Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN
  KHO TRONG DOANH NGHIỆP . 2
  1.1. Khái niệm hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho . 2
  1.1.1. Khái niệm, phạm vi hàng tồn kho . 2
  1.1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho . 2
  1.1.1.2. Phạm vi hàng tồn kho . 2
  1.1.2. Nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho 2
  1.2. Xác định giá trị hàng tồn kho . 3
  1.2.1. Nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho . 3
  1.2.2. Xác định giá trị nhập kho 5
  1.2.3. Xác định giá trị xuất kho 6
  1.2.3.1. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh . 7
  1.2.3.2. Phương pháp giá đơn vị bình quân 8
  1.2.3.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 9
  1.2.3.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) . 9
  1.2.4. Phân bổ chi phí mua vật tư, hàng hóa . 10
  1.3. Kế toán chi tiết hàng tồn kho . 11
  1.3.1. Phương pháp thẻ song song 12
  1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . 13
  1.3.3. Phương pháp sổ số dư . 15
  1.4. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 17
  1.4.1. Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên . 17
  1.4.2. Chứng từ sử dụng 17
  1.4.3. Tài khoản sử dụng . 18
  1.4.4. Kế toán các nghiệp vụ làm tăng, giảm hàng tồn kho theo phương pháp
  kê khai thường xuyên 22
  1.4.4.1. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất . 22
  1.4.4.2. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp thương mại 25
  1.5. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 26
  1.5.1. Đặc điểm phương pháp kiểm kê định kỳ 27
  1.5.2. Chứng từ sử dụng 27
  1.5.3. Tài khoản sử dụng . 27
  1.5.4. Kế toán các nghiệp vụ làm tăng, giảm hàng tồn kho theo phương pháp
  kiểm kê định kỳ . 28
  1.5.4.1. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất . 28
  1.5.4.2. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp thương mại 30
  1.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 30
  1.6.1. Quy định trong hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 30
  1.6.2. Phương pháp kế toán . 32
  1.7. Đặc điểm kế toán hàng tồn kho theo các hình thức kế toán . 34
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN
  KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI
  CÁT LỘC . 39
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác kế toán hàng tồn kho tại Công
  ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 39
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng
  vận tải Đại Cát Lộc . 39
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng
  vận tải Đại Cát Lộc . 41
  2.1.2.1. Đặc điểm về nguồn lực 41
  2.1.3. Đặc điểm hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải
  Đại Cát Lộc . 42
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Vật liệu xây
  dựng vận tải Đại Cát Lộc 42
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại
  Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 45
  2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Đại Cát Lộc . 45
  2.1.5.2. Chính sách kế toán gồm . 46
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây
  dựng vận tải Đại Cát Lộc 47
  2.2.1. Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận
  tải Đại Cát Lộc 48
  2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng
  vận tải Đại Cát Lộc . 87
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU
  XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI CÁT LỘC 96
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán hàng tồn kho
  nói riêng tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 96
  3.1.1. Ưu điểm . 96
  3.1.1.1. Tổ chức công tác kế toán nói chung 96
  3.1.1.2. Tổ chức kế toán hàng tồn kho nói riêng . 96
  3.1.2. Tồn tại . 97
  3.1.2.1. Tổ chức công tác kế toán nói chung 97
  3.1.2.2. Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho nói riêng 98
  3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên . 98
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ
  phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc . 99
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại
  Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 100
  3.3.1. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần
  Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 100
  3.3.2. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ
  phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc . 101
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công
  ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 101
  3.4.1. Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm vật tư, hàng hóa 101
  3.4.2. Hoàn thiệc việc sử dụng tài khoản cấp 2 cho TK 156 104
  3.4.3. Hoàn thiện về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 105
  3.4.4. Hoàn thiệc việc sử dụng tài khoản 151"Hàng mua đang đi đường" . 109
  3.4.5. Hoàn thiện công tác kiểm kê hàng tồn kho định kỳ tại công ty 110
  3.4.6. Hoàn thiện việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác kế toán 112
  3.4.7. Hoàn thiện về công tác luân chuyển chứng từ 113
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn
  kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc 115
  3.5.1. Về phía Nhà nước . 115
  3.5.2. Về phía doanh nghiệp 115
  KẾT LUẬN 116
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 117
  LỜI MỞ ĐẦU
  Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng trong
  toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin chính xác,
  kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ
  kinh tế diễn ra hàng ngày, đánh giá được hiệu quả kinh doanh nói chung và
  của từng mặt hàng nói riêng, đảm bảo lượng dự trữ vật tư, hàng hoá đúng
  mức, không qúa nhiều gây ứ đọng vốn, cũng không quá ít làm gián đoạn quá
  trình sản xuất kinh doanh. Từ đó có kế hoạch về tài chính cho việc mua sắm
  cung cấp hàng tồn kho cũng như điều chỉnh kế hoạch về tiêu thụ. Vì thế công
  tác kế toán hàng tồn kho nói chung và phương pháp kế toán hàng tồn kho nói
  riêng có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp.
  Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần Vật
  liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc, được sự nhất trí và giúp đỡ của ban lãnh
  đạo công ty cũng như các anh chị trong phòng kế toán tài chính, đặc biệt là sự
  giúp đỡ nhiệt tình của Ths Phạm Văn Tưởng, em đã lựa chọn đi sâu nghiên
  cứu đề tài:
  " Hoàn thiện tổ chức kế toán Hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu
  xây dựng vận tải Đại Cát Lộc "
  Khóa luận của em gồm 3 phần chính:
  Chương 1: Cơ sở lí luận về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiêp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật
  liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.
  Chương 3: Một số ý giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho
  tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.
  Mặc dù trong quá trình nghiên cứu em đã rất cố gắng nhưng do thời
  gian có hạn và trình độ còn hạn chế nên khóa luận của em không tránh khỏi
  những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để khóa
  luận của em được hoàn chỉnh hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ15/BTC ngày 20/03/2006
  Quyển I : Hệ thống tài khoản kế toán
  Quyển II : Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán.
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản tài chính
  Năm xuất bản: 2006
  2. Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy, năm 2008 Giáo trình kế toán tài chính,
  NXB. Tài chính.
  3. Nguyễn Phú Giang, năm 2007 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính,
  NXB. Tài chính Hà Nội.
  4. PGS.TS. Võ Văn Nhị, năm 2007, Kế toán tài chính, nhà xuất bản Tài
  chính.
  5. Khoá luận của các anh chị khoá trên trường ĐHDL Hải Phòng.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status