Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xuân Điền
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP . 3
  1.1. Những lý luận cơ bản về chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
  doanh . 3
  1.1.1. Chi phí . 3
  1.1.1.1. Khái niệm . 3
  1.1.1.2. Các loại chi phí . 3
  1.1.2. Doanh thu 5
  1.1.2.1. Khái niệm . 5
  1.1.2.2. Vai trò . 5
  1.1.2.3. Các loại doanh thu 5
  1.1.3. Kết quả kinh doanh . 7
  1.1.3.1. Khái niệm . 7
  1.1.3.2. Phân loại kết quả kinh doanh . 7
  1.2. Kế toán chi phí,doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . 8
  1.2.1. Kế toán chi phí 8
  1.2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 8
  1.2.1.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 11
  1.2.1.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 13
  1.2.1.4. Kế toán chi phí khác . 14
  1.2.2. Kế toán doanh thu và thu nhập 16
  1.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 16
  1.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 18
  1.2.2.3. Kế toán thu nhập khác 19
  1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 20
  1.3.Tổ chức sổ kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI
  PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XUÂN ĐIỀN . 26
  2.1. Một số nét khái quát về Công ty TNHH TM DV Vận Tải Xuân Điền 26
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26
  2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 27
  2.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 28
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán 29
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 29
  2.1.4.2. Đặc điểm chính sách, phương pháp kế toán công ty áp dụng 31
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuân Điền33
  2.2.1. Kế toán chi phí tại công ty TNHH TM DV Vận Tải Xuân Điền 33
  2.2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 33
  2.2.1.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 43
  2.2.1.3.Kế toán chi phí hoạt động tài chính 52
  2.2.1.4. Kế toán chi phí khác . 54
  2.2.2. Kế toán doanh thu và thu nhập tại Công ty TNHH TM DV Vận Tải
  Xuân Điền . 56
  2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 56
  2.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 69
  2.2.2.3. Kế toán thu nhập khác 72
  2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 76
  2.3. Những nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận
  Tải Xuân Điền. 79
  2.3.1. Ưu điểm . 79
  2.3.2. Tồn tại . 80
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN
  TẢI XUÂN ĐIỀN 82
  3.1. Định hướng phát triển của công ty . 82
  3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí,
  doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 82
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 82
  3.2.2. Mục đích và yêu cầu của việc hoàn thiện . 84
  3.2.3. Nguyên tắc cơ bản của việc hoàn thiện . 84
  3.2.4. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí,doanh thu
  và xác định kết quả kinh doanh . 85
  3.2.4.1. Về sử dụng phần mềm kế toán . 85
  3.2.4.2. Về việc tổ chức sổ kế toán . 89
  3.2.4.3. Về công tác lương và bảo hiểm xã hội . 91
  KẾT LUẬN 94
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Chúng ta đều nhìn nhận được rằng nền kinh tế Việt Nam đang không
  ngừng phát triển và đã có những bước tiến tột bậc trong vài năm trở lại đây.
  Việc tham gia vào các tổ chức lớn giúp cho Việt Nam khẳng định được vị thế
  của mình trên trường quốc tế cả về văn hoá, chính trị lẫn kinh tế, xã hội.
  Trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài những cơ hội mới
  còn phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, đặc biệt là sự cạnh
  tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước, công ty liên doanh và công ty
  nước ngoài.Tình thế đó đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có những định
  hướng kinh doanh linh hoạt để tồn tại và phát triển.Cùng với đó là quá trình
  hoạt động không ngừng của bộ máy kế toán bên trong các doanh nghiệp vì kế
  toán trong doanh nghiệp được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện
  giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có liên quan. Kế toán cung cấp
  các thông tin kinh tế, tài chính hữu ích cho các đối tượng trong việc ra quyết
  định kinh tế hợp lý và hiệu quả. Vì vậy đòi hỏi thông tin kế toán phải trung
  thực, lành mạnh và đáng tin cậy nhằm giúp người sử dụng thông tin kế toán
  đưa ra được các quyết định đúng đắn.
  Mặt khác, đi sâu hơn nữa vào quá trình sản xuất kinh doanh các doanh
  nghiệp luôn quan tâm đặc biệt đến chí phí sản xuất, doanh thu thực hiện được
  và tối đa hóa lợi nhuận thu được. Để đạt được những lợi ích mong muốn thì
  vấn đề cấp bách luôn đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để hội nhập
  tốt và nâng cao khả năng cạnh tranh,mang lại hiệu quả tối ưu. Một trong
  những biện pháp đó chính là tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là
  kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.
  Để góp phần thực hiện tốt công tác kế toán trong các doanh nghiệp nói
  chung và công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuân Điền nói riêng,
  em đã lựa chọn tham gia nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế
  toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuân Điền”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế
  toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán
  chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương
  Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuân Điền .
  - Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi
  phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương
  Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuân Điền .
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  * Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận
  Tải Xuân Điền .
  * Phạm vi nghiên cứu:
  - Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận
  Tải Xuân Điền
  - Việc phân tích được lấy từ số liệu của năm 2012.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng, từ lý luận đến thực tiễn
  và dùng thực tiễn để kiểm tra lý luận. Các phương pháp cụ thể là: phân tích,
  so sánh, diễn giải, quan sát
  5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận được trình bày trong ba chương:
  - Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh
  thu , kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận
  Tải Xuân Điền.
  - Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi
  phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương
  Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuân Điền.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Quyết đ ị nh số 48/2006/QĐ-BTC
  ngày 14/09/2006 của Bộ trư ởng Bộ Tài Chính) – Nhà xuất b ản Tài chính.
  2. Giáo trình hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp - Trường Đại Học
  Kinh tế Quốc Dân – 2006. Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Đông.
  3. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới – TS. Võ Văn Nhị.
  4. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam .
  5. Các bài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Dân Lập Hải Phòng.
  6. Số liệu và bảng biểu trích từ Nguồn tài liệu Phòng Kế toán – Tài chính của
  Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuân Điền.
  7. Các trang web chính thức của Chính phủ, Nhà nước, các trang web kinh tế
  và các báo kinh tế,


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status