Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thu


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thuơng mại Chung Anh
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.1 Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . 4
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp . 4
  1.1.2. Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh . 5
  1.1.2.1. Doanh thu . 5
  1.1.2.2. Chi phí 11
  1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh . 14
  1.1.3. Nhiệm vụ của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  KQKD . 15
  1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 16
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ
  16
  1.2.1.1. Chứng từ sử dụng . 16
  1.2.1.2. Tài khoản sử dụng 17
  1.2.1.3. Phương pháp hạch toán . 18
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 20
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng . 20
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 20
  1.2.2.3. Phương pháp hạch toán . 21
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán . 22
  1.2.3.1. Chứng từ sử dụng . 22
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng 23
  1.2.3.3. Phương pháp hạch toán . 23
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp . 26
  1.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 26
  1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 26
  1.2.4.3. Phương pháp hạch toán . 27
  1.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài
  chính 30
  1.2.5.1. Chứng từ sử dụng . 30
  1.2.5.2. Tài khoản sử dụng 30
  1.2.5.3. Phương pháp hạch toán . 30
  1.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 32
  1.2.6.1. Chứng từ sử dụng . 32
  1.2.6.2. Tài khoản sử dụng 32
  1.2.6.3. Phương pháp hạch toán . 32
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 34
  1.2.7.1. Chứng từ sử dụng . 34
  1.2.7.2. Tài khoản sử dụng 34
  1.2.7.3. Phương pháp hạch toán . 34
  1.3. Các hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . 35
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 35
  1.3.1.1. Đặc điểm 35
  1.3.1.2. Sổ sách sử dụng . 35
  1.3.1.3. Trình tự ghi sổ kế toán . 36
  1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái . 37
  1.3.2.1 Đặc điểm . 37
  1.3.2.2 Sổ sách sử dụng 37
  1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 38
  1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 38
  1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 39
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN THƯƠNG MẠI CHUNG ANH 40
  2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại Chung Anh 40
  2.1.1 Thông tin chung về Công ty cổ phần thương mại Chung Anh . 40
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại
  Chung Anh 41
  2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần thương mại Chung
  Anh . 44
  2.1.4 Đặ c đi ểm tổ chức công tác k ế toán c ủa Công ty c ổ phần
  thương m ại Chung Anh 45
  2.1.4.1 Đặ c đi ể m tổ ch ứ c b ộ máy kế toán c ủ a Công ty c ổ ph ầ n
  thương m ạ i Chung Anh 45
  2.1.4.2 Hình thức ghi sổ kế toán và các chính sách kế toán của Công ty cổ
  phần thương mại Chung Anh 46
  2.2 Thực trạng về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Chung Anh. 48
  2.2.1 Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và doanh thu
  hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần thương mại Chung Anh . 48
  2.2.1.1 Đặc điểm doanh thu tại Công ty . 48
  2.2.1.2 Tài khoản sử dụng tại Công ty . 51
  2.2.1.3 Sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty 51
  2.2.1.4 Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty 51
  2.2.2 Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,
  chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần thương mại
  Chung Anh 56
  2.2.2.1 Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần
  thương mại Chung Anh . 56
  2.2.2.2 Tài khoản sử dụng tại Công ty 60
  2.2.2.3 Sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty . 60
  2.2.2.4 Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty . 60
  2.2.3 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  tại Công ty cổ phần thương mại Chung Anh 66
  2.2.3.1 Đặc điểm công tác xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại
  Công ty cổ phần thương mại Chung Anh . 66
  2.2.3.2 Chứng từ sử dụng tại Công ty . 66
  2.2.3.3 Tài khoản sử dụng tại Công ty 67
  2.2.3.4 Sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty 67
  2.2.3.5 Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty . 67
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHUNG
  ANH 73
  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Chung Anh . 73
  3.1.1 Ưu điểm . 73
  3.1.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán . 73
  3.1.1.2 Về hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách sử dụng 74
  3.1.1.3 Về bộ máy quản lý . 74
  3.1.2 Hạn chế . 75
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại
  Chung Anh . 76
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 76
  3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện . 77
  3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh 78
  KẾT LUẬN 95
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97
  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ và do áp dụng những
  thành quả đó vào sản xuất kinh doanh mà nền công nghiệp trên thế giới phát
  triển như vũ bão. Cũng vì đó mà nhiều nghành nghề phát triển và mở rộng,
  nhiều doanh nghiệp thương mại và dịch vụ ra đời phát triển bên cạnh những
  doanh nghiệp sản xuất. Với tất cả các doanh nghiệp thì vấn đề hàng đầu mà
  doanh nghiệp nào cũng quan tâm đó là làm thế nào để lợi nhuận của doanh
  nghiệp đạt được là tối ưu. Để biết được điều đó thì bộ phận kế toán phải xác
  định được lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp. Do đó, muốn xác định được
  nhanh chóng và chính xác lợi nhuận thực hiện trong kỳ, đòi hỏi công tác hạch
  toán kế toán phải đầy đủ và kịp thời. Vì vậy kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh là một công việc hết sức quan trọng trong hệ thống
  kế toán của doanh nghiệp. Mọi hoạt động, mọi nghiệp vụ phát sinh trong
  doanh nghiệp đều được hạch toán để đi đến công việc cuối cùng là xác định
  kết quả kinh doanh, từ kết quả kinh doanh sẽ làm căn cứ cho nhà quản lý biết
  được quá trình hoạt động của doanh nghiệp có đạt hiệu quả hay không và lời
  lỗ thế nào từ đó định hướng cho tương lai. Trong nền kinh tế thị trường lợi
  nhuận vừa là điều kiện, vừa là một quá trình tái sản xuất mở rộng, nó quyết
  định sự tồn tại và phát triển các doanh nghiệp. Vì vậy có thể nói nhiệm vụ
  chính nói chung đối với các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường
  là sắp xếp bố trí hợp lý các nguồn lực mà doanh nghiệp có được, tổ chức sản
  xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất để có thể tối đa hoá lợi nhuận.
  Do đó em quyết định chọn đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại
  Chung Anh”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Hệ thống hoá lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
  Nắm bắt được thực trạng về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Chung Anh
  Từ đó có thể rút ra những ưu điểm, nhược điểm của hệ thống kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty để đề xuất
  những kiến nghị nhằm từng bước hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại
  Chung Anh
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1 Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh
  3.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi hoạt động
  của Công ty cổ phần thương mại Chung Anh, việc phân tích lấy số liệu của
  năm 2012.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thu thập số liệu ở đơn vị thực tập
  Phương pháp phân tích số liệu ghi chép trên sổ sách của đơn vị (sổ chi
  tiết, sổ tổng hợp, báo cáo tài chính)
  Phương pháp chuyên gia: phỏng vấn lãnh đạo của công ty, những
  người làm công tác kế toán
  Phương pháp tổng hợp dữ liệu
  5. Kết cấu của đề tài
  Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Chung Anh
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
  thương mại Chung Anh.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Kế toán tài chính (NXB Thống Kê)
  2. Giáo trình Kế toán tài chính – Trường Đại học Tài chính – Kế toán HN
  3. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số
  48/2006/QĐ-BTCNgày 14/09/2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính
  4. Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1 và quyển 2)
  5. Lý thuyết và thực hành kế toán (NXB Tài Chính Hà Nội)
  6. Các sổ sách, chứng từ kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng
  hợp Thanh Tùng
  7. Các khoá luận năm trước
  8. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (TS. Phạm Duy
  Đoàn – NXB Tài Chính)


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status