Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đo


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ
  PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH
  NGHIỆP . 3
  1.1. Một số vấn đề chung và sự cần thiết của BCTC trong quản lý kinh tế . 3
  1.1.1.Báo cáo tài chính và sự cần thiết của BCTC trong quản lý kinh tế . 3
  1.1.2. Đối tượng áp dụng . 5
  1.1.3. Yêu cầu của báo cáo tài chính . 5
  1.1.4. Những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính. 6
  1.1.5. Hệ thống báo cáo tài chính 7
  1.2.Báo cáo kết quả kinh doanh 10
  1.2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh và kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh 10
  1.2.2.Nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh . 13
  1.3.Nội dung và phương pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 18
  1.3.1. Khái quát về tổ chức công tác phân tích . 18
  1.3.2. Nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính DN 21
  1.3.3. Phương pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh . 23
  1.4. Các hình thức kế toán . 29
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO
  CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ
  PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HẢI PHÒNG 35
  2.1.Giới thiệu chung 35
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh công ty Cổ phần tập
  đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 35
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 35
  2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn, thành tích của chi nhánh trong quá trình
  hoạt động: 36
  2.1.4. Đặc điểm cơ cấu bộ máy quản lý: . 37
  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán áp dụng tại chi nhánh công ty Cổ phần tập
  đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 40
  2.2.Thực trạng công tác lập báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty
  Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. . 44
  2.2.1 Căn cứ lập báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần
  tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 44
  2.2.2.Trình tự lập báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần tập đoàn
  Vinacontrol Hải Phòng.
  2.3. Phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 tại chi
  nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng: . 73
  2.4. Thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh
  công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng . 76
  2.4.1. Các bước phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty Cổ phần
  tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 76
  2.4.2. Thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh
  công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 76
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO
  CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ
  PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HẢI PHÒNG. . 80
  3.1. Nhận xét tổng quan về tổ chức lập và phân tích báo cáo kết quả kinh
  doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 80
  3.1.1. Nhận xét về công tác kế toán tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn
  Vinacontrol Hải Phòng 80
  3.2. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi
  nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 86
  3.2.1.Hoàn thiện về hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán: . 86
  3.2.2. Hoàn thiện về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 86
  3.2.3. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh . 86
  KẾT LUẬN 103
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  LỜI MỞ ĐẦU
  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở
  một nền sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới
  nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa các doanh nghiệp. Để
  có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường
  đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi một hướng đi mới cho
  phù hợp.
  Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là mục
  tiêu cơ bản của nhà quản trị, nó là điều kiện kinh tế cần thiết và quan trọng
  cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh là
  thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh của các
  nhà quản trị doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp luôn quan tâm, tìm mọi
  biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua phân tích Báo cáo
  tài chính họ có căn cứ đánh giá tốt hơn tình hình sử dụng vốn cũng như thực
  trạng xu hướng hoạt động của doanh nghiệp, xác định được các nhân tố ảnh
  hưởng, mức độ cũng như xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả
  kinh doanh, từ đó, các đối tượng quan tâm có thể ra quyết định tối ưu nhất.
  Chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng hoạt
  động trong nền kinh tế thị trường, muốn kiểm soát quá trình hoạt động kinh
  doanh chi nhánh phải chú trọng đến tổ chức lập và phân tích Báo cáo tài
  chính. Xuất phát từ nhận thức trên, trong quá trình thực tập tại chi nhánh công
  ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện
  công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty
  Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng”.
  Nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Một số lý luận chung về công tác lập và phân tích báo cáo
  kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh
  doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng.
  Chương 3:Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh
  doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. “ Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp “ - Chủ biên Tiến sỹ
  Nguyễn Văn Công – NXB Tài Chính
  2. Giáo trình “ Phân tích hoạt động kinh doanh” - PGS-TS Phạm Thị Gái,
  trường đại học Kinh tế quốc dân- NXB Giáo dục-1997
  3. “ Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp” - PGS Nguyễn Thế KiệmNXB Tài chính
  4. Giáo trình “ Phân tích hoạt động kinh doanh “ - NXB thống kê
  5. Chế đố kế toán Doanh nghiệp – NXB Tài Chính.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status