Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
  CÁC DOANH NGHIỆP . 3
  1.1 Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp 3
  1.1.1 Lý luận chung về chi phí sản xuất . 3
  1.1.1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất . 4
  1.1.1.2.1 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế của chi phí) . 4
  1.1.1.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 5
  1.1.1.2.3 Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ
  với đối tượng chịu chi phí. 6
  1.1.1.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối
  lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ (theo cách ứng xử của chi phí) 6
  1.1.2 Lý luận chung về giá thành sản phẩm 7
  1.1.2.1 Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm 7
  1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
  1.1.2.2.1 Phân loại giá thành theo thời điểm và cơ sở dữ liệu tính giá thành . 9
  1.1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí 9
  1.1.3 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm
  và kỳ tính giá thành sản phẩm. 10
  1.1.3.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 10
  1.1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 11
  1.1.3.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm . 12
  1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 13
  1.2.1 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13
  1.2.1.1 Phương pháp trực tiếp . 13
  1.2.1.2 Phương pháp tập hợp gián tiếp . 13
  1.2.2 Phương pháp tính giá thành 14
  1.2.2.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn ( phương pháp trực tiếp) 14
  1.2.2.2 Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ . 15
  1.2.2.3 Tính giá thành theo phương pháp hệ số 15
  1.2.2.4 Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ . 16
  1.2.2.5 Tính giá thành theo đơn đặt hàng 17
  1.2.2.6 Tính giá thành theo phương pháp phân bước . 18
  1.2.2.7 Tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí 20
  1.2.2.8 Phương pháp tính theo giá thành định mức. . 20
  1.2.2.9 Phương pháp liên hợp. 21
  1.2.3 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 21
  1.2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
  1.2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
  tương đương 22
  1.2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức . 23
  1.2.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến. . 23
  1.2.4 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 24
  1.2.4.1 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương
  pháp kê khai thường xuyên. 24
  1.2.4.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 24
  1.2.4.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. . 27
  1.2.4.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. . 29
  1.2.4.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 31
  1.2.4.2 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương
  pháp kiểm kê định kỳ. . 33
  1.3 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình
  thức kế toán . 36
  1.3.1 Theo hình thức Nhật ký chung . 36
  1.3.2 Theo hình thức nhật ký sổ cái 37
  1.3.3 Theo hình thức nhật ký chứng từ . 38
  1.3.4 Theo hình thức chứng từ ghi sổ . 39
  1.3.5 Theo hình thức kế toán máy . 40
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
  THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN THĂNG LONG . 41
  2.1 Khái quát chung về Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản
  Thăng Long . 41
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 41
  2.1.2 Tổ chức sản xuất, đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ tại Nhà
  máy thức ăn chăn nuôi và Thủy sản Thăng Long . 43
  2.1.2.1 Tổ chức sản xuất ở Nhà máy . 43
  2.1.2.2 Đặc điểm của sản phẩm và quy trình công nghệ 46
  2.1.3 Những thuận lợi và khó khăn của Nhà máy trong quá trình hoặt động . 50
  2.1.3.1 Những thuận lợi 50
  2.1.3.2 Những khó khăn 50
  2.1.4 Đặc điểm bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Nhà máy
  thức ăn chăn nuôi và Thủy sản Thăng Long . 51
  2.1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán tại Nhà máy . 51
  2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng tại Nhà máy 52
  2.1.4.3 Đặc điểm hệ thống sổ kế toán . 53
  2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long. . 54
  2.2.1 Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất tại Nhà máy thức ăn chăn
  nuôi và thủy sản Thăng Long. . 54
  2.2.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
  phẩm tại Nhà máy thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long 54
  2.2.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại
  Nhà máy thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long . 55
  2.2.4 Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Nhà máy thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long 55
  2.2.4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Nhà máy . 55
  2.2.4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Nhà máy 64
  2.2.4.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Nhà máy . 71
  2.2.4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá
  thành sản phẩm tại Nhà máy . 88
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN
  THĂNG LONG . 95
  3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
  và thủy sản Thăng Long 95
  3.1.1 Đánh giá chung về tổ chức hạch toán kế toán . 95
  3.1.2 Những mặt còn hạn chế 98
  3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản
  Thăng Long . 100
  3.3 Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn
  nuôi và thủy sản Thăng Long 101
  3.3.1 Yêu cầu của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 101
  3.3.2 Phương hướng chung để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và
  thủy sản Thăng Long . 101
  3.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và
  thủy sản Thăng Long . 102
  3.4.1 Kiến nghị 1: Hiện đại hóa công tác kế toán và đội ngũ kế toán 102
  3.4.2 Kiến nghị 2: Về hạch toán chi phí lương Nhân viên quản lý phân xưởng
  . 103
  3.4.3 Kiến nghị 3: Về sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 105
  3.4.4 Kiến nghị 4: Về công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. . 108
  3.4.5 Kiến nghị 5: Về việc thay đổi hình thức trả lương cho công nhân 110
  3.4.6 Kiến nghị 6: Tiến hành trích trước các khoản chi phí sửa chữa lớn tài
  sản cố định . 110
  3.4.7 Kiến nghị 7: Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Nhà máy nhằm tăng
  cường quản lý chi phí. . 111
  3.3 Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn
  chăn nuôi và thủy sản Thăng Long . 114
  3.3.1 Về phía Nhà nước 114
  3.3.2 Về phía doanh nghiệp 114
  KẾT LUẬN 115
  Tài liệu tham khảo . 116
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nước ta những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của một nền
  kinh tế mở đã đưa các doanh nghiệp vào một thời đại mới - thời đại của cơ
  hội nhưng cũng đầy cạnh tranh và thách thức. Cơ chế thị trường đã và đang là
  một thay đổi lớn đối với tất cả các doanh nghiệp. Đặc biệt, năm 2008 Việt
  Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này càng đặt ra
  cho các nhà quản lí nhiều vấn đề cấp bách, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay
  đổi cơ cấu sản xuất để tiết kiệm chi phí hạ giá thành nhằm tăng tính cạnh
  tranh của sản phẩm trên thị trường. Khó khăn hơn nữa là cả Thế giới đang
  trong vòng xoáy của suy thoái kinh kế vì vậy các doanh nghiệp phải hoạt
  động theo nguyên tắc “lấy thu bù chi và có lãi”. Kinh doanh có lãi vừa là mục
  đích, vừa là phương tiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Bởi vậy tiết
  kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng
  của sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Điều này làm
  cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý
  nghĩa then chốt giúp các nhà quản lý có thể đưa ra các phương án thích hợp
  giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh
  doanh có hiệu quả. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm với chức năng phản ánh chính xác kịp thời chi phí sản xuất, giá thành
  sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh ở từng bộ phận trong
  doanh nghiệp; nó đã trở thành công cụ đắc lực giúp các nhà quản trị quản lý
  chi phí một cách hiệu quả nhất.
  Nhận thức được vấn đề trên, sau thời gian thực tập tại Nhà máy chế
  biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng long, được tìm hiểu thực tế tình
  hình hạch toán cũng như công tác quản lý sản xuất kinh doanh tại Nhà máy,
  cùng với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại đây em đã mạnh
  dạn lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại
  Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long” làm đề tài
  cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Hệ thống hóa những kiến thức chung nhất về công tác tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và
  thủy sản Thăng Long.
  Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế
  toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến
  thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí tại Nhà máy chế
  biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Nhà máy chế biến thức ăn
  chăn nuôi và thủy sản Thăng Long.
  - Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 20/03/2013 đến ngày
  10/06/2013.
  Việc phân tích được lấy số liệu năm 2012 từ phòng kế toán của Nhà
  máy
  4. Phương pháp nghiên cứu:
   Các phương pháp kế toán
   Phương pháp thống kê và so sánh
   Phương pháp chuyên gia
  5. Kết cấu của đề tài:
  Ngoài lời mở đầu và kết luận Khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1 : Những lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng
  Long.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
  và thủy sản Thăng Long.
  Tài liệu tham khảo
   Kế toán tài chính – PGS. TS Võ Văn Nhị, PGS.TS Phạm Thị Cúc, Ths
  Dương Hồng Thủy, CN Mai Bình Dương (nhà xuất bản tài chính) năm
  2009
   Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp – TS Võ Văn Nhị, Ths Phạm Thanh Liêm,
  Ths Lý Kim Huệ (nhà xuất bản thống kê) năm 2002
   Kế toán chi phí giá thành – đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh –
  khoa kinh tế - Ts Phan Đức Dũng (nhà xuất bản thống kê) năm 2007
   Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính – Ts Nguyễn Văn Công (nhà
  xuất bản tài chính) năm 2001
   Quyết định 15/2006 ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính
   Sổ sách kế toán của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản
  Thăng Long
   Các bài khóa luận, nghiên cứu khoa học năm trước của trường Đại học
  Dân lập Hải Phòng


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status