Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về NVL và hạch toán NVL . 3
  1.1: Sự cần thiết của tổ chức kế toán NVL trong Doanh nghiệp 3
  1.1.1: Bản chất, đặc điểm của nguyên vật liệu 3
  1.1.2: Yêu cầu quản lý Nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp 4
  1.1.3: Nhiệm vụ của kế toán Nguyên vật liệu. 5
  1.2: Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 5
  1.2.1: Phân loại Nguyên vật liệu. 5
  1.2.2: Đánh giá Nguyên vật liệu. 7
  1.2.2.1: Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu. 7
  1.2.2.2: Phương pháp xác định giá nhập kho . 7
  1.2.2.3: Phương pháp xác định giá xuất kho 8
  1.3 : Tổ chức kế toán nguyên liệu vật liệu trong Doanh nghiệp. 12
  1.3.1 : Chứng từ kế toán sử dụng. . 12
  1.3.2: Phương pháp kế toán chi tiết Nguyên vật liệu. . 13
  1.3.2.1: Phương pháp thẻ song song 13
  1.3.2.2[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15
  1.3.2.3: Phương pháp sổ số dư 16
  1.3.3: Tổ chức kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu. 17
  1.3.3.1: Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên
  . 18
  1.3.3.2: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê địnhkỳ.
  . 21
  1.3.3.3: Hình thức sổ sách kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 25
  1.3.4: Kiểm kê nguyên vật liệu . 31
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây lắp
  và Vật liệu xây dựng V. . 33
  2.1: Tổng quan về Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD V. 33
  2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty. 33
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. . 33
  2.1.3. Đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý. . 35
  2.1.4. Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất kinh
  doanh. . 37
  2.2: Mô hình tổ chức và đặc điểm của bộ máy kế toán của Công ty TNHH
  MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng V . 38
  2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . . 38
  2.2.2: Hình thức chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 41
  2.2.3: Hệ thống sổ sách, trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty. 42
  2.2.4: Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính. . 44
  2.3: Thực trạng tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty. 44
  2.3.1: Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu tại Công ty. . 44
  2.3.2: Đánh giá Nguyên vật liệu tại Công ty. 45
  2.3.2.1: Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho. . 45
  2.3.2.2: Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho. 46
  2.3.3: Phương pháp hạch toán. 46
  2.3.4: Chứng từ kế toán sử dụng. 47
  2.3.5: Thủ tục nhập xuất kho trong công tác kế toán NVL tại Công ty 48
  2.3.5.1: Thủ tục nhập kho. . 48
  2.3.5.2: Thủ tục xuất kho. . 60
  2.3.6: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty. 66
  2.3.7: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty. . 72
  2.3.7.1: Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu. 72
  2.3.7.2: Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. . 82
  2.3.8: Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Xây lắp v à
  Vật liệu xây dựng V. . 87
  Chương 3:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán NVL
  tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và vật liệu xây dựng V. 89
  3.1: Nhận xét về công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV
  Xây lắp & Vật liệu xây dựng V. . 89
  3.1.1: Đánh giá chung. 89
  3.1.2:Nhận xét về bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty . 90
  3.1.3: Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty. 93
  3.2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty
  TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng 98
  3.2.1: Nguyên tắc hoàn thiện . 98
  3.2.2: Yêu cầu hoàn thiện. . 98
  3.2.3: Nội dung hoàn thiện 99
  Kết Luận 110
  Tài liệu tham khảo .112
  LỜI MỞ ĐẦU
  Ngày nay sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp diễn ra hết sức gay gắt,
  vì vậy mỗi Doanh nghiệp phải tự đổi mới mình để thích ứng với cơ chế quản
  lý mới. Tạo ra nhiều lợi ích kinh tế mang lại hiệu quả thực sự cho doanh
  nghiệp và Nhà nước, để thực hiện được điều đó các đơn vị phải tổng hoà
  nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp quan trọng không thể thiếu được là
  thực hiện quản lý kinh tế mà hạch toán kế toán là một cấu thành quan trọng
  của hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Nó có vai trò tích cực trong việc quản
  lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Chính vì vậy các doanh
  nghiệp phải tổ chức công tác kế toán ngày một hoàn thiện và phù hợp hơn.
  Trong những năm gần đây nhờ thực hiện chủ trương chính sách đường
  lối của Đảng và Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,
  vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Nền kinh tế
  Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức và quy mô
  từng bước khẳng định chỗ đứng của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Đặc
  biệt là sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương
  mại thế giới WTO, đã nhiều cơ hội và thách thức lớn, chúng ta phải nắm bắt
  lấy thời cơ, vượt qua thách thức phải nâng cao khả năng cạnh tranh và chủ
  động hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới thúc đẩy quá trình công nghiệp
  hoá hiện đại hóa đất nước, phát triển nhanh nền kinh tế thị trường định
  hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
  Để thực hiện thành công những mục tiêu trên buộc các thành phần kinh
  tế, các Doanh nghiệp, các Công ty, Xí nghiệp . phải có những chiến lược
  hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, bắt nhịp với tình hình đổi mới của
  đất nước. Vậy làm thế nào để hoạt động và sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp mình có hiệu quả? Một trong những điều kiện đó là phải có một kết
  cấu hạ tầng kinh tế xã hội và dịch vụ đủ để phát triển kinh tế thị trường trong
  nước và mở rộng giao lưu quốc tế.
  Vì vậy có thể nói bất cứ doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động
  sản xuất kinh doanh cũng cần phải có tài sản, tài sản là tiềm lực kinh tế của
  xã hội, nó phản ảnh tình hình tài chính, khả năng thanh toán, tình hình công
  nợ của doanh nghiệp, mà trong đó NVL là bộ phận quan trọng của tài sản, nó
  không thể thiếu. Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của quá trình sản
  xuất kinh doanh, nó chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản phẩm, do vậy
  việc tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ sự biến động của NVL
  bằng nghiệp vụ kế toán có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó ảnh hưởng trực
  tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh n ghiệp, việc thực
  hiện sử dụng NVL một cách tiết kiệm và có hiệu quả nhằm hạ thấp chi phí và
  giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp. Xuất phát từ vai
  trò đặc điểm của NVL trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi
  doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ ở mọi khâu, từ khâu thu mua, bảo quản
  dự trữ đến khâu sử dụng.
  Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD V - Bộ Thương mại (nay là Bộ
  Công thương), là Doanh nghiệp Nhà nước với ngành nghề kinh doanh vật
  liệu xây dựng, XNK vật tư thiết bị, hàng hoá, hàng Nông lâm sản, xây dựng
  các công trình dân dụng và công nghiệp. Uy tín của Công ty ngày càng được
  mở rộng với nhiều bạn hàng trong và ngoài nước.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên với sự giúp đỡ nhiệt
  tình của cán bộ công nhân viên các phòng ban trong Công ty TNHH MTV
  Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V, em tiến hành nghiên cứu đề tài:
  “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV
  Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V ”.
  Với 3 nội dung chính:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về nguyên vật liệu và hạch toán nguyên vật
  liệu.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH
  MTV Xây lắp và VLXD V.
  Chương 3:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu
  tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD V.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status