Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thư


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Giang
  MỤC LỤC
  LỜ I MỞ ĐẦ U 1
  CHƯƠ NG I: NHỮ NG VẤ N ĐỀLÝ LUẬ N CƠ BẢ N VỀTỔ CHỨ C KẾTOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊ NH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP . 4
  1.1.Tổ ng quan về doanh thu, chi phí và xác đ ị nh kế t quả kinh doanh
  trong doanh nghiệ p . 4
  1.1.1.Doanh thu,chi phí hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh 4
  1.1.2.Doanh thu,chi phí hoạ t độ ng tài chính . 7
  1.1.3.Thu nhậ p, chi phí khác . 9
  1.2.Sựcầ n thiế t phả i tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đị nh kế t
  quả kinh doanh trong doanh nghiệ p . 9
  1.3.Nhiệ m vụ củ a công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đị nh kế t
  quả kinh doanh. 11
  1.4.Nộ i dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ị nh kế t quả
  kinh doanh trong doanh nghiệ p 12
  1.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấ p dị ch vụ 12
  1.4.2.Kế toán khoả n giả m trừdoanh thu . 19
  1.4.3.Kế toán giá vố n hàng bán 22
  1.4.4.Kế toán chi phí quả n lý doanh nghiệ p 29
  1.4.5.Kế toán hoạ t độ ng tài chính 33
  1.4.6.Kế toán hoạ t độ ng khác 38
  1.4.7.Kế toán chi phí thuế thu nhậ p doanh nghiệ p . 42
  1.4.8.Kế toán xác đị nh kế t quả kinh doanh 43
  1.5.Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu,chi phí và xác đị nh kế t quả kinh
  doanh trong doanh nghiệ p 46
  1.5.1.Hình thức Nhậ t ký chung: . 46
  1.5.2.Hình thức kế toán Nhậ t ký - sổ cái . 47
  1.5.3.Hình thức kế toán Chứng từghi sổ 48
  1.5.4.Hình thức kế toán máy . 49
  CHƯƠ NG II: THỰ C TRẠ NG TỔ CHỨ C KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊ NH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠ I CÔNG TY CỔ PHẦ N
  THƯƠ NG MẠ I THÁI GIANG 50
  2.1. Tổ ng quan chung về công ty 50
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triể n củ a công ty 50
  2.1.2. Đặ c điể m sả n xuấ t kinh doanh củ a công ty 51
  2.1.3 Những thuậ n lợi, khó khăn trong quá trình hoạ t độ ng củ a công ty
  Cổ phầ n thương mạ i Thái Giang 51
  2.1.4. Cơcấ u tổ chức bộ máy quả n lý củ a Công ty cổ phầ n thương mạ i
  Thái Giang 52
  2.1.5. Đặ c điể m tổ chức công tác kế toán củ a Công ty cổ phầ n thương
  mạ i Thái Giang 56
  2.2.Thực trạ ng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đị nh kế t quả
  kinh doanh tạ i Công ty cổ phầ n thương mạ i Thái Giang. . 59
  2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấ p dị ch vụ 60
  2.2.2.Kế toán giá vố n hàng bán 75
  2.2.3.Kế toán doanh thu hoạ t độ ng tài chính 84
  2.2.4.Kế toán chi phí tài chính 92
  2.2.5.Kế toán thu nhậ p khác . 99
  2.2.6.Kế toán chi phí khác . 100
  2.2.7.Kế toán chi phí quả n lý doanh nghiệ p . 101
  2.2.8.Kế toán chi phí thuế thu nhậ p doanh nghiệ p 109
  2.2.9.Kế toán xác đị nh kế t quả kinh doanh . 116
  CHƯƠ NG III: GIẢ I PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨ C KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊ NH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠ I CÔNG TY CỔ
  PHẦ N THƯƠ NG MẠ I THÁI GIANG . 126
  3.1.Đánh giá thực trạ ng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đị nh
  kế t quả kinh doanh tạ i Công ty Cổ phầ n Thương mạ i Thái Giang . 126
  3.1.1.Kế t quả đạ t được 126
  3.1.2.Hạ n chế 128
  3.2.Giả i pháp hoàn thiệ n tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác đị nh
  kế t quả kinh doanh tạ i Công ty Cổ phầ n Thương mạ i Thái Giang . 131
  3.2.1.Nguyên tắ c củ a việ c hoàn thiệ n . 131
  3.2.2.Giả i pháp hoàn thiệ n tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  đị nh kế t quả kinh doanh tạ i Công ty Cổ phầ n Thương mạ i Thái Giang131
  KẾT LUẬ N 156
  TÀI LIỆU THAM KHẢ O
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong bố i cả nh đấ t nước ta đang từng bước hộ i nhậ p kinh tế thế
  giới, đòi hỏ i các doanh nghiệ p cầ n phả i năng độ ng tựchủ trong hoạ t
  độ ng kinh doanh và trong vấ n đề tài chính. Có thể nói kế toán là cánh
  tay phả i đắ c lực giúp nhà quả n lý có thể nắ m bắ t được tình hình tài
  chính và có thể đưa ra được các quyế t đị nh đúng đắ n.
