Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng HP
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: 4
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
  LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DN . 4
  1.1. Sự cần thiết của việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  trong Doanh nghiệp. 4
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 4
  1.1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 4
  1.1.1.2. Đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 5
  1.1.2. Vị trí vai trò của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 6
  1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong DN. . 7
  1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp. 10
  1.1.5. Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 12
  1.1.5.1. Phân loại nguyên vật liệu. . 12
  1.1.5.2. Phân loại công cụ dụng cụ 15
  1.1.6. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp . 16
  1.1.6.1. Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . 16
  1.1.6.2. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho. 17
  1.1.6.3. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho 18
  1.2. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 22
  1.2.1. Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng 22
  1.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 23
  1.2.2.1. Hạch toán chi tiết NVL, CCDC theo phương pháp thẻ song song . 23
  1.2.2.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp
  sổ đối chiếu luân chuyển . 26
  1.2.2.3. Hạch toán chi tiết NVL, CCDC theo phương pháp sổ số dư 27
  1.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 30
  1.2.3.1. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương
  pháp kê khai thường xuyên . 31
  1.2.3.2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương
  pháp kiểm kê định kỳ. . 36
  1.3. Các hình thức kế toán và chứng từ sổ sách sử dụng trong DN. 39
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 39
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái . 41
  1.3.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 43
  1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 46
  1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 48
  CHƯƠNG II: . 50
  MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,
  CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT & VẬN TẢI
  CẢNG HP . 50
  2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần lai dắt và vận tải Cảng HP 50
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 50
  2.1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh . 51
  2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh 51
  2.1.2.2. Địa bàn kinh doanh . 52
  2.1.3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 53
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty . 53
  2.1.3.2. Cơ cấu và hoạt động 53
  2.1.4. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, hình thức, chuẩn mực, chế độ,
  phương pháp và chính sách kế toán áp dụng tại công ty 54
  2.1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 54
  2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: Nhật ký chứng từ 57
  2.1.4.3. Chuẩn mực, chế độ, phương pháp và chính sách kế toán áp dụng tại
  Công ty 58
  2.2. Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty
  cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng 62
  2.2.1. Tổ chức quản lý Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần
  lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng 62
  2.2.1.1. Phân loại Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt
  và vận tải cảng HP. 62
  2.2.1.2. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 63
  2.2.1.3. Thủ tục nhập, xuất kho NVL, CCDC . 64
  A. Thủ tục nhập kho NVL, CCDC 64
  B. Thủ tục xuất kho NVL, CCDC . 78
  C. Thẻ kho và các loại sổ liên quan . 89
  2.2.2. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải
  cảng Hải Phòng. 96
  CHƯƠNG III: . 110
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HP. 110
  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty cổ phần lai
  dắt và vận tải cảng Hải Phòng. 110
  3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty. . 111
  3.1.1.1. Về công tác quản lý . 111
  3.1.1.2. Về công tác kế toán . 112
  3.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty 114
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ
  dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng HP. . 115
  3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện . 115
  3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện 116
  3.2.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ
  dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng HP. . 117
  3.2.3.1. Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm NVL, CCDC . 117
  3.2.3.2. Hoàn thiện việc phân loại, phân bổ NVL, CCDC 124
  3.2.3.3. Hoàn thiện việc lập sổ sách kế toán tại Công ty . 124
  3.2.3.5. Hoàn thiện việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 135
  3.2.3.6. Hoàn thiện việc áp dụng kế toán máy vào hạch toán nói chung và hạch
  toán vật liệu, công cụ dụng cụ nói riêng. 135
  3.2.3.7. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ . 136
  KẾT LUẬN . 138
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 140
  LỜI MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết
  Chịu sử ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ,
  nền kinh tế Việt Nam cũng phải đương đầu với những khó khăn không nhỏ.
