Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoa Đ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoa Đ


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoa Đại
  LỜI MỞ ĐẦU. . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. . 2
  1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 2
  1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 2
  1.1.2.Một số khái niệm cơ bản. . 3
  1.1.3.Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả
  kinh doanh. 7
  1.2.NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DN. . 7
  1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp DV, doanh thu
  bán hàng nội bộ và các khoản giảm trừ. . 7
  1.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán. . 12
  1.2.3.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN. . 13
  1.2.4.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính. . 15
  1.2.5.Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. . 19
  1.2.6.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH HOA ĐẠI. 24
  2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HOA ĐẠI. . 24
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Hoa
  Đại. . 24
  2.1.2.Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ, tổ chức bộ máy
  sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoa Đại. . 24
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Hoa Đại. . 27
  2.1.4. Tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Hoa Đại. 27
  2.2.THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH HOA ĐẠI. 33
  2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Hoa Đại. 33
  2.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Hoa Đại. . 40
  2.2.3.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  tại Công ty TNHH Hoa Đại. . 51
  2.2.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính. 59
  2.2.5.Kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại Công ty TNHH
  Hoa Đại . 65
  2.2.6.Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoa
  Đại. 70
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ
  CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOA ĐẠI. . 75
  3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH HOA ĐẠI. 75
  3.1.1.Ưu điểm. 75
  3.1.2.Hạn chế. . 78
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOA ĐẠI . 79
  3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện 79
  3.2.2.Ý nghĩa của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công
  ty TNHH Hoa Đại. . 80
  3.2.3.Nguyên tắc hoàn thiện . 81
  3.2.4.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH
  Hoa Đại. 82
  KẾT LUẬN 93
  LỜI MỞ ĐẦU.
  Đối với mỗi doanh nghiệp công cụ quản lý kinh tế tài chính luôn đựợc sử
  dụng và phát huy một cách có hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận, góp phần
  đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Có thể thấy, kế toán là công cụ
  tài chính đắc lực trong việc cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực,
  có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao cho doanh nghiệp và các đối tượng có liên
  quan, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.
  Vì vậy, khi đề cập đến công tác kế toán trong doanh nghiệp có thể thấy
  kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đã trở thành mối
  quan tâm hàng đầu của các DN. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em đã
  chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp cho mình là: “Hoàn thiện tổ chức công tác
  kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  TNHH Hoa Đại”.
  Nội dung của khóa luận được kết cấu làm ba chương:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoa Đại.
  Chương III: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH
  Hoa Đại.
  Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt
  tình từ các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty và dưới sự hướng
  dẫn của cô giáo, Th.sĩ Đồng Thị Nga, em đã phần nào nắm được tình hình
  thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của
  Công ty. Tuy nhiên do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn
  chế nên bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận
  được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bài khóa luận của em được
  hoàn thiện hơn.
  KẾT LUẬN
  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay việc tổ chức công tác kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đúng đắn, chính xác
  và kịp thời sẽ xác định được hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, giú p
  DN đứng vững trên thị trường. Từ đó các nhà quản lý DN có những biện pháp
  thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn và mở rộng sản xuất kinh doanh tăng thu
  nhập.
  Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hoa Đại cùng với những lý
  luận đã được học tại trường đã giúp em nhận thức được vai trò quan trọng của
  công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh nói riêng. Trong quá trình thực tập tại công ty được sự quan tâm
  giúp đỡ của ban lãnh đạo, đặc biệt là các cô chú, các anh chị cán bộ công
  nhân viên phòng kế toán đã giúp em học hỏi được rất nhiều về thực hành kế
  toán. Cùng với sự giúp đỡ của các thầy, các cô giáo trong khoa Quản trị kinh
  doanh trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa
  luận này.
  Nội dung của đề tài khóa luận này là rất rộng và phức tạp, đòi hỏi phải
  có những kinh nghiệm thực tiễn. Với trình độ có hạn, thời gian thực tập và
  nghiên cứu còn hạn chế do vậy bài làm của em không thể tránh khỏi những
  sai sót, em rất mong nhận được sự đóng góp cũng như sự cảm thông từ phía
  các thầy, các cô.
  Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, Thạc sĩ Đồng Thị
  Nga đã trực tiếp hướng dẫn em cùng các thầy cô giáo trong khoa, các cán bộ
  công nhân viên trong công ty đã giúp em hoàn thành bài khóa luận này và có
  cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về thực tế công tác kế toán tại công ty.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoa Đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoa Đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status