Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Mỹ Hảo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Mỹ Hảo


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Mỹ Hảo
  MỤC LỤC
  . 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC LẬP
  VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. . 2
  1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp 2
  1.1.1 Báo cáo tài chính, sự cần thiết, vai trò của Báo cáo tài chính: 2
  1.1.2 Phân loại Báo cáo tài chính doanh nghiệp: . 4
  1.1.3 Những yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính: . 4
  1.1.4 Báo cáo tài chính doanh nghiệp . 5
  1.1.4.1 Báo tài chính năm . 5
  1.1.4.2 Báo cáo tài chính giữa niên độ 5
  1.1.4.3 Báo cáo tài chính hợp nhất: . 6
  1.1.4.4 Báo cáo tài chính tổng hợp: 6
  1.1.5 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính 6
  1.1.6 Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính . 8
  1.1.7 Kỳ lập, thời hạn gửi và nơi nhận báo cáo tài chính . 8
  1.2 Bảng cân đối kế toán ( Mẫu số B01 - DN) 11
  1.2.1 Khái niệm: . 11
  1.2.2 Đặc điểm: . 11
  1.2.3 Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán 11
  1.2.3.1 Cơ sở dữ liệu: 11
  1.2.3.2 Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán: 12
  1.2.3.3 Kết cấu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán . 13
  1.2.2. Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 17
  1.2.2.1. Cơ sở số liệu trên Bảng cân đối kế toán 17
  1.2.2.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 17
  1.2.2.3. Phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán . 18
  1.3. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua Bảng CĐKT . 32
  1.3.1. Sự cần thiết phải lập và phân tích các chỉ tiêu trên Bảng CĐKT 32
  1.3.2. Các phương pháp phân tích Bảng CĐKT 32
  1.3.2.1Phương pháp so sánh 32
  1.3.2.2 Phương pháp cân đối. 33
  1.3.2.3 Phương pháp tỷ lệ: 33
  1.3.3 Nhiệm vụ của phân tích BCĐKT . 34
  1.3.4 Nội dung phân tích Bảng CĐKT 34
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN
  ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HẢO . 37
  2.1 Khái quát chung về công ty Cổ Phần Mỹ Hảo . 37
  2.1.1 Qúa trinh hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Mỹ Hảo . 37
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Mỹ Hảo . 37
  2.1.2.1 Ngành nghề pham vi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP
  Mỹ Hảo. . 37
  2.1.2.2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh . 38
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ Phần Mỹ Hảo 39
  2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty CP Mỹ Hảo . 40
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. . 40
  2.1.4.2. Các vấn đề khác liên quan đến tổ chức công tác kế toán . 42
  2.2 Thực trạng tổ chức lập, phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ
  Phần Mỹ Hảo . 44
  2.2.1 Công tác Lập Bảng cân đối kế toán (B01 - DNN) . 44
  2.2.1.1 Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành lập 44
  2.2.1.2 Công tác lập Bảng cân đối kế toán (B01 - DN) 53
  2.3 Tổ chức phân tích Bảng Cân đối kế toán tại Công ty Cổ Phần Mỹ Hảo. . 64
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC LẬP VÀ
  PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HẢO 65
  3.1 Đánh giá chung về tình hình thực hiện công tác lập và phân tích Bảng cân
  đối kế toán tại công ty Cổ Phần Mỹ Hảo 65
  3.1.1 Ưu điểm 65
  3.1.2 Nhược điểm 66
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối
  kế toán tại công ty CP Mỹ Hảo . 67
  3.3 Tổ chức công tác phân tích Bảng cân đối kế toán 72
  3.3.1 Phân tích cơ cấu và tình hình biến động tài sản, nguồn vốn 74
  3.3.2 Phân tích tình hình công nợ, phân tích các hệ số về khả năng thanh toán và
  phân tích các chỉ tiêu sinh lời . 74
  KẾT LUẬN . 83
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
  Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế Việt
  nam đang từng bước phát triển và hoàn thiện dần nền kinh tế thị trường định
  hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó sự tồn tại và phát triển của các loại hình
  doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Chế độ luật pháp, môi
  trường kinh doanh, trình độ quản lý đặc biệt là trình độ quản lý tài chính.
  Và để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp sử dụng một
  loạt các công cụ khác nhau trong đó công tác kế toán là công cụ quan trọng và
  hữu hiệu nhất như: Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  đặc biệt là Bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là báo
  cáo tài chính nhằm tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện về tình
  hình tài sản, nguồn vốn công nợ Trên cơ sở đó các nhà quản lý tiến hành phân
  tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính
  trong doanh nghiệp.
  Từ những nhu cầu cấp thiết đó mà trong thời gian thực tập tại công ty Cổ
  Phần Mỹ Hảo em đã chọn đề tài của mình là: “Hoàn thiện công tác lập và phân
  tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ Phần Mỹ Hảo”. Ngoài phần mở đầu
  và kết luận, khóa luận của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích
  Bảng cân đối kế toán.
  Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán
  tại công ty Cổ Phần Mỹ Hảo.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân
  tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ Phần Mỹ Hảo.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2), ban hành kèm
  theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
  chính, Nxb Tài chính.
  2. Bộ Tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, ban hành
  kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
  Bộ Tài chính, Nxb Tài chính.
  3. Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam,
  http://www.mof.gov.vn.
  4. GS.TS Ngô Thế Chi, PGS.TS Nguyến Trọng Cơ (2012), Giáo trình phân
  tích tài chính doanh nghiệp, Nxb Tài chính.
  5. PGS.TS Nguyến Năng Phúc (2006), Giáo trình phân tích BCTC, Nxb Đại
  học Kinh tế quốc dân.
  6. TS Nguyễn Năng Phúc, TS Nguyễn Văn Công, Lập, đọc kiểm tra và phân
  tích BCTC, Nxb Tài chính
  7. Tài liệu, sổ sách kế toán năm 2012 của Công ty Cổ Phần Mỹ Hảo


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Mỹ Hảo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Mỹ Hảo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status