Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may T

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may T


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may Thiên Nam
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . 10
  1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh 10
  1.1.1 Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh 10
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 11
  1.2 Một số vấn đề cơ bản về doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh 12
  1.2.1 Một số vấn đề cơ bản về doanh thu 12
  1.2.1.1 Khái niệm doanh thu . 12
  1.2.1.2 Vai trò, vị trí doanh thu 12
  1.2.1.3 Các nguyên tắc xác định doanh thu 13
  1.2.1.4 Điều kiện ghi nhận doanh thu . 14
  1.2.1.5 Thời điểm ghi nhận doanh thu 14
  1.2.1.6 Phân loại doanh thu 15
  1.2.1.7 Các khoản giảm trừ doanh thu 17
  1.2.1.8 Doanh thu thuần 17
  1.2.1.9 Các biện pháp nhằm tăng doanh thu . 18
  1.2.2 Một số vấn đề về chi phí . 18
  1.2.2.1 Khái niệm chi phí 18
  1.2.2.2 Vai trò và vị trí của chi phí . 18
  1.2.2.3 Nguyên tắc, điều kiện ghi nhận chi phí 19
  1.2.2.4 Các loại chi phí trong doanh nghiệp . 20
  1.2.2.5 Các biện pháp nhằm giảm chi phí 21
  1.2.3 Kết quả kinh doanh . 22
  1.2.3.1 Khái niệm kết quả kinh doanh 22
  1.2.3.2 Ý nghĩa, vai trò và tác dụng của việc xác định kết quả kinh doanh 23
  1.2.3.3 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh . 23
  1.2.4 Quan hệ giữa doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và vấn đề phấn đấu
  tăng kết quả kinh doanh (Lợi nhuận) trong doanh nghiệp 24
  1.2.4.1 Quan hệ giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 24
  1.2.4.2 Vấn đề phấn đấu để tăng kết quả kinh doanh . 25
  1.3 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . 25
  1.3.1 Các trường hợp hạch toán hàng tồn kho và tính thuế GTGT . 25
  1.3.2 Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp . 26
  1.3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 26
  1.3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 30
  1.3.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 32
  1.3.2.4 Kế toán thu nhập khác trong doanh nghiệp 35
  1.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 37
  1.3.3.1 Chiết khấu thương mại – Tài khoản 521 37
  1.3.3.2 Hàng bán bị trả lại – Tài khoản 531 . 38
  1.3.3.3 Giảm giá hàng bán – Tài khoản 532 . 39
  1.3.4 Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp 40
  1.3.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán . 40
  1.3.4.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 44
  1.3.4.3 Kế toán chi phí tài chính . 48
  1.3.4.4 Kế toán chi phí khác . 50
  1.3.4.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 52
  1.3.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 54
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY
  THIÊN NAM . 57
  2.1 Tổng quan về công ty TNHH May Thiên Nam . 57
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH May Thiên Nam . 57
  2.1.1.1 Quá trình hình thành của công ty 57
  2.1.1.2 Quá trình phát triển của công ty 58
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất Kinh doanh, quy trình công nghệ. . 59
  2.1.3 Khó khăn, thuận lợi, phương hướng sản xuất kinh doanh . 60
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty TNHH
  may Thiên Nam. 60
  2.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH May Thiên Nam. . 63
  2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH May Thiên Nam 63
  2.1.5.2 Đặc điểm tổ chức hệ thồng sổ sách kế toán tại công ty TNHH May Thiên
  Nam 67
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại công ty TNHH May Thiên Nam. . 69
  2.2.1 Kế toán doanh thu tại công ty TNHH may Thiên Nam 69
  2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. . 69
  2.2.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 76
  2.2.1.3 Kế toán doanh thu khác. . 81
  2.2.2 Kế toán chi phí tại công ty TNHH may Thiên Nam. . 88
  2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán. 88
  2.2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 96
  2.2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng 101
  2.2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 106
  2.2.2.5 Kế toán chi phí khác . 112
  2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may Thiên Nam . 114
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH MAY THIÊN NAM 125
  3.1 Đánh giá về công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý sản xuất kinh
  doanh, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công
  ty TNHH may Thiên Nam. 125
  3.1.1 Những ưu điểm và kết qu ả đạt đư ợc của công ty TNHH mayThiên Nam . 125
  3.1.1.1 Về sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 125
  3.1.1.2 Về tổ chức công tác kế toán 126
  3.1.1.3 Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và các định kết quả kinh doanh
  tại công ty. . 126
  3.1.2 Những hạn chế trong công tác kế toán nói chung, kế toán doanh thu chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nói riêng. 128
  3.1.3 Những nguyên nhân cơ bản của tồn tại 129
  3.2 Một số kiên nghị nhằm hoàn thiện công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức
  quản lý sản xuất kinh doanh, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh 130
  3.2.1 Tính tất yếu phải hoàn thiện . 130
  3.2.2 Mục đích, yêu cầu, phạm vi và nguyên tắc của hoàn thiện 131
  3.2.3 Những kiến nghị của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may Thiên Nam. . 132
  KẾT LUẬN 141
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 143
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 143
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải
  tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế.Sản xuất các sản phẩm hàng hoá
  mà thị trường đang cần với chất lượng tốt, giá thành sản phẩm thấp, đẩy nhanh tiêu
  thụ thu tiền về, tăng vòng quay của vốn. Muốn đạt được điều đó doanh nghiệp phải
  cải tiến, đổi mới tổ chức sản xuất và quản lý sản xuất kinh doanh, đổi mới công
  nghệ, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến trên thế giới để
  tăng năng xuất lao động, hạ giá thành sản xuất sản phẩm, tiêu thụ nhanh gọn và
  quan tâm chú ý tới công tác kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có những thông tin kịp thời, chính
  xác phục vụ cho chỉ đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Từ những nhận thức nêu trên, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH
  may Thiên Nam, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán doanh thu chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh của công ty và đã chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp
  của bản thân là: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH may Thiên Nam”
  Khoá luận ngoài mở đầu và kết luận được kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH May Thiên Nam.
  Chương 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiên công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH May Thiên Nam.
  Do điều kiện thời gian eo hẹp và kiến thức còn hạn chế, bỡ ngỡ với thực tế
  nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những sai sót khiếm khuyết. Em rất
  mong nhận được sự góp ý,chỉ bảo của ban giám đốc, các cô chú trong phòng kế
  toán, các phòng ban của công ty TNHH may Thiên Nam, các thầy, cô giáo để em
  sửa chữa bổ sung khóa luận được hoàn thiện hơn.
  Em xin trình bày toàn bộ khoá luận:
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp ( quyển 1, quyển .) Ban hành theo Quyết định số
  48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính – Nhà xuất
  bản Tài chính năm 2006.
  2. Hệ thống chuẩn mực kế toán Viết Nam
  3. Các chứng từ và sổ sách kế toán năm 2012 của công ty TNHH may Thiên Nam.
  4. Khóa lậu của các khóa tại thu viện trường Đại học dân lập Hải Phòng.
  5. Webside : webketoan.vn
  Ketoantaichinh.com.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may T
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may T sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status