Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại công ty Cổ phầ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại công ty Cổ phầ


  Đề tài nghiên cứu năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . 8
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 8
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 8
  1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp. . 8
  1.1.3. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11
  1.1.3.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất . 11
  1.1.3.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm . 14
  1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp xây lắp 18
  1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp xây lắp. . 19
  1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 19
  1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp . 21
  1.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 22
  1.2.4. Phương pháp tính giá thành 23
  1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 26
  1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
  kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . 26
  1.3.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 27
  1.3.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 28
  1.3.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 29
  1.3.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 32
  1.3.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 34
  1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
  kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 35
  1.3.3. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp . 37
  1.3.3.1.Thiệt hại phá đi làm lại. 37
  1.3.3.2.Thiệt hại ngừng sản xuất . 39
  1.3.4. Hạch toán các khoản chi phí, các khoản thu về thanh lý máy móc, thiết
  bị thi công 41
  1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 42
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ 49
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 49
  2.1. Khái quát chung về công tác quản lý và hạch toán tại công ty Cổ phần tập
  đoàn Việt Úc. . 49
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt
  Úc. . 49
  2.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Tập đoàn Việt
  Úc 49
  2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 50
  2.1.1.4. Những thuận lợi, khó khăn và thành tích đạt được của Công ty Cổ
  phần Tập đoàn Việt Úc . 51
  2.1.2. Đặc điểm qui trình sản xuất, qui trình công nghệ . 56
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc 58
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc. 60
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 60
  2.1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toán áp dụng . 62
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán . 62
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc . 64
  2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất 64
  2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất 64
  2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ
  phần Tập đoàn Việt Úc . 65
  2.2.2. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành s ản phẩm tại Công ty
  Cổ phần Tập đoàn Việt Úc. . 65
  2.2.2.1.Kỳ tính giá thành tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc . 65
  2.2.2.2. Phương pháp tính giá thành tại Công ty C ổ phần Tập đoàn Việt Úc 66
  2.2.3. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc . 66
  2.2.3.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 66
  2.2.3.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 69
  2.2.3.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 79
  2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 88
  2.2.4. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Công ty Cổ phần Tập
  đoàn Việt Úc 100
  2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 100
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ
  CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT
  ÚC. 106
  3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và k ế toán chi phí sản xuất và
  giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty C ổ phần Tập đoàn Việt Úc. 106
  3.1.1. Những ưu điểm 106
  3.1.2. Những hạn chế 109
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn
  Việt Úc. . 111
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 111
  3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chí phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc 112
  KẾT LUẬN . 120
  LỜI MỞ ĐẦU . 126  NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
  1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
  nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
  - Hệ thông hóa lí luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  - Mô tả, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng hạch toán kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần
  Tập đoàn Việt Úc năm 2012.
  - Kiến nghị, phương hướng , giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ
  chức kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  Cổ phần Tập đoàn Việt Úc
  2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
  - Số liệu về tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc
  trong 3 năm gần đây.
  - Số liệu về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc.
  3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc.

  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
  Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến
  do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp
  sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay
  gắt của nền kinh tế thị trường, mối quan tâm lớn nhất và hàng đầu của các
  doanh nghiệp là: lợi nhuận. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay không tồn tại
  của doanh nghiệp. Từ tình hình thực tế, các doanh nghiệp phải thường xuyên
  điều tra, tính toán, cân nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho
  chi phí bỏ ra ít nhất nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất với sản phẩm
  có chất lượng cao. Để đạt được mục đích này đòi hỏi các doanh nghiệp phải
  quan tâm tới mọi yếu tố ảnh hưởng tới sản phẩm của mình.
  Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
  sản xuất nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng đã và đang là vấn
  đề được quan tâm hàng đầu của các nhà kinh doanh. Chi phí sản xuất và giá
  thành sản phẩm là hai tiêu chí quan trong trong bất kỳ doanh nghiệp nào, hai
  tiêu chí này luôn có mối quan hệ khăng khít và không thể tách rời nhau.Trong
  điều kiện nền kinh tế hiện nay thì vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá
  thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao lợi nhuận, tăng tích
  lũy cho doanh nghiệp. Nó là tiền đề để đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ đứng
  của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trư ờng. Để làm
  tốt công việc này đòi hỏi các doanh nghiệp cần tổ chức công tác tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tư ợng,
  đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể
  tiết kiệm các khoản mục chi phí chi dùng cho sản xuất.
  Xuất phát từ nhận thức trên và qua thời gian thực tập tại công ty Cổ
  phần Tập đoàn Việt Úc, em thấy rằng xây lắp là hoạt động chính của công ty
  và hiện nay công ty đang dần phát huy khả năng và ưu thế của mình trên thị
  trường. Để đạt được lợi nhuận cao nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất, đồng thời
  sản phẩm xây lắp đạt chất lượng cao thì việc tổ chức hạch toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty đã được chú ý và đặc biệt
  coi trọng.
  Vì những lý do trên nên em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công
  tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  Cổ phần Tập đoàn Việt Úc ” làm khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, đồng thời qua nghiên cứu thực
  trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc năm 2012 từ đó đưa ra một số kiến nghị
  nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty này.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu:
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trong
  khuôn khổ đề tài này, em lấy dẫn chứng minh họa về kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm công trình “ Sửa chữa trụ sở UBND xã
  Hoa Động” do công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc chịu trách nhiệm thi công.
  * Phạm vi nghiên cứu:
  Nghiên cứu đối tượng nêu trên trong năm 2012 tại Công ty Cổ phần
  Tập đoàn Việt Úc
  Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề tài
  * Ý nghĩa lí luận của đề tài:
  Bài khóa luận này góp phần hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ
  bản về kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP trong doanh nghiệp xây lắp.
  * Ý nghĩa thực tiễn:
  Trên cơ sở khảo sát thực tế, phân tích, đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm
  cần phát huy và những hạn chế cần nghiên cứu; những kiến nghị mà khóa
  luận đưa ra nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và
  tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc.
  * Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế
  toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần
  Tập đoàn Việt Úc.  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
  Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì bao giờ lợi nhuận cũng là
  mục tiêu hàng đầu trong mục đích hoạt động kinh doanh. Để kinh doanh có
  lãi, doanh nghiệp phải biết cách quản lý và sử dụng nguồn lực của mình một
  cách hợp lý nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
  Doanh nghiệp hoạt động xây lắp có thể nói là một trong những doanh
  nghiệp có chi phí sản xuất kinh doanh lớn nhất. Chính vì vậy việc giảm chi
  phí kinh doanh là yêu cầu quan trọng mà hầu hết các doanh nghiệp xây lắp đặt
  ra. Việc giảm khoản chi phí này không chỉ có tác dụng giảm chi phí trong
  toàn doanh nghiệp mà còn có tác dụng giảm giá thành. Như vậy doanh nghiệp
  có thể vượt lên trên đối thủ cạnh tranh trong việc tăng doanh thu, nhờ đó sẽ
  thu được thêm nhiều lợi nhuận. Do đó, một yêu cầu tất yếu khách quan là
  doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm một cách đúng đắn, hợp lý và phù hợp với tình hình thực
  tế của doanh nghiệp.
  1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp.
  Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất
  công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân.
  Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân, của quỹ tích luỹ cùng với vốn đầu tư
  của nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. So với các
  ngành sản xuất khác, ngành XDCB có những đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật
  riêng biệt, thể hiện rất rõ nét ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại công ty Cổ phầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm tại công ty Cổ phầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status