Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH An

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH An


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH An Pha
  MôC LôC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I.NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1: Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 3
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 3
  1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp sản xuất . 4
  1. 1.3.1: Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất . 4
  1.1.3.2: Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm . 8
  1.1.3.3: Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
  1.1.4: Yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 11
  1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp sản xuất . 12
  1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 12
  1.2.1.1: Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 12
  1.2.1.2: Đối tượng kế toán giá thành sản phẩm 12
  1.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 14
  1.2.2.1[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương pháp tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp 14
  1.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 15
  1.2.3.1: Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu
  trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp. 15
  1.2.3.2: Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương . 16
  1.2.3.3: Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo giá thành định mức . 16
  1.2.4. Phương pháp tính giá thành 17
  1.2.4.1: Phương pháp giản đơn(phương pháp trực tiếp) . 17
  1.2.4.2: Phương pháp hệ số . 17
  1.2.4.3: Phương pháp tỷ lệ 18
  1.2.4.5: Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 18
  1.2.4.6: Tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí . 19
  1.2.4.7: Tính giá thành theo định mức 19
  1.2.4.8: Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước 19
  1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 23
  1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
  kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . 23
  1.3.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 23
  1.3.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 26
  1.3.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 31
  1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
  kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 33
  1.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức công tác kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. . 35
  1.4.1: Hình thức nhật ký chung . 36
  1.4.2: Hình thức Nhật ký – Sổ cái . 37
  1.4.3: Hình thức chứng từ ghi sổ . 38
  1.4.4: Hình thức Nhật ký chứng từ 39
  1.4.5: Hình thức kế toán trên máy vi tính . 40
  CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
  HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY TNHH AN PHA . 41
  2.1 Khái quát chung về công ty TNHH An Pha . 41
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH An Pha 41
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH An Pha . 45
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH An Pha . 48
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH An Pha 48
  2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH An Pha . 49
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán tại công ty TNHH An
  Pha . 49
  2.1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toán áp dụng tại công ty
  TNHH An Pha . 50
  2.1.4.5. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán 51
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty TNHH An Pha . 52
  2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất 52
  2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất 52
  2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
  TNHH An Pha . 54
  2.2.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 54
  2.2.1.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 64
  2.2.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 75
  2.2.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty TNHH An Pha
  . 90
  2.2.3. Kế toán giá thành sản phẩm 90
  2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành 90
  2.2.3.2. Kỳ tính giá thành 91
  2.2.3.3. Phương pháp tính giá thành . 91
  CHƯƠNG III:MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ
  CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH AN PHA . 98
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán tại Công ty TNHH An Pha 98
  3.1.2. Những tồn tại trong công ty 101
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . . 103
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTNHH An Pha 103
  3.2.2. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện đề tài nghiên cứu . 104
  3.2.3: Nguyên tắc phải hoàn thiện tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH An Pha. . 104
  3.2.4: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTNHH An Pha105
  KẾT LUẬN 113
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tư cách là
  công cụ quản lý kinh tế, tài chính, kết toán ngày càng khai thác tối đa sức
  mạnh và sự uyển chuyển của nó nhằm điều chỉnh vĩ mô và kiểm soát sự vận
  hành của nền kinh tế trong hiện thực phong phú vá đa chiều. Kế toán đảm
  nhận hệ thống tổ chức thông tin có ích cho quyết định kinh tế. Vì vậy nó có
  vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước mà
  còn vô cùng cần thiết và quan trọng đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp.
  Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên
  quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Bởi vì làm tốt công tác
  tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận
  đúng đắn thực trạng quá trình sản xuất, cung cấp các thông tin cần thiết một
  cách kịp thời chính xác cho ban lãnh đạo doanh nghiệp. Để từ đó có những
  chiến lược, chính sách và biện pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, hạ
  giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời làm tốt công
  tác này sẽ giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng vốn có hiệu quả đảm
  bảo tính chủ động trong sản xuất kinh doanh. Do đó công tác kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được coi là công tác quan
  trọng, trọng tâm của kế toán doanh nghiệp sản xuất.
  Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH An Pha được đối diện với thực
  trạng quản lý kinh tế, kết hợp với những nhận thức của bản thân về tầm quan
  trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm em
  đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH An Pha”
  Kết cấu của bài khóa luận gồm ba phần:
  Chương I: : Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  sản xuất
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH An Pha.
  Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác
  kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  TNHH An Pha.
  Được sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của Ths. Nguyễn Văn Thụ cùng
  các thầy cô trong khoa và sự chỉ bảo, giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo cùng
  toàn thể phòng kế toán công ty TNHH An Pha đã tạo điều kiện giúp em hoàn
  thành bài khóa luận này. Song do trình độ nghiệp vụ và hiểu biết thực tế còn
  hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận
  được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status