  Từ đầu năm 2010, các chính sách khôi phục kinh tế sau khủng hoảng đã
  được từng bước thực hiện. Tuy nhiên, chịu tác động mạnh mẽ của suy thoái
  kinh tế toàn cầu và lạm phát tăng cao, nền kinh tế vẫn chưa thực sự ổn định
  và còn tồn tại nhiều yếu tố bất lợi. Năm 2011, các doanh nghiệp Việt Nam
  đã phải trải qua một năm đầy sóng gió với lạm phát tăng cao trên 18%, thị
  trường bất động sản đóng băng, giá vàng, giá dầu liên tiếp lập kỷ lục,
  chứng khoán triền miên chuỗi ngày lao đao, hàng không tư nhân chết yểu,
  vỡ nợ tín dụng đen dây truyền, và đặc biệt là có tới hơn 50.000 doanh
  nghiệp Việt Nam bị phá sản. Tình hình đó đã khiến cho nền kinh tế Việt
  Nam năm 2012, 2013 phải chịu ảnh hưởng nặng nề.
  Đứng trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn ra phức tạp,
  các doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại được phải có những chính sách
  đúng đắn, các bước đi mang tính thận trọng, dè chừng. Chính vì vậy các
  nhà Quản lý doanh nghiệp phải đưa ra những quyết định tài chính sáng
  suốt.
  Nhận định những khó khăn, thách thức của nền kinh tế và những tồn tại
  tiêu cực của hình thức doanh nghiệp nhà nước chưa được xoá bỏ hoàn toàn
  sau cổ phần hoá, công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng đưa ra
  mục tiêu “để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hiện tại công ty cần phải
  cắt giảm chi phí, hạ giá thành để thu được lợi nhuận cao nhất”. Đồng thời
  hệ thống kế toán cũng xác định chi phí Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là
  những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ chi phí kinh
  doanh. Chính vì vậy, bộ phận kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ có
  ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự tồn tại và phát triển của công ty cổ phần
  lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng.
  Đây cũng là lý do em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên
  vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm nâng cao công tác quản lý nguyên vật liệu,
  công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng”.
  Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  Hệ thống lý luận vấn đề cơ bản về công tác kế toán Nguyên vật liệu,
  công cụ dụng cụ trong Doanh nghiệp.
  Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công
  ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng.
  Đề xuất một số giải pháp, phương hướng hoàn thiện công tác kế toán
  Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng
  Hải Phòng.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng
  cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng.
  Phạm vi nghiên cứu: bài nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu về tổ
  chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần
  lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng năm 2012.
  Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp kế toán
  Phương pháp phân tích
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp chuyên gia
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu
  Các kỹ thuật, nghiệp vụ kế toán cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị:
  thiết kế thông tin dưới dạng so sánh được, phân loại chi phí đáp ứng mục
  tiêu cụ thể, trình bày thông tin dưới dạng phương trình, mô hình và đồ thị.
  Nội dung nghiên cứu
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có 3 chương:
  CHƯƠNG I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán Nguyên vật liệu,
  công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.
  CHƯƠNG II: Mô tả và phân tích thực trạng kế toán nguyên vật liệu,
  công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng.
  CHƯƠNG III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán Nguyên
  vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải
  Phòng.
  Mặc dù, được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên Th.S Trần Thị Thanh
  Thảo và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán tài chính tại công ty đã
  giúp em hoàn thành đề tài của mình, xong do khả năng còn hạn chế và kinh
  nghiệm thực tế còn ít nên bài viết sẽ không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy
  em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để bài nghiên
  cứu của em được hoàn thiện hơn.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy – Giáo Trình kế toán tài chính: NXB
  Tài Chính (2008)
  2. Nguyễn Phú Giang – Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính: NXB
  Tài Chính (2007)
  3. Th.S Võ Văn Nhị - Kế toán tài chính: NXB Tài Chính (2007)
  4. Th.S Võ Vắn Nhị - 268 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp: NXB Lao động
  xã hội (2009)
  5. GS Th.S Đặng Thị Loan – Giáo trình kế toán tài chính trong các
  doanh nghiệp: NXB Đại học kinh tế quốc dân (2009)
  6. Trần Quý Liên, Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận – Nguyên lý kế
  toán: NXB Tài Chính (2009)
  7. Trần Hữu Thực – Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1): NXB Tài
  Chính (2006)
  8. Trần Hữu Thực – Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2): NXB Tài
  Chính (2006)
  9. Bộ Tài Chính – Hệ thống tài khoản kế toán (Quyển 1): NXB Lao động
  (2012)
  10. Các bài khóa luận, nghiên cứu khoa học của sinh viên khóa 11 trường
  Đại học dân lập Hải Phòng (2011)


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status