Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu h

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu h


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn New hope Hà Nội Chi nhánh Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu của đề tài 2
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN
  XUẤT 3
  1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 3
  1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm 3
  1.2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm 3
  1.2.2. Chức năng của giá thành sản phẩm . 4
  1.2.2.1. Chức năng thước đo bù đắp chi phí . 4
  1.2.2.2. Chức năng lập giá 4
  1.2.2.3. Chức năng đòn bẩy kinh tế . 5
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất. . 6
  1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố (nội dung kinh tế của chi phí . 6
  1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm . 7
  1.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm công
  việc lao vụ sản xuất trong kỳ 7
  1.4. Phân loại giá thành sản phẩm . 8
  1.4.1. Xét theo thời điểm tính và nguồn số liệu 8
  1.4.2. Theo phạm vi phát sinh chi phí . 8
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và
  kỳ tính giá thành 8
  1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 8
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 9
  1.5.3. Kỳ tính giá thành . 9
  1.5.4. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
  thành sản phẩm 10
  1.6. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất . 10
  1.6.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 10
  1.6.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất . 10
  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 11
  1.7.1. Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) 11
  1.7.2. Phương pháp tổng cộng chi phí . 11
  1.7.3. Phương pháp hệ số . 12
  1.7.4. Phương pháp tỷ lệ . 12
  1.7.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 13
  1.7.6. Phương pháp đơn đặt hàng 13
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang 14
  1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 14
  1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương. . 14
  1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến . 15
  1.8.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyên vật liệu chính. . 15
  1.8.5. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 16
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm 16
  1.9.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên . 16
  1.9.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
  1.9.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 17
  1.9.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 18
  1.9.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất . 21
  1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
  kỳ 22
  1.10. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 24
  1.10.1. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng 24
  1.10.2. Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất . 25
  1.11. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo các hình thức
  kế toán 28
  1.11.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán Nhật ký chung 28
  1.11.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán Nhật ký - Sổ cái 29
  1.11.3. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán Nhật ký - Chứng từ 30
  1.11.4. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán chứng từ - ghi sổ 31
  1.11.5. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán trên máy vi tính 32
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
  HẠN NEW HOPE HÀ NỘI – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG . 33
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng . 33
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH New hope Hà Nội –
  Chi nhánh Hải Phòng 33
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại Công ty
  TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng . 34
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH New hope Hà Nội –
  Chi nhánh Hải Phòng 38
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
  TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng . 39
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng . 42
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất . 42
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 42
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 42
  2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 42
  2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm 42
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng . 44
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH New hope
  Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng . 44
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty TNHH New hope Hà
  Nội – Chi nhánh Hải Phòng . 58
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty TNHH New hope Hà Nội –
  Chi nhánh Hải Phòng 67
  2.4.2.4. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất tại Công ty TNHH New hope Hà Nội –
  Chi nhánh Hải Phòng 73
  2.4.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng 74
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NEW HOPE HÀ NỘI – CHI
  NHÁNH HẢI PHÒNG . 79
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất -giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh
  Hải Phòng . 79
  3.1.1. Ưu điểm . 79
  3.1.2. Hạn chế 83
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm 84
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất - giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng 85
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất - giá thành
  sản phẩm tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng 85
  3.4.1. Kiến nghị 1: Về phương pháp hạch toán chi phí trả trước 85
  3.4.2. Kiến nghị 2: Về khoản chi phí thiệt hại trong sản xuất . 86
  3.4.3. Kiến nghị 3: Về việc áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính tại Công ty
  trách nhiệm hữu hạn New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng 87
  3.4.4. Kiến nghị 4: Về việc thay đổi phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho tại
  Công ty trách nhiệm hữu hạn New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng 87
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất - giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi
  nhánh Hải Phòng 88
  3.5.1. Về phía Nhà nước . 88
  3.5.2. Về phía doanh nghiệp. 88
  KẾT LUẬN . 90
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền
  kinh tế nước ta với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn đầu tư
  trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của
  nền kinh tế. Như vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự
  chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ
  chức sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường, các
  doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu
  mã sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong những biện
  pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường đó
  là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tìm tòi và tổ chức
  hạ giá thành sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.
  Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi
  phí sản xuất, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không
  cần thiết, tránh lãng phí. Một trong những công cụ hữu hiệu để quản lý chi
  phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là kế toán mà
  trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn
  được xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế
  toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy hoàn thiện kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan
  trọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp.
  Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Công ty TNHH New hope Hà Nội –
  Chi nhánh Hải Phòng đã không ngừng đổi m ới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn
  tại trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi
  nhánh Hải Phòng, xuất phát từ những lý do trên, em đã đi sâu nghiên cứu tìm
  hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải
  Phòng” làm khóa luận tốt nghiệp.
  2. Mục tiêu của đề tài:
  - Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  - Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn New
  hope Hà Nội – chi nhánh Hải Phòng.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản
  xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn New hope Hà Nội – chi nhánh Hải
  Phòng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  * Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn New hope Hà Nội – Chi
  nhánh Hải Phòng.
  * Phạm vi nghiên cứu đề tài:
  - Về không gian: Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn New hope Hà Nội –
  Chi nhánh Hải Phòng.
  - Việc phân tích được lấy số liệu từ năm 2012
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp kế toán
  - Phương pháp thống kê và so sánh
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu
  5. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài “Lời mở đầu và Kết luận” thì kết cấu của khóa luận gồm 3
  chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
  Chương 2: Thực trạngcông tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn New hope Hà Nội – chi
  nhánh Hải Phòng.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn New
  hope Hà Nội – chi nhánh Hải Phòng.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình “Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp”
  Chủ biên: GS.TS. Đặng Thị Lan (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)
  Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
  Xuất bản năm 2011
  2. Kế toán tài chính
  Chủ biên: PGS.TS. Võ Văn Nhị; TS. Trần Anh Huy; TS. Nguyễn Ngọc
  Duy; TS. Nguyễn Xuân Hưng (Trường Đại học Kinh tế TP. HCM)
  Nhà xuất bản Tài chính
  Xuất bản năm 2009
  3. Lý thuyết tài chính (lý thuyết, bài tập & bài giải)
  Chủ biên: TS. Lê Thị Thanh Hà; Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa (Trường Đại
  học Ngân hàng TP.HCM)
  Nhà xuất bản Thống kê
  Xuất bản năm 2010
  4. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 01) – Hệ thống tài khoản kế toán
  Bộ tài chính
  Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
  Xuất bản năm 2009
  5. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 02) –Báo cáo tài chính; Chứng từ
  và sổ kế toán; Sơ đồ kế toán.
  Bộ tài chính
  Nhà xuất bản Giao thông Vận tải


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu h
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu h sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status