Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm m

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm m


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP 1
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
  NGHIỆP 1
  1.1.1. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh 1
  1.1.1.1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh 1
  1.1.1.2.Vai trò của kế toán doanh thu,chi phí và xác định KQKD . 1
  1.1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh . 2
  1.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 3
  1.1.2.1. Doanh thu . 3
  1.1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu . 6
  1.1.3. Chi phí . 7
  1.1.4. Xác định kết quả kinh doanh . 10
  1.2.NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 12
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ , các khoản giảm trừ
  doanh thu . 12
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 12
  1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 14
  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 16
  1.2.2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng . 16
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 16
  1.2.2.3. Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho 17
  1.2.2.4. Phương pháp hạch toán 18
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng . 20
  1.2.3.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng . 20
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng 21
  1.2.3.3. Phương pháp hạch toán 21
  1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 23
  1.2.4.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng . 23
  1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 23
  1.2.4.3. Phương pháp hạch toán 23
  1.2.5. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính . 25
  1.2.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: . 25
  1.2.5.2. Kế toán chi phí tài chính 26
  1.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 29
  1.2.6.1. Kế toán thu nhập khác 29
  1.2.6.2. Kế toán chi phí khác . 30
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 31
  1.2.7.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng . 31
  1.2.7.2. Tài khoản sử dụng 31
  1.2.7.3. Phương pháp hạch toán . 33
  1.3. TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 34
  1.3.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 34
  1.3.2. Hình thức kế toán nhật ký – sổ cái 34
  1.3.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 34
  1.3.4. Hình thức kế toán nhật ký- chứng từ 35
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 35
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH ĐỆM MÚT NGỌC SƠN 38
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ C.TY TNHH ĐỆM MÚT NGỌC SƠN . 38
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Đệm mút Ngọc
  Sơn . 38
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn
  . 39
  2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút
  Ngọc Sơn trong 2 năm gần đây . 39
  2.1.4. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn . 42
  2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý . 42
  2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban . 43
  2.1.4.3 Trách nhiệm và quyền hạn của các phòng chức năng tại công ty
  TNHH Đệm mút Ngọc Sơn . 43
  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn . 45
  2.1.5.1. Sơ đồ bộ máy quản lý: 45
  2.1.5.2. Chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toán 46
  2.1.5.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 46
  2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  ĐỆM MÚT NGỌC SƠN . 48
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 48
  2.2.1.1. Phương thức bán hàng, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng tại công
  ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn 48
  2.2.1.2.Chứng từ, sổ sách sử dụng . 50
  2.2.1.3. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán . 50
  2.2.1.4. Ví dụ minh họa 51
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 56
  2.2.2.1. Nội dung giá vốn hàng bán tại công ty 56
  2.2.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng . 56
  2.2.2.3. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán . 56
  2.2.2.4. Ví dụ minh họa . 57
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng . 60
  2.2.3.1. Chứng từ sử dụng . 60
  2.2.3.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán . 60
  2.2.3.3. Ví dụ minh họa . 61
  2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 67
  2.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 67
  2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 67
  2.2.4.3. Sơ đồ hạch toán 67
  2.2.4.4.Ví dụ minh họa 68
  2.2.5. Kế toán hoạt động tài chính 72
  2.2.5.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 72
  2.2.5.2. Kế toán chi phí tài chính 78
  2.2.6. Kế toán hoạt động khác . 82
  2.2.6.1. Chứng từ , sổ sách sử dụng 82
  2.2.6.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán: 82
  2.2.6.3. Ví dụ minh họa: 83
  2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 89
  2.2.7.1.Chứng từ, sổ sách sử dụng 89
  2.2.7.2. Tài khoản sử dụng 89
  2.2.7.3.Phương pháp và sơ đồ hạch toán: . 89
  2.2.7.4 Ví dụ minh họa . 90
  CHƯƠNG 3.HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  ĐỆM MÚT NGỌC SƠN . 103
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI
  CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐỆM MÚT NGỌC SƠN 103
  3.1.1. Ưu điểm . 103
  3.1.2. Nhược điểm . 105
  3.2.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH ĐỆM MÚT NGỌC SƠN 107
  3.2.1.Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn . 107
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn 108
  3.2.3. Một số kiến để nghị hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn 108
  3.2.3.1. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp 109
  3.2.3.2 Trích lập dự phòng phải thu khó đòi . 112
  3.2.3.3 Chính sách chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán . 116
  3.2.3.4 Kiến nghị khác 119
  KẾT LUẬN . 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 124
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong bối cảnh đất nước ta đang từng bước hội nhập kinh tế thế giới,
  đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải năng động tự chủ trong hoạt động kinh
  doanh và trong vấn đề tài chính. Có thể nói kế toán là cánh tay phải đắc lực
  giúp nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình tài chính và có thể đưa ra
  được các quyết định đúng đắn. Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Đệm
  mút Ngọc Sơn, được sự chỉ bảo tận tình của thạc sỹ Trần Thị Thanh Thảo, em
  đã quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn” làm đề
  tài nghiên cứu khoa học
  Đề tài gồm ba phần :
  PHẦN 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh
  PHẦN 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn
  PHẦN 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn
  Em xin chân thành cảm ơn tới ban lãnh đạo công ty, các phòng ban và đặc
  biệt là các cô, các anh chị trong phòng kế toán công ty. Em xin chân thành
  cảm ơn Thạc sỹ Trần Thị Thanh Thảo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em rất
  nhiều trong quá trình hoàn thành bài khóa luận này
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lý thyết và thực hành kế toán tài chính VAT – TS.Nguyễn Văn Công.
  2. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới – TS.Võ Văn Nhị.
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1) – Hệ thống tài khoản kế toán – Nhà
  xuất bản tài chính.
  4. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2) – Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ
  sách kế toán, sơ đồ kế toán – Nhà xuất bản tài chính.
  5. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam.
  6. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp – GS.TS Đặng Thị Loan,
  NXB Đại học kinh tế quốc dân.
  7. Tài liệu, sổ sách kế toán do Công ty TNHH Đệm mút Ngọc Sơn cung cấp, và
  một số tài liệu trước đã tìm hiểu và nghiên cứu đề án kế toán xác định kết quả
  hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm m
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đệm m sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status