Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Song Hải
  MôC LôC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4
  1.1. Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 4
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. . 4
  1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp sản xuất 4
  1.1.3. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. . 5
  1.1.3.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 5
  1.1.3.1.1. Chi phí sản xuất. 5
  1.1.3.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. . 5
  1.1.3.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 8
  1.1.3.2.1. Giá thành sản phẩm. 8
  1.1.3.2.2. Phân loại giá thành. . 8
  1.1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. . 9
  1.1.4. Nhiệm vụ của tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp sản xuất 9
  1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp sản xuất. 10
  1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10
  1.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 12
  1.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 13
  1.2.4. Phương pháp tính giá thành . 15
  1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. . 21
  1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
  kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 21
  1.3.1.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp. 21
  1.3.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 24
  1.3.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. . 25
  1.3.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. . 28
  1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
  kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. . 29
  1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức công tác kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. . 31
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN
  XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG HẢI . 36
  2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Song Hải. . 36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 36
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh. 37
  2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần sản xuất và th ương mại
  Song Hải. . 43
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty cổ
  phần sản xuất và thương mại Song Hải. 44
  2.1.4.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán. . 45
  2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất. 46
  2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần
  sản xuất và thương mại Song Hải. 47
  2.2.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 47
  2.2.1.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 56
  2.2.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung. . 67
  2.2.1.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. . 84
  2.2.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Công ty cổ phần sản xuất
  và thương mại Song Hải. . 84
  2.2.3. Kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và th ương mại
  Song Hải. . 85
  2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kì tính giá thành. . 85
  2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành. 85
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ
  CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
  THƯƠNG MẠI SONG HẢI. 91
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản
  phẩm. . 91
  3.1.1. Ưu điểm: 92
  3.1.2 Những tồn tại của công ty. . 94
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Song Hải. . 95
  KẾT LUẬN 109
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
  Hiện nay xu hướng toàn cầu hóa được các nước đặt vào guồng quay
  của sự cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Việt Nam
  cũng không nằm ngoài guồng quay đó.
  Trong bối cảnh nước ta đã gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO trong
  những năm vừa qua, đất nước ta đã không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển
  kinh tế, đổi mới cơ chế kinh tế cho phù hợp với tiến trình hội nhập, cạnh tranh
  của khu vực và quốc tế.
  Một công cụ rất quan trọng phục vụ đắc lực cho việc quản lí kinh tế
  quốc dân nói chung và quản lí doanh nghiệp nói riêng là công tác kế toán. Kế
  toán giúp cho các doanh nghiệp, các cổ đông, các nhà quản lí thấy rõ được
  thực chất quá trình sản xuất kinh doanh bằng những số liệu chính xác, cụ thể,
  khách quan và khoa học. Là một trong những thành phần quan trọng của kế
  toán, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám
  sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh
  trong kì, tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp
  cho các nhà quản trị chỉ ra được phương án, biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu
  quả chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. Hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm là công cụ hữu hiệu giúp cho các nhà quản trị lựa
  chọn phương án sản xuất tối ưu, xác định được tính khả thi của phương án đó,
  đồng thời định vị được giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
  Song Hải, một đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh đồ nội thất gia đình, nội
  thất văn phòng, nội thất trường học .công việc theo dõi tính toán giá thành
  của mỗi sản phẩm chiếm phần lớn trong công việc kế toán của Công ty. Nhận
  thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm dối với Công ty, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức
  công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Song Hải” cho khóa luận tốt
  nghiệp của mình với mong muốn tìm hiểu cụ thể hơn cách vận dụng công tác
  kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói
  chung và tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Song Hải nói riêng.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về kế toán tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm trong doanh nghiệp, đồng thời qua nghiên cứu thực trạng
  công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ
  phần sản xuất và thương mại Song Hải năm 2012 từ đó đưa ra một số kiến
  nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản
  phẩm tại công ty này.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành trong doanh nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận trình bày kết quả nghiên cứu về đối
  tượng nêu trên trong phạm vi một doanh nghiệp cụ thể, đó là Công ty cổ phần
  sản xuất và thương mại Song Hải
  Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề tài:
  - Ý nghĩa lí luận của đề tài
  Bài khóa luận này góp phần hệ thống hóa được các vấn đề lí luận cơ
  bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp sản xuất.
  - Ý nghĩa thực tiễn
  Trên cơ sở khảo sát thực tế, phân tích, đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm
  cần phát huy và những hạn chế cần nghiên cứu; những kiến nghị mà khóa
  luận đưa ra nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Song Hải.
  Đồng thời chỉ rõ những điều kiện cần thiết phải thực hiện của doanh nghiệp
  để tăng tính khả thi cho các giải pháp hoàn thiện.
  Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại
  Song Hải.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác
  kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  cổ phần sản xuất và thương mại Song Hải.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status