Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH
  NGHIỆP . 1
  1.1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . 1
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu . 1
  1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp 2
  1.1.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 2
  1.1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu . 2
  1.1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu . 5
  1.1.3.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 5
  1.1.3.2.2. Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho . 6
  1.1.3.2.3. Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho 8
  1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 11
  1.2. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . 12
  1.2.1. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . 12
  1.2.1.1. Phương pháp thẻ song song . 12
  1.2.1.2. Phương pháp sổ số dư 14
  1.2.1.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15
  1.2.2. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 16
  1.2.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường
  xuyên . 17
  1.2.2.1.1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên . 17
  1.2.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 17
  1.2.2.1.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 20
  1.2.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 21
  1.2.2.2.1. Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ 21
  1.2.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 22
  1.2.2.2.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 24
  1.3. Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán trong tổ chức kế toán
  nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 25
  1.3.1. Trình tự ghi sổ kế toán nguyên vật liệu theo hình thức nhật ký chung 25
  1.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán nguyên vật liệu theo hình thức nhật ký sổ cái . 26
  1.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán nguyên vật liệu theo hình thức chứng từ ghi sổ . 28
  1.3.4. Trình tự ghi sổ kế toán nguyên v ật li ệu theo hình thức nhật ký chứng từ 30
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 31
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THỊNH . 33
  2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần Việt Thịnh . 33
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Việt Thịnh 33
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Việt
  Thịnh . 34
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty cổ phần Việt Thịnh 36
  2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty cổ phần Việt Thịnh 39
  2.1.5. Đặc điểm hình thức kế toán của công ty cổ phần Việt Thịnh . 41
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
  Việt Thịnh . 46
  2.2.1. Một số đặc điểm cơ bản về nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt
  Thịnh . 46
  2.2.1.1. Đặc điểm và công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt
  Thịnh . 46
  2.2.1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại công ty c ổ phần Việt Thịnh 47
  2.2.1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh 47
  2.2.1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh 48
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt
  Thịnh . 49
  2.2.2.1. Tổ chức chứng từ và tài khoản kế toán 49
  2.2.2.2. Quy trình hạch toán 55
  2.2.2.2.1. Quy trình hạch toán . 55
  2.2.2.2.2. Kế toán chi tiết và tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt
  Thịnh . 56
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THỊNH . 98
  3.1. Đánh giá những ưu nhược điểm trong tổ chức công tác kế toán nguyên
  vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh . 98
  3.1.1. Ưu điểm . 98
  3.1.1.1. Về tổ chức sản xuất 98
  3.1.1.2. Về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế toán của công ty . 98
  3.1.1.3. Về hạch toán kế toán nguyên vật liệu 99
  3.1.1.4. Về tổ chức sổ sách chứng từ 101
  3.1.2. Nhược điểm . 101
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
  cổ phần Việt Thịnh 102
  3.2.1. Sự cần thiết và các yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên
  vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh . 102
  3.2.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công
  ty cổ phần Việt Thịnh 102
  3.2.1.2. Nguyên tắc và các yêu cầu của việc hoàn thiện các công tác kế toán
  nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh 103
  3.2.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công
  ty cổ phần Việt Thịnh 104
  KẾT LUẬN
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Con đường hội nhập của nước nhà đang rộng mở, các doanh nghiệp đã
  đang đứng trước những cơ hội to lớn nhưng cũng phải đối mặt với không ít
  khó khăn, nguy cơ và thách thức. Vậy các doanh nghiệp phải làm gì để có
  được bước phát triển vững chắc trong vòng quay như vũ bão của nền kinh tế
  thị trường ngày nay. Để đạt được mục tiêu ấy, mỗi doanh nghiệp có những
  hướng đi khác nhau, những giải pháp khác nhau và sử dụng những công cụ
  khác nhau. Thực tế cho thấy, để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên
  thị trường ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phương thức phục vụ
  khách hàng , thì điều đặc biệt quan trọng phải tìm cách tiết kiệm chi phí sản
  xuất kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh về giá
  bán. Để đạt mục đích này, các nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt coi trọng
  việc sử dụng công cụ kế toán, nhất là kế toán nguyên vật liệu.
  Trong các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ
  bản của quá trình sản xuất và là cơ sở để hình thành sản phẩm mới. Nguyên
  vật liệu còn là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho do đó việc hạch toán
  và quản lý nguyên vật liệu đúng đủ và kịp thời cho sản xuất và việc kiểm tra
  giám sát được chấp hành các định mức tiêu hao nguyên vật liệu dự trữ, ngăn
  chặn việc sử dụng lãng phí nguyên vật liệu. Như vậy, có thể nói việc quản lý
  nguyên vật liệu là cần thiết từ đó đòi hỏi công tác tổ chức công tác kế toán
  nguyên vật liệu phải được thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất
  hạ thấp chi phí cho giá thành.
  Xuất phát từ những lý do trên, đồng thời qua thời gian thực tập tại công
  ty cổ phần Việt Thịnh em đã đi sâu tìm hiểu thực tế và nhận thấy tầm quan
  trọng của nguyên vật liệu và công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty, với
  những kiến thức thu nhận được trong quá trình học tập tại nhà trường, sự giúp
  đỡ của các anh chị trong phòng kế toán tại công ty, đặc biệt với sự hướng dẫn
  tận tình của GV Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng em đã đi sâu tìm hiểu đề tài:
  ―Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
  Việt Thịnh‖.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa những kiến thức chung nhất về công tác kế toán nguyên
  vật liệu trong doanh nghiệp.
  - Nắm bắt được thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
  cổ phần Việt Thịnh.
  - Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật
  liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu: Đi sâu vào nghiên cứu quy trình hạch toán kế toán
  nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài em đã sử dụng các
  phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia.
  - Phương pháp kế toán.
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
  Cùng với các kiến thức đã nghiên cứu và hướng dẫn trong trường cũng
  như thực tiễn trong quá trình thực tập để nghiên cứu lập luận cho đề tài.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của khóa luận được chia
  thành 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nguyên vật liệu
  trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ
  phần Việt Thịnh.
  Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
  Việt Thịnh.
  Mặc dù, được sự hướng dẫn tận tình GV Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng và các anh
  chị trong phòng kế toán tại công ty đã giúp em hoàn thành đề tài của mình, song
  do khả năng còn hạn chế và kinh nghiệm còn ít ỏi, đề tài của em chắc chắn sẽ
  không tránh khỏi sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp của các
  thầy, cô để khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status