Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Trung Trang
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . 2
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. . 2
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 2
  1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh. 2
  1.1.2.1. Doanh thu. 2
  1.1.2.2. Chi phí. . 7
  1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh. . 8
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . 9
  1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp.(Theo quyết định số 48) . 10
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 10
  1.2.1.1. Chứng từ sử dụng. 10
  1.2.1.2. Tài khoản sử dụng. 10
  1.2.1.3. Phương pháp hạch toán. . 11
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng. 13
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng. . 13
  1.2.2.3. Phương pháp hạch toán. . 14
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. . 15
  1.2.3.1. Chứng từ sử dụng. 15
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng. . 15
  1.2.3.3. Phương pháp hạch toán. . 17
  1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 19
  1.2.4.1. Chứng từ sử dụng. 19
  1.2.4.2.Tài khoản sử dụng. 19
  1.2.4.3. Phương pháp hạch toán. . 19
  1.2.5. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính. 21
  1.2.5.1. Chứng từ sử dụng. 21
  1.2.5.2. Tài khoản sử dụng. . 21
  1.2.5.3. Phương pháp hạch toán. . 22
  1.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 24
  1.2.6.1. Chứng từ sử dụng. 24
  1.2.6.2. Tài khoản sử dụng. . 24
  1.2.6.3. Phương pháp hạch toán. . 24
  1.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 26
  1.2.7.1. Chứng từ sử dụng. 26
  1.2.7.2. Tài khoản sử dụng. . 26
  1.2.7.3. Phương pháp hạch toán. . 26
  1.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. . 27
  1.2.8.1. Chứng từ sử dụng. 27
  1.2.8.2. Tài khoản sử dụng. . 27
  1.2.8.3. Phương pháp hạch toán. . 27
  1.3. Tổ chức sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . 28
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 28
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái . 30
  1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 31
  1.3.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ. 32
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH TRUNG TRANG. . 35
  2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Trung Trang. 35
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách TNHH Trung Trang. . 35
  2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Trung Trang. . 36
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Trung Trang. 37
  2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty. 37
  2.1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại công ty. . 38
  2.1.3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại công ty. 38
  2.1.3.4.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty. 38
  2.1.3.5. Các chính sách và phương pháp kế toán tại công ty. . 39
  2.1.3.6. Hình thức sổ kế toán tại công ty . 39
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Trang. 40
  2.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH
  Trung Trang. 40
  2.2.1.1. Phương thức bán hàng và thanh toán tại công ty. 40
  2.2.1.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng tại công ty. . 41
  2.2.1.3 Ví dụ minh họa. . 42
  2.2.2. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Trung Trang. 53
  2.2.2.1. Nội dung của giá vốn hàng bán tại công ty. . 53
  2.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty. . 53
  2.2.2.3. Quy trình kế toán giá vốn bán hàng tại Công ty. . 54
  2.2.2.4. Ví dụ minh họa. 55
  2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Trang.
  . 62
  2.2.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty. . 62
  2.2.3.2. Sổ sách sử dụng. . 62
  2.2.3.3. Quy trình kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty. 62
  2.2.3.4 Ví dụ minh hoạ. . 63
  2.2.4. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công
  ty TNHH Trung Trang. . 68
  2.2.4.1. Nội dung của doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty .
  . 68
  2.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty. . 68
  2.2.4.3. Quy trình kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại
  Công ty. . 68
  2.2.4.4. Ví dụ minh họa. 69
  2.2.5. Tổ chức kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH TrungTrang. . 74
  2.2.5.1. Nội dung của chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty. 74
  2.2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty. . 74
  2.2.5.3. Quy trình kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty. . 74
  2.2.5.4 Ví dụ minh họa 75
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG TRANG 83
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH Trung Trang. 83
  3.1.1. Ưu điểm. 83
  3.1.2. Hạn chế. . 85
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Trang. 86
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Trang. . 86
  3.2.2. Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Trang. . 87
  3.2.3. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Trang. 87
  KẾT LUẬN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây nước ta đang trên đà phát triển, nền kinh tế
  nước ta đã và đang có sự chuyển biến một cách rõ rệt, rất nhiều những công ty lớn
  nhỏ được thành lập với nhiều hình thức khác nhau. Để có thể tồn tại và vươn lên
  thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất ki nh doanh, nắm bắt các thông
  tin, đặc biệt là các thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng và chuẩn xác.
  Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng
  không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nước, nhà đầu tư,
  các tổ chức tài chính, Các thông tin này được kế toán trong công ty tập hợp,
  phản ánh dưới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Việc xác địn h đúng
  doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa ra quyết định đúng
  đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển công ty. Tuy
  nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế
  diễn ra ngày càng phức tạp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên ở các
  doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Trung Trang nói riêng, với những kiến
  thức đã được trang bị ở nhà trường và sự giúp đỡ tận tình của Thạc sĩ Hòa Thị
  Thanh Hương và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Trung
  Trang, em đã lựa chọn đề tài:"Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn
  Trung Trang" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận khóa luận gồm 3 chương như sau:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Trang.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Trang.
  Do phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế và kiến thức chưa có nhiều nên bài
  viết khó tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo,
  giúp đỡ của các thầy cô giáo, các cô chú, anh chị trong phòng kế toán để khóa luận
  của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
  2.Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nhà xuất bản tài chính
  3.Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1 và 2) – Nhà xuất bản tài chính
  4.Lý thuyết và thực hành kế toán – NXB Tài chính Hà Nội
  5.Giáo trình kế toán tài chính – Trường Học viện tài chính
  6.Giáo trình nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản thống kê.
  7.Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới – PGS.TS. Võ Văn Nhị - Nhà xuất bản
  tài chính.
  8.Website : ketoanthue.vn và ketoanthucte.com


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status