  Mụ c tiêu củ a các Công ty cũng nhưmong muố n củ a các chủ doanh
  nghiệ p là làm thế nào để tố i đa hóa lợi nhuậ n nhằ m đả m bả o vững
  chắ c cho sựtồ n tạ i lâu dài củ a Công ty trên thương trường và cũng là
  làm tăng thu nhậ p củ a người lao độ ng, tăng khả năng cạ nh tranh củ a
  chính Công ty. Để tồ n tạ i và phát triể n các doanh nghiệ p phả i tính toán
  mộ t cách đầ y đủ và chính xác toàn bộ chi phí bỏ ra, doanh thu nhậ n
  được cũng nhưkế t quả kinh doanh.Vì vậ y, tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác đị nh kế t quả kinh doanh là mộ t bộ phậ n quan trọ ng
  trong việ c quả n lý hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a Công ty.
  Xuấ t phát từcách nhìn nhưvậ y kế toán doanh thu, chi phí và xác
  đị nh kế t quả kinh doanh cầ n phả i được tổ chức mộ t cách khoa họ c,
  hợp lý, phù hợp với đặ c điể m kinh doanh củ a Công ty. Chính vì vậ y, em
  đã chọ n đề tài : ”Hoàn thiệ n tổ chứ c kế toán doanh thu, chi phí và
  xác đị nh kế t quả kinh doanh tạ i Công ty Cổphầ n thương mạ i Thái
  Giang”.
  Nộ i dung khóa luậ n ngoài phầ n mởđầ u và kế t luậ n gồ m 3 chương:
  Chương 1: Nhữ ng vấ n đề lý luậ n cơbả n về tổchứ c kế toán tổ
  chứ c kế toán doanh thu, chi phí và xác đị nh kế t quả kinh doanh
  trong doanh nghiệ p
  Chương 2: Thự c trạ ng tổchứ c kế toán doanh thu, chi phí và xác
  đị nh kế t quả kinh doanh Công ty Cổphầ n thươ ng mạ i Thái Giang
  Chương 3: Giả i pháp hoàn thiệ n tổchứ c kế toán doanh thu, chi
  phí và xác đị nh kế t quả kinh doanh Công ty Cổphầ n thươ ng mạ i
  Thái Giang
  Em xin chân thanh cả m ơn Phòng Kế toán và tậ p thể ban lãnh đạ o
  củ a Công ty, đặ c biệ t với sựhướng dẫ n nhiệ t tình củ a Thạ c sỹ Trầ n
  Thị Thanh Phương, em đã hoàn thành bài khóa luậ n này.
  Do nhậ n thức có hạ n và thời gian thực tậ p ngắ n nên bài kháo luậ n
  củ a em không thể tránh khỏ i những sai sót. Em kính mong nhậ n được
  sựgóp ý, chỉ bả o, giúp đỡcủ a thầ y cô, các cán bộ phòng kế toán công ty
  để bài khóa luậ n củ a em được hoàn thiệ n hơn.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệ p nhỏ và vừa – Bộ Tài Chính – Nhà
  Xuấ t bả n Tài Chính 2009;
  2. Hệ thố ng chuẩ n mực kế toán Việ t Nam – Bộ Tài Chính – Nhà xuấ t
  bả n Tài Chính;
  3. Các trang web: http://ketoan.org/ ; http://www.webketoan.vn/ ;
  http://www.danketoan.com
  4. Các tài liệu, hóa đơn chứng từ do công ty cổ phần Thương Mại Thái
  Giang cung cấp;
  5. Một số luận văn sinh viên khóa trước.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status