Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt may thương mại Tấn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt may thương mại Tấn


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt may thương mại Tấn Minh


  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỬ VIỂT TẮT V
  DANH MỤC CÁC BÀNG vi
  DANH MỤC CÁC BIẺU ĐÒ, ĐỒ THỊ, sơ ĐÒ, HÌNH ẢNH vii
  LỜIMỞĐẰU 1
  CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUÁT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẲM TRONG CÔNG TY SÀN XUÁT 9
  1.1 Đặc điểm tồ chức sàn xuất của các Công ty sản xuất 9
  1.2 Khái niệm, phân loại 9
  1.2.1 Chi phí sản xuất (Khái tiiệmy phân loại) 9
  1.2.2 Giá thành sàti phẩm (Khái niệm, phân loại) 9
  1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sân phẩm 13
  1.3 Đối tượng tập hợp chỉ phí sàn xuất và tính gỉá thành sàn phẩm 16
  1.3.1 Đoi tượng tập hợp chi phí 16
  1.3.2 Đối tượng tinh giá thành sản phẩm 17
  1.4 Mốỉ quan hệ gỉữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính gỉá thành
  sàn phẩm 18
  1.5 Nhỉệin vụ kế toán chỉ phí sản xuất và tính gỉá thành sản phẩm 18
  1.6 Ke toán tập hợp chỉ phí sản xuắt 19
  1.6.1 Tài khoàn kế toán sữdụtỉg 19
  1.6.2 Phương pháp tập hợp chi phí sân xuất 22
  1.6.3 Kế toán tập hợp và phân bồ chi phí sản xuất 23
  1.6.4 Ke toán tập hợp chi phỉ sàn xuất toàn doanh nghiệp 33
  1.7 Phuơngphảp đảnh giá sàn phẩm dờ dang 34
  1.7.1 Phương pháp chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp 34
  1.7.2 Phương pháp ưởc ỉượttg sân phẩm Hoàn thành tương đương 36
  GVHĐ: TS. Phơn Mỹ Hanh SVTH: Trầỉì LẾ Kim Quyên i
  1.7.3 Phương pháp chi phi sân xuất định mức 37
  1.8 Phuơngpháp tính giá thành sàn phẩm 38
  1.8.1 Phương pháp tính giá thành giãn đơn (trực tiếp) 38
  1.8.2 Phương pháp tính giá thành phấn bước 39
  1.8.3 Phương pháp tính giá thành theo hệ so 40
  1.8.4 Phương pháp loại trừ chi phỉ sàn xuất phụ 41
  1.8.5 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 41
  1.8.6 Phương pháp tính giá thành theo định mức 42
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TÒNG QUAN VẺ CÔNG TY TNHH DỆT MAY THƯƠNG MẠI TÁN MINH 43
  2.1 Quá trình hình thành và phát triền cùa Công ty TNHH Dệt may
  Thương mại Tắn Minh 43
  2.1.1 Tổng quan về công ộ* 43
  2.1.2 Quà trình hình thành vàphát triển 44
  2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 45
  2.1.4 Tinh hình hoạt động kinh đoanh 47
  2.2 Tồ chúc bộ máy quàn lý 48
  2.2. ỉ Sơ đồ tổ chức bộ mảy quản lý cùa công ty1 48
  2.2.2 Chúc năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 48
  2.3 Tỗ chức công tác kế toán 51
  2.3. ỉ Tổ chức bộ máy kế toán 51
  2.3.2 Qui trìn h sàn Xuất 53
  2.3.3 Chính sách kế toán áp dụng 54
  2.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triền cùa công ty 55
  2.4.1 Thuận lợi, khó khăn 55
  2.4.2 Phương hướng phát triền 56
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KÉ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SÀN XUẮT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SÀN PHẢM TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY THƯƠNG MẠI TÁN MINH 59
  3.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất , tinh giá thành .59
  3.1.1 Đối tượng tập Hợp chi phí sản xuất; tinh giả thành 59
  3.1.2 Phương pháp tập hợp chiphisãtt xuất, tính giả thành 60
  3.2 Ke toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 62
  3.2.1 Kế toán tập Hợp chi phi nguyên vật liệu trực tiếp 62
  3.2.2 Kế toán tập Hợp chi phi nhân công trực tiếp 70
  3.2.3 Kế toán tập Hợp chi phi sàn xuất chung 81
  3.3 Ke toán tính giá thành sản phẩm ờ Công ty Dệt may Thương mại Tắn
  Minh 97
  3.3.1 Kỳ tinh giả thành 97
  3.3.2 Xác định sản phẩm đờ đang cuối kỳ 97
  J.J.J Phương pháp tính giả thành 98
  3.3.4 Nhập kho thành phẩm 103
  CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THựC TRẠNG 104
  4.1 Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tỉnh giá thành
  sàn phẩm 104
  4.1.1 Ưu điềm 104
  4.1.2 Hạn chế 109
  4.2 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sàn xuất và tính giá thành sàn phẩm tại Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh .
