Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thé

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thé


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép Việt Nhật
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 12
  1.1. Tổng quan về chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . 12
  1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp . 12
  1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong doanh nghiệp 15
  1.1.2.1. Khái niệm và nội dung doanh thu 15
  1.1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu . 16
  1.1.3. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 18
  1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 20
  1.4. Nội dung của tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 21
  1.4.1. Tổ chức kế toán chi phí . 21
  1.4.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 21
  1.4.1.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 27
  1.4.1.3. Kế toán chi phí tài chính 32
  1.4.1.4. Kế toán chi phí khác . 34
  1.4.1.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 35
  1.4.2. Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu 38
  1.4.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 38
  1.4.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 44
  1.4.2.3. Kế toán thu nhập khác 46
  1.4.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 48
  1.4.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 51
  1.4.4. Tổ chức sổ sách kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 53
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH
  THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN THÉP VIỆT NHẬT 55
  2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần thép Việt Nhật. 55
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thép Việt Nhật. 55
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt
  Nhật. 58
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần thép Việt Nhật. . 60
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thép Việt Nhật. . 64
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần thép Việt Nhật. 64
  2.1.4.2. Tố chức vận dụng chế độ kế toán. . 66
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán tại công ty cổ phần thép
  Việt Nhật. 67
  2.1.4.4. Tổ chức hệ th ống sổ kế toán và hình thức kế toán áp d ụng tại công ty . 67
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty cổ phần thép Việt Nhật. 68
  2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí tại công ty. . 68
  2.2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 68
  2.2.1.2. Kế toán chi phí bán hàng 82
  2.2.1.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 91
  2.2.1.4. Kế toán chi phí tài chính 98
  2.2.1.5. Kế toán chi phí khác . 103
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu tại công ty. 103
  2.2.2.1. Phương thức bán hàng và thanh toán tại công ty cổ phần Thép Việt
  Nhật. 103
  2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng . 104
  2.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 116
  2.2.2.4. Kế toán thu nhập khác 121
  2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 121
  CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI
  PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT NHẬT . 133
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty cổ phần Thép Việt Nhật . 133
  3.1.1. Ưu điểm . 133
  3.1.2. Hạn chế 135
  3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Thép Việt Nhật 136
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh 136
  3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh 136
  3.2.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu
  và xác định kết quả kinh doanh . 137
  KẾT LUẬN 148
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 149
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát
  triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiêu quả kinh tế. Để đạt
  được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản
  xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý, trong
  đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu để tiến hành quản
  lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hóa
  nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh,
  tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ
  sở vạch ra chiến lược kinh doanh.
  Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
  như bộ máy quản lý của công ty cổ phần thép Việt Nhật, em nhận thấy kế
  toán nói chung và tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt
  động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn luôn đòi hỏi phải được hoàn
  thiện. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh
  thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép Việt Nhật ”
  cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu những nhận thức chung nhất về tổ chức kế toán chi phí,
  doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.
  Nắm rõ về tình hình thực tế về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép Việt Nhật.
  Đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí,
  doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu và hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép Việt Nhật.
  4. Đối tượng nghiên cứu
  Tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp chung của chủ nghĩa duy vật biện chứng: đi từ lý luận đến
  thực tiễn, lấy thực tế để kiểm tra lý luận.
  Phương pháp cụ thể: phương pháp trình bày, diễn giải, so sánh, phân tích,
  quy nạp
  - Phương pháp thống kê: dựa trên những số liệu đã được thống kê để phân
  tích, so sánh, đối chiếu từ đó nêu lên những ưu điểm, nhược điểm trong công
  tác kinh doanh nhằm tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho Công ty
  nói chung và cho tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh nói riêng.
  6. Kết cấu
  Nội dung của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận còn gồm 3 phần:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí,
  doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác đ ịnh kết
  quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép Việt Nhật.
  Chương 3: Biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép Việt Nhật.
  Nhờ sự hướng dẫn, quan tâm chỉ bảo tận tình của cô giáo – Ths.Lương
  Khánh Chi cùng sự giúp đỡ của các anh chị phòng kế toán công ty cổ phần
  thép Việt Nhật đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài khóa luận này. Tuy
  nhiên do trình độ nghiệp vụ và hiểu biết thực tế còn hạn chế nên bài viết của
  em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự nhận xét và đóng
  góp ý kiến của các thầy cô để khóa luận của em được hoàn thiện hơn nữa.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Kế toán tài chính – Nhà xuất bản thống kê.
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ –
  BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, Nhà xuất bản tài chính.
  3. Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”.
  4. Tài liệu, sổ sách kế toán do công ty cổ phần Thép Việt Nhật cung cấp.
  5. Một số luận văn khóa trước.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thé
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thé sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status