Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TN


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  . 3
  1.1.Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh ng 3
  1.1.1.Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC . 3
  1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu . 3
  1.1.1.2. Khái niệm về chi phí 5
  1.1.1.3. Khái niệm kết quả kinh doanh . 6
  1.1.2. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 7
  1.1.3. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán trong Doanh
  nghiệp 8
  1.1.3.1 Các phương thức bán hàng 8
  1.1.3.2. Các phương thức thanh toán 9
  . 9
  1.2.1. Tổ chức kế toán Doanh thu trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ . 9
  1.2.1.1. Tổ chức kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ 9
  1.2.1.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo quyết định
  48/2006/QĐ-BTC 12
  1.2.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 15
  1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 19
  1.2.2.1. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán theo quyết định 48/2006/QĐ - BTC . 19
  1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí tài chính . 22
  1.2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo quyết định
  48/2006/QĐ-BTC 24
  1.2.2.4. Tổ chức kế toán chi phí khác theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC . 26
  1.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh theo quyết định
  48/2006/QĐ-BTC 28
  1.3. Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán trong tổ chức kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  . 30
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM BẮC . 32
  2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH TM và DV Nam Bắc 32
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Thương Mại và Dịch
  Vụ Nam Bắc 32
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương
  Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 33
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ
  Nam Bắc 33
  2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam
  Bắc . 35
  2.1.5. Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
  TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 36
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 40
  2.2.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 40
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 41
  2.2.2.1. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công
  ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 41
  2.2.2.2. Thực trạng kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Thương Mại
  và Dịch Vụ Nam Bắc 51
  2.2.2.3 Thực trạng kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH
  Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 60
  2.2.2.4. Thực trạng kế toán chi phí tài chính tại Công ty TNHH Thương Mại
  và Dịch Vụ Nam Bắc 64
  2.2.2.5 Thực trạng kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH
  Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 69
  2.2.2.6. Thực trạng Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH
  Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc . 78
  2.2.2.6.1 . Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành . 78
  2.2.2.6.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 78
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM BẮC 87
  3.1. Đánh giá những ưu nhược điểm trong tổ chức công tác doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam
  Bắc . 87
  3.1.1. Ưu điểm . 87
  3.1.2. Hạn chế 90
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam
  Bắc . 92
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam
  Bắc . 92
  3.2.2. Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam
  Bắc . 93
  KẾT LUẬN . 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển và hội nhập nhiều doanh
  nghiệp trên cùng một địa bàn cùng kinh doanh những sản phẩm như nhau nên
  sự cạnh tranh lẫn nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Lợi nhuận của doanh
  nghiệp là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư tài
  chính và kết quả hoạt động khác. Lợi nhuận càng cao thì tình hình tài chính
  của doanh nghiệp càng ổn định doanh nghiệp mới có điều kiện. Vì vậy, vấn
  đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao đạt được lợi nhuận cao nhất trong
  kinh doanh. Do đó, cuối kỳ kinh doanh doanh nghiệp phải xác định kết quả
  kinh doanh xem lãi hay lỗ từ đó có biện pháp quản lý doanh nghiệp thích hợp
  để đạt được lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh.
  Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc kinh doanh vật liệu
  xây dựng, cùng nhiều lĩnh vực khác cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Do
  đó, nhiệm vụ quan trọng của kế toán là công ty là cần phải xác định đúng lãi,
  lỗ của hoạt động kinh doanh để giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có thể nhanh
  chóng đưa ra các chiến lược kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp có đủ thông tin
  để đạt được lợi thế trong kinh doanh, giảm chi phí và đạt được lợi nhuận cao.
  Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán xác định doanh thu và lợi nhuận
  tại công ty, cùng với sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Thị Mỵ và các nhân
  viên phòng kế toán của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc, em
  đã lựa chọn khóa luận tốt nghiệp : “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại
  và Dịch Vụ Nam Bắc” .
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Làm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam
  Bắc.
  - Đánh giá thực trạng và đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ
  chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho
  Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu: Lĩnh vực nghiên cứu về tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu: toàn bộ số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán trong
  công ty nói chung và nội dung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp chung: bao gồm các phương pháp kế toán (phương pháp
  chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tổng hợp cân đối), các
  phương pháp phân tích kinh doanh (phương pháp so sánh, phương pháp liên
  hệ), phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu đã đạt được
  Phương pháp kỹ thuật trình bày: kết hợp giữa mô tả với phân tích, giữa
  luận giải với bảng biểu sơ đồ.
  5. Nội dung, kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2 : Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc.
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nam
  Bắc.
  Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến GV-TS. Nguyễn Thị Mỵ
  cùng cô chú cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ
  Nam Bắc đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành khóa luận này. Tuy nhiên, do
  phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên bài khóa luận của em
  khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự góp ý cũng như sự chỉ bảo
  thêm của các thầy cô cũng như cô chú trong phòng kế toán của công ty để em
  có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của mình, giúp em hoàn thành
  chuyên đề báo cáo của mình một cách tốt nhất.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo quyết định số
  48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính_Nhà xuất
  bản Thống kê năm 2009.
  2. Chuẩn mực kế toán số 14.
  3. Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009.
  4. Tài liệu và các chứng từ, sổ sách kế toán năm 2012 của Công ty TNHH
  Thương Mại và Dịch Vụ Nam Bắc.
  5. Giáo trình kế toán tài chính của trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
  6. Giáo trình kế toán tài chính của trường Học Viện Tài Chính – Hà Nội
  7. Khóa luận các anh chị khóa trên trường ĐHDL Hải Phòng.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status