  4.2.1 Sự cần thiết cùa việc hoàn thiện 110
  4.2.2 Yêu cần của việc hoàn thiện 111
  4.3 Một số giãi pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và
  tính giá thành sàn phẩm tại Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh 112
  Gỉảipháp ì: Hoàn thiện lĩiân chttyển chúng từ. ì Ỉ2
  Gĩải pháp 2: vế chi phi nguyên vật liệu trực tiếp ì ỉ 2
  Gỉải pháp 3: về chi phi nhân công tĩực tiếp ì 13
  Gỉải pháp 4: vrể chỉ phí sản Xỉiất chung ỉ 15
  Gỉải pháp 5: vrể tình giá thành sản phẩm ỉ 15
  Gỉải pháp ổ: vrể việc tinh khấu hao tài sản cố định ỉ 16
  Gỉải pháp 7: Nâng cao hiệu qtià sử dtmg máy tinh trong công tác kế toán ì Ị 6
  KẾT LUẬN 117
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 118
  LỜI MỜĐẰU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Hòa vào xu thể mở cửa, hôi nhập cùa nền kinh tể quốc tể ừong thế kỷ XXI, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng cố gắng nằng cao trình độ quàn lý, hiên đạihóa dây chuyển sản xuất, cải tiến mẫu mã, giàm gié thành sàn phẩm để nâng cao tinh cạnh tranh và tạo ra cho minh một chỗ đửng vững chắc trên thi trường.
  Viêc hach toén kế toán là môt công cụ quan trong trong hệ thống quàn lý kinh tể tài chinh, giữ vai trò tich cưc ừong việc điểu hành vã kiềm soét các hoạt động kinh doanh Là môt khâu cùa hạch toán kế toán, công tác kể toán chi phí sàn xuất vã tinh giả thành sàn phẳm ừong cảc doanh nghiệp giữ vai trò hết sửc quan trọng.
  Bắt cứ doanh nghiệp não khi tham gia vào hoat động sản xuất kinh doanh và chế tạo sản phẳm luôn luôn bao gồm hai mặt đối lập nhau: môt mặt là lương chi phi bỏ ra đề tiển hành sản xuất kinh doanh, mặt còn lại lã kểt quả sản xuất kinh doanh thu được. Đó là những sản phẩm mà kế toán phải tính được giá thành cùa mỗi sản phẳm.
  Chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm lã các chỉ tiêu chắt lương tồng hop phàn ảnh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao đông, cũng như trinh đô tồ chức sản xuất, quy trinh công nghệ sản xuất sàn phầm cùa doanh nghiêp. Nó cũng lã căn cử để xác đinh hiệu quả cùa hoạt đông sản xuất kinh doanh, là căn cữ để lựa chọn và quyết đinh khối lưcrng sản phẩm sản xuất ra để đạt lợi nhuận cao nhắt, là thước đo kết quà hoạt động sản xuầt kinh doanh. Thông qua chỉ tiêu nãy các nhà quản lý sẽ nắm bắt được chi phi giá thành sản phẳm thực tể cùa tửng hoạt động sàn xuất kinh doanh, tữ đó có thể phân tích, nhận xét và đénh giá tinh hinh thực hiên các đinh mửc, tình hình sử dung vật tư, lao đông, tiền vốn để kịp thời đưa ra biện pháp kíp thời nhằm hạ tliẳp chi phí và tăng thu nhâp cho doanh nghiệp, đinh hướng cho hoạt đông cùa doanh nghiệp ngày câng có hiệu quả hơn.
  Việc kế toán chi phí sàn xuất kinh doanh không chỉ dửng lại ờ chỗ tinh đúng, tinh đủ mà còn phải tính đển việc cung cấp thông tin cho công tác quàn trị doanh nghiệp. Mặt khéc, việc quản lý chi phi vã giả thành môt cách hop lý còn có tảc dung tiết kiêm các nguồn lực cho doanh nghiệp, giúp ha giả thành sản phẩm tao điểu kiện để cho doanh nghiêp tich lũy, góp phần cải thiên đời sống công nhân viên. Chính vi vậy, đề phát huy tốt chức năng của minh, việc tổ chữc công téc kể toán chi phí sàn xuất và tính giả thành sản phầm cần phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quàn lý ngày càng cao cùa doanh nghiệp.
  VỠ1 vai trò như ừên, kể toán chi phí sànxuầt vã giá thảnh sảnphẳmđã ừờ thành môt khâu quan trọng trong toàn bộ công téc hach toán kế toán trong các doanh nghiệp sàn xuất.
  Xuất phát từ những lý do đã để cập, việc hoàn thiện công tảc hạch toán chi phi sản xuầt là tính giá thành sản phẩm ờ Công ty TNHH Dệt may Thương mai Tắn Minh cần phải hoàn thiện hon nữa để đáp ứng tốt yêu cằn quản lý trong điều kiện mời
  2. Tinh hình nghiên cứu:
  Tử troớc đến nay đã cô nhiều để tài nghiên cữu, khóa luận tốt nghiệp cùa cảc anh, chị đi trước đề câp đến vấn để kế toén chi phí sản xuất và tính gié thành sản phẳm tại các công ty sản xuất. Tuy nhiên, tũy thuộc vào su nhin nhân cùa mỗi cé nhân, từng doanh nghiệp cu thề mã vắn để kể toén chi phi sản xuất và tỉnh giá thảnh sản phẳm lại có một nét đặc tong, riêng biệt phủ họp VỚI doanh nghiệp đó.
  3. Muc đích nghiên cứu:
  Sự hỗ trợ cùa công téc hạch toén kể toán trong doanh nghiêp là hểt sữc cằn thiết, bời hạch toén kể toán lã công cụ có vai trò quan trọng trong sự tồn tai và phét triền cùa doanh nghiệp. Thực hiên tốt công tảc kế toán, đặc biệt là công téc kế toén tập hợp chi phi và tinh giả thánh sản phầm sẽ han chế được những thất thoét, lãng phi đảm bảo cho su tồn tai và phát triền cùa doanh nghiệp trong hiên tại và tương lai.
  ã Để tãi nghiên cửu vể những vấn đề lý thuyết cơ bản cùa kế toén chi phi và tinh giá thành sản phầm tại cảc doanh nghiêp sản xuất Đảnh giả thưc trạng thực
  hiên kế toán chi phi và tinh giá thành sản phẳmtại Công ty TNHH Dệt may Thương mai Tắn Minh.
  ã Nêu ra một số ưu điểm, hạn chế, đồng thời đưa ra một sổ giải pháp về vắn để kế toén chi phi và tính gié thảnh sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh nhằm han chế đến mức thắp nhất céc hao phí, lãm giảm giá thành sản phẳm tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đinh hưởng cho hoạt động cùa doanh nghiệp ngày càng có hiệu quà hcm.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Nghiên cửu lý luận ca bản chung vể kế toán chi phí và tinh giá thảnh sản phẳm ở céc Công ty sản xuất
  - Giới thiêu tồng quát về Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh
  - Thực trạng công tác kế toán chi phi sản xuẳt và tinh giá thánh sản phẳm tai Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh.
  - Nhận xét, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phi sản xuầt vã tỉnh giã thành sản phẩm tại Công ty TOHH Dệt may Thương mai Tấn Minh.
  5. Phuơng pháp nghiên cứu:
  Hạch toán kế toán lã khoa học kinh tể, có đối tượng nghiên cửu cụ thể mã ờ đầy đối tương nghiên cứu là kể toén tap họp chi phí và tính giả thành sản phầm. Do vậy, để phũ hop VỚI nội dung, yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, phương pháp nghiên cữu trong Khóa luận tốt nghiệp lã phương phép tim hiểu thực tế, phương pháp thu tliâp sổ liệu, phương pháp phân tich tai Công ty TNHH Dệt may Thương mai Tấn Minh Bên cạnh đó, để tài cũng vận dụng kết quả nghiên cửu cùa các công trinh khoa học liên quan để làm phong phú và sầu sắc hơn céc cơ sờ khoa hoc và thưc tiễn cùa đề tèi
  6. Du kiến kết quả nghiên cứu:
  Đề tài lãm rõ những lý luận cơ bàn về vắn để kể toán chi phí và tinh giá thành sản phẳm tai cảc công ty sản xuất
  Trên cơ sở phân ti ch tình hình kế toán chi phí và tinh gié thành sàn phầm tại Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh, để tài nêu ra những dấu hiêu nhân biểt sàm những hạn chế về vấn đế này ờ Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tần Minh nói riêng vã céc công ty sản xuất nói chung, từ đó tìm ra nguyên nhằn, đưa ra kiến nghi céc giải pháp có hiêu quả vã khà thi.
  7. Ket cẩu của ĐA/KLTT:
  Bố cục cùa khóa luận tốt nghiệp gồm những nôi dunẹ sau:
  Chuơng 1: Cơ sở ỉỳ hiận chiữĩg về kế toán tập hợp chi phi sấn Xìiất và tinh giá thành sản phẩm.
  Chuơng 2: Giới thiệu tổng quát vế Công ty TNHH Dệt may Thương mợĩ Tấn Minh.
  Chuơng 3: Thực trạng công tác kế toán chi phỉ sản Xìiất và tinh giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh.
  Chuơng 4: Nhận xèt, đành giá thực trạng công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hê thống kể toán Doanh nghiệp.
  2. Nguyễn Khắc Hùng (2011) Ke toán chi phí Đạihọc Kinh tể quồc dân
  3. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh- “ Gĩáo trình Kế toán tài chinh ”,
  4. Một số Báo cáo thưc tập cùa anh, chị khóa trước.
  5. Website: tơilieu.vn


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt may thương mại Tấn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt may thương mại Tấn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status