Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tr

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tr


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Truyền thông Việt Thịnh
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  3
  1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 3
  1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.1.2. Vai trò của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 4
  1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 5
  1.1.4. Một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh. . 6
  1.1.4.1. Doanh thu . 6
  1.1.4.2. Chi phí 9
  1.1.4.3. Xác định kết quả kinh doanh 11
  1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 12
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 12
  1.2.1.1. Chứng từ sử dụng . 13
  1.2.1.2. Tài khoản sử dụng 13
  1.2.1.3. Phương thức hạch toán . 16
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 16
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng . 17
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 17
  1.2.2.3. Phương pháp hạch toán 20
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 20
  1.2.3.1. Chứng từ sử dụng . 21
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng 21
  1.2.3.3. Phương pháp hạch toán. . 21
  1.2.4. Kế toán Chi phí quản lý kinh doanh. 25
  1.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 25
  1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 25
  1.2.4.3. Phương thức hạch toán . 27
  1.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 28
  1.2.5.1. Chứng từ sử dụng . 28
  1.2.5.2. Tài khoản sử dụng 28
  1.2.5.3. Phương pháp hạch toán. . 29
  1.2.6. Kế toán Thu nhập khác và Chi phí khác. 31
  1.2.6.1. Chứng từ sử dụng . 31
  1.2.6.2. Tài khoản sử dụng 31
  1.2.6.3. Phương pháp hạch toán 32
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 34
  1.2.7.1. Chứng từ sử dụng . 34
  1.2.7.2. Tài khoản sử dụng 34
  1.2.7.3. Phương pháp hạch toán 37
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán trong kế toán xác định kết quả hoạt
  động kinh doanh. . 38
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 38
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái. . 39
  1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 40
  1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ. 41
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 42
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT THỊNH . 43
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Thịnh. 43
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. . 43
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 44
  2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty . 44
  2.1.2.2. Ngành nghề kinh doanh chính . 44
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty. . 46
  2.1.3.1. Thuận lợi 46
  2.1.3.2. Khó khăn 46
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 47
  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. . 50
  2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. . 50
  2.1.5.2. Hình thức kế toán và một số chế độ kế toán áp dụng. . 51
  2.2. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại
  Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Thịnh. . 54
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần
  Truyền thông Việt Thịnh. 54
  2.2.1.1. Đặc điểm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty 54
  2.2.1.2. Chứng từ sử dụng . 54
  2.2.1.3. Tài khoản sử dụng 54
  2.2.1.4. Quy trình hạch toán 54
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Truyền thông Việt
  Thịnh. 61
  2.2.2.1. Đặc điểm về giá vốn hàng bán của công ty. 61
  2.2.2.2. Chứng từ sử dụng. 61
  2.2.2.3. Tài khoản sử dụng. . 61
  2.2.2.4. Quy trình hạch toán. . 61
  2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông
  Việt Thịnh. 70
  2.2.3.1. Đặc điểm về chi phí quản lý kinh doanh của công ty. . 70
  2.2.3.2. Chứng từ sử dụng. 70
  2.2.3.3. Tài khoản sử dụng 70
  2.2.3.4. Quy trình hạch toán. . 70
  2.2.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính t ại Công ty Cổ phần
  Truyền thông Việt Thịnh. 77
  2.2.4.1. Đặc điểm doanh thu tài chính và chi phí tài chính của công ty. 77
  2.2.4.2. Chứng từ sử dụng. 77
  2.2.4.3. Tài khoản sử dụng. . 77
  2.2.4.4. Quy trình hạch toán. . 77
  2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông
  Việt Thịnh. 84
  2.2.5.1. Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh của công ty. . 84
  2.2.5.2. Chứng từ sử dụng. 85
  2.2.5.3. Chứng từ sử dụng. 85
  2.2.5.4. Quy trình hạch toán. . 85
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT
  THỊNH. . 97
  3.1. Đánh giá chung về tình hình doanh nghiệp. 97
  3.1.1. Ưu điểm . 98
  3.1.2. Hạn chế 100
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền thông
  Việt Thịnh. 101
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền thông
  Việt Thịnh. 101
  3.2.2. Một số nguyên tắc và yêu cầu tiến hành hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền
  thông Việt Thịnh. 103
  3.2.2.1. Một số nguyên tắc hoàn thiện. . 103
  3.2.2.2. Yêu cầu hoàn thiện. 103
  KẾT LUẬN . 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 122
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong giai đoạn hội nhập như hiện nay, để cùng phát triển với nền kinh
  tế của đất nước nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, các doanh nghiệp
  Việt Nam đã nỗ lực hết mình để tạo ra các sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu
  thị trường (nhu cầu sản xuất và tiêu dùng) với mục tiêu là lợi nhuận. Để sản
  xuất ra một sản phẩm, doanh nghiệp phải tốn nhiều rất nhiều chi phí. Đến khi
  sản phẩm được bán ra thị trường cũng là lúc doanh nghiệp thu hồi vốn và lợi
  nhuận. Quá trình này có ý nghĩa quan trọng và quyết định sự tồn vong của
  doanh nghiệp, đồng thời nó cũng giúp doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục
  quá trình sản xuất và kinh doanh. Tất cả các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến
  quy mô lớn đều cần xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của
  mình. Để thực hiện được, doanh nghiệp nào cũng cần có một bộ phận kế toán
  để: ghi chép, phân tích, xử lý, tổng hợp các số liệu phát sinh thành một hệ
  thống thông tin về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có
  thể quản lý, điều hành và đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp với tình
  hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp phải trang bị cho
  mình những kiến thức về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
  nghiệp mình, để đánh giá được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp mình, biết cách xác định và phân tích có hệ thống các nhân tố tác động
  thuận lợi và không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh. Qua đó, đề xuất các
  giải pháp để phát triển điểm tích cực, hạn chế và loại bỏ các điểm có ảnh
  hưởng tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực
  cạnh tranh của doanh nghiệp mình.
  Chính vì nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề trên cùng với sự hướng
  dẫn, chỉ bảo tận tình của Giảng viên Trần Thị Thanh Thảo em xin tham gia
  nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Thịnh”. Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản
  về hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp. Đồng thời mô tả và phân tích thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền thông Việt Thịnh.
  Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền thông
  Việt Thịnh.
  Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho
  doanh nghiệp trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Thịnh.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương
  chính:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Thịnh.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác
  kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần Truyền thông Việt Thịnh.
  Vì thời gian, sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ còn hạn chế nên bài viết
  của em còn nhiều thiết sót. Em kính mong các quý thầy cô chỉ bảo, đóng góp
  ý kiến và tạo điều kiện để bài khóa luận này được hoàn thiện tốt hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lý thyết và thực hành kế toán tài chính VAT – TS.Nguyễn Văn Công.
  2. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới – TS.Võ Văn Nhị.
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1) – Hệ thống tài khoản kế toán –
  Nhà xuất bản tài chính.
  4. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2) – Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ
  sách kế toán, sơ đồ kế toán – Nhà xuất bản tài chính.
  5. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam.
  6. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp – GS.TS Đặng Thị
  Loan, NXB Đại học kinh tế quốc dân.
  7. Tài liệu, sổ sách kế toán do Công ty CP Truyền thông Việt Thịnh cung cấp,
  và một số tài liệu trước đã tìm hiểu và nghiên cứu đề án kế toán xác định kết
  quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tr
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tr sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status