Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh c

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh c


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú
  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 12
  1.1. Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. . 12
  1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp. 12
  1.1.1. Vai trò của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qủa kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 13
  1.1.3. Những khái niệm thuật ngữ cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh. . 14
  1.1.3.1. Doanh thu và phân loại doanh thu. 14
  1.1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. 15
  1.1.3.3. Chi phí và phân loại chi phí. 16
  1.1.3.4. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 18
  1.1.4. Yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh. . 18
  1.1.5. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp. 19
  1.1.5.1. Bán hàng. 19
  1.1.5.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp. . 20
  1.1.6. Các phương thức thanh toán. 21
  1.2. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DOANH NGHIỆP. 22
  1.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng , cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
  doanh thu. 22
  1.2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 22
  1.2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. . 30
  1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 34
  1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 42
  1.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng 42
  1.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 44
  1.2.6. Kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài chính . 46
  1.2.6.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 46
  1.2.6.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 48
  1.2.7. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác . 51
  1.2.7.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác . 51
  1.2.7.2. Kế toán chi phí hoạt động khác 53
  1.2.7.3. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 55
  1.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 55
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 59
  1.3.1. Hình thức Nhật kí – Sổ cái. . 59
  1.3.2 Hình thức chứng từ ghi sổ. 60
  1.3.3. Nhật ký chứng từ . 61
  1.3.4. Kế toán máy 62
  1.3.5. Nhật ký chung . 63
  Chương II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI CỬU PHÚ 64
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG Y TNHH THƯƠNG
  MẠI CỬU PHÚ. . 64
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. . 64
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 65
  2.1.3.
  66
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu
  Phú. 69
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. . 69
  2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. . 70
  2.1.4.3. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức áp dụng tại đơn vị. . 71
  2.1.5.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán. 73
  2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY
  TNHH THƯƠNG MẠI CỬU PHÚ. . 73
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tại chi nhánh công ty
  TNHH thương mại Cửu Phú. 73
  2.2.1.1. Đặc điểm sản phẩm và phương thức bán hàng tại công ty. . 73
  2.2.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH thương mại
  Cửu Phú. 74
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 86
  2.2.2.1. Phương pháp tính giá hàng xuất kho 86
  2.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 87
  2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng. 95
  2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng trong doanh nghiệp . 95
  2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 102
  2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính. . 109
  2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. . 109
  2.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 109
  2.2.4.3. Phương pháp hạch toán 109
  2.2.5.Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 117
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CỬU PHÚ 126
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú.
  . 126
  3.1.1. Về ưu điểm 126
  3.1.2. Hạn chế 128
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu
  Phú. 129
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh. . 129
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh. . 130
  3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH thương mại
  Cửu Phú. 131
  . 148
  LỜI MỞ ĐẦU
   Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn
  hướng tới sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhưng để tồn tại và phát
  triển, các doanh nghiệp phải luôn có sự cố gắng trong quá trình quản lý, tổ chức
  các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu hàng đầu của tất cả các doanh
  nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, việc quản lý doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh là vấn đề rất quan trọng, nó góp phần cho sự phát triển
  bền vững của doanh nghiệp, đó cũng là nhiệm vụ của công tác kế toán.
  Sau thời gian thực tập tại Chi nhánh công ty TNHH Thương mại Cửu
  Phú tại Hải Phòng, em đã cố gắng tìm hiểu thực tế để nâng cao kiến thức, học
  hỏi kinh nghiệm thực tế về công tác kế toán. Qua đó em đã nhận thức đầy đủ,
  cụ thể hơn về công tác kế toán còn tồn tại một số hạn chế trong việc hạch toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh làm cho việc theo dõi chính
  xác kết quả của hoạt động kinh doanh còn gặp phải một só khó khăn. Vấn đề
  đặt ra đối với Công ty lúc này là làm thế nào để theo dõi một cách chính xác
  nhất doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nhằm giúp cho các nhà quản trị
  có những đánh giá khách quan về hoạt động kinh doanh của công ty. Để giải
  quyết được vấn đề này Công ty cần xây dựng cho mình quy trình hạch toán
  hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo phù hợp với chuẩn
  mực kế toán của Nhà nước. Vì vậy việc tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện tổ
  chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  đơn vị là điều cần thiết.
  Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công
  tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi
  nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú” làm đề tài khóa luận.Thông
  qua đây, em hy vọng sẽ giúp công ty hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời sẽ rút ra được những
  tồn tại, vướng mắc, những hạn chế mà công ty còn gặp phải, từ đó nêu lên
  cách giải quyết.
   Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Hệ thống hóa lý luận tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, vận dụng vào thực tiễn
  tại đơn vị từ đó phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi
  phí xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH thương mại
  Cửu Phú trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công
  tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh doanh góp phần xác
  định chính xác kết quả kinh doanh tại đơn vị.
   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng: Tổ chức công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú.
  Không gian: Tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú.
   Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp kế toán, phương pháp tổng hợp cân đối .
  - Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia
   Kết qủa nghiên cứu
  Những đóng góp liên quan đến doanh doanh nghiệp: Những giải pháp
  đưa ra trong bài khóa luận sẽ góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Chi
  nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú. Ngoài ra còn là tài liệu tham khảo
  giúp cho các doanh nghiêp khác trên cơ sở đó vận dụng vào công tác kế toán
  tại đơn vị mình.
   Kết cấu của đề tài
  Kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề ý luận chung về tổ chức công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  thương mại.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương m ại Cửu
  Phú.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công
  tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH thương m ại
  Cửu Phú.
  Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.s Nguyễn Văn
  Thụ và các anh chị kế toán tại Chi nhánh công ty TNHH thương mại Cửu Phú
  giúp em hoàn thiện đề tài của mình, song do khả năng còn hạn chế, kiến thức
  còn eo hẹp nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất
  mong nhận được sự phê bình đóng góp ý kiến của các thầycô để bài khóa luận
  của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status