Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam


  MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải huy động và sử dụng vốn với hiệu quả cao nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính. Phân tích tài chính là một công cụ đắc lực giúp cho các doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính và dự đoán tiềm năng tài chính trong tương lai, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân và giải pháp hữu hiệu để ổn định và củng cố hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong phân tích tài chính, hệ thống chỉ tiêu phân tích có vai trò đặc biệt quan trọng. Với một hệ thống chỉ tiêu phù hợp, phân tích tài chính sẽ giúp doanh nghiệp cũng như các đối tượng có liên quan ra các quyết định đúng đắn trong hoạt động của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.

  Vận tải hàng không là một ngành kinh tế quan trọng, được Nhà nước chủ trương xây dựng thành một ngành kinh tế lớn mạnh ngang tầm với các nước trong khu vực. Mặt khác, trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành Hàng không nói riêng có những điều kiện thuận lợi trong hợp tác kinh tế nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là trong cạnh tranh. Để đứng vững, phát triển và thực hiện thắng lợi chủ trương của Nhà nước, Tổng công ty Hàng không Việt Nam cần phấn đấu không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, lớn mạnh về quy mô và có uy tín về chất lượng. Nâng cao hiệu quả quản lý là điều kiện thiết yếu để đạt được các mục tiêu trên. Với chức năng là công cụ của quản lý tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính cần được chú trọng tổ chức thực hiện với hệ thống chỉ tiêu phân tích phù hợp giúp cho nhà quản lý điều hành hoạt động của doanh nghiệp với hiệu quả cao nhất.
  Trên thực tế, công tác phân tích tài chính đã được thực hiện tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của quản lý do hệ thống chỉ tiêu phân