong các doanh nghiệp
  Phần 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH
  MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
  Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng
  tiền tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status