Mục lục

Mở đầu
Chương 1: lý luận cơ bản về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại 1
1.1. Xuất khẩu hàng hoá và thị trường xuất khẩu hàng hoá 1
1.1.1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu hàng hoá 1
1.1.2. Đặc điểm của thị trường xuất khẩu hàng hoá 3
1.1.3. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 3
1.1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp 3
1.1.3.2. Xuất khẩu uỷ thác 4
1.1.3.3. Hoạt động xuất khẩu theo hình thức buôn bán đối lưu 4
1.1.3.4. Hoạt động xuất khẩu theo hình thức gia công quốc tế. 5
1.1.3.5. Hoạt động xuất khẩu theo nghị định thư 6
1.1.3.6. Một số loại hình xuất khẩu khác 6
1.2. Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 7
1.2.1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế 7
1.2.2. Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 7
1.2.2.1. Tính tất yếu khách quan 7
1.2.2.2. ảnh hưởng của hội nhập nền kinh tế đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 8
1.2.3. Một số vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập 8
1.2.3.1. Khái niệm 8
1.2.3.2. Vai trò của cạnh tranh 9
1.2.3.3. Các loại hình cạnh tranh. 10
1.3. Khả năng cạnh tranh của DOANH NGHIệP THươNG MạI trên thị trường xuất khẩu hàng hoá 12
1.3.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu hàng hoá 12
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 13
1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng. 13
1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu định tính. 15
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 16
1.3.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 16
1.3.3.2. Các yếu tố bên trong của doanh nghiệp. 20
1.4. Sự cần thiết và phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh. 23
1.4.1. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. 23
1.4.2. Phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập. 24
1.4.2.1. Có chính sách chiến lược kinh doanh đúng đắn 24.
1.4.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. 26
1.4.2.3. Giữ gìn và quảng bá uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp 27
Chương 2: khảo sát và đánh giá Thực trạng khả năng cạnh tranh mặt hàng rau quả Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam 28
2. Quá trình hình thành và phát triển của tổng công ty rau quả, nông sản 28
2.1. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển 28
2.1.1. Lịch sử hình thành 28
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty Rau quả Nông sản. 30
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam 31
2.1.4. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trên thị trường xuất khẩu sản phẩm của Tổng công ty 3

[charge=150]http://up.4share.vn/f/5a6b63696f69686a/QT025.doc.file[/charge]

Xem Thêm: cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại sẽ giúp ích cho bạn.