Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí C

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí C


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐÊ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ
  CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 8
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . 8
  1.1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 8
  1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 9
  1.1.3. Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong doanh nghiệp 9
  1.1.3.1. Doanh thu và các loại doanh thu 9
  1.1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu . 11
  1.1.4. Một số vấn đề cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp . 12
  1.1.5. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 13
  1.2. Nội dung của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 14
  1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu
  . 14
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 14
  1.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 20
  1.2.1.3. Kế toán thu nhập khác 20
  1.2.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 22
  1.2.2.Tổ chức kế toán chi phí 24
  1.2.2.1. Kê toán giá vốn hàng bán . 24
  1.2.2.2.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 29
  1.2.2.3. Kế toán chi phí tài chính 32
  1.2.2.4. Kế toán chi phí khác . 33
  1.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 34
  1.2.3.Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 36
  1.3. Tổ chức sổ sách vào tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 38
  1.3.1. Hình thức Nhật ký chung 38
  1.3.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái . 39
  1.3.3. Hình thức chứng từ ghi sổ . 40
  1.3.4. Hình thức Nhật ký - chứng từ . 41
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 42
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER
  HẢI PHÒNG . 43
  2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer
  Hải Phòng 43
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 43
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 44
  2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động 44
  2.1.4. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 45
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty . 46
  2.1.5.1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 46
  2.1.6.2.Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại công ty 47
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác đ ịnh kết
  quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải
  Phòng . 50
  2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài
  chính và thu nhập khác 50
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng . 50
  2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 57
  2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác 63
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí
  bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác 70
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 70
  2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính 75
  2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 84
  2.2.2.4. Kế toán chi phí khác . 109
  2.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 115
  2.2.3.Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 119
  CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER
  HẢI PHÒNG . 124
  3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp
  Messer Hải Phòng 124
  3.1.1. Ưu điểm . 124
  3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán . 124
  3.1.1.2. Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 124
  3.1.1.3. Về bộ máy quản lý . 126
  3.1.1.4. Về ứng dụng công nghệ thông tin 126
  3.1.2. Hạn chế 126
  3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Khí Công
  Nghiệp Messer Hải Phòng . 127
  3.2.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty 127
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty 128
  3.2.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng. 128
  3.2.3.1.Về việc áp dụng chiết khấu thanh toán . 128
  3.2.3.2. Về việc áp dụng chiết khấu thương mại . 130
  KẾT LUẬN . 132
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 133
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 134
  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển
  của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất ngày càng phát triển, kế toán ngày càng
  khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính
  chung của nhà nước và doanh nghiệp. Trong những năm qua nhờ có sự đổi
  mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính
  sách kinh tế, xã hội, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những đổi mới, ngày
  một hoàn thiện và phát triển. Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh giữa các
  doanh nghiệp phải tính toán một cách đầy đủ và chính xác toàn bộ chi phí bỏ
  ra, doanh thu nhận được cũng như kết quả kinh doanh. Chính vì thế, tổ chức
  kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp là phần
  hành cơ bản của công tác hạch toán kế toán.
  Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đưa ra cho kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH
  Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn
  thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng”.
  Nội dung của bài khóa luận gồm 3 chương:
  Chương I: Những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh
  Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
  Chương III: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải
  Phòng
  Kết hợp kiến thức được trang bị ở nhà trường cùng với sự giúp đỡ nhiệt
  tình của tập thể ban lãnh đạo, phòng kế toán của công ty, đặc biệt với sự
  hướng dẫn nhiệt tình của CN. KTT. Tô Thúy Hoa. Em đã hoàn thành bài khóa
  luận này.
  Tuy nhiên do thời gian tiếp cận thực tế, khả năng nghiên cứu nhận thức
  tổng quan còn hạn chế cùng với nội dung đề tài sâu rộng nên bài viết của em
  không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo
  của các thầy cô, các cán bộ phòng kế toán công ty để bài khóa luận của em
  hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khí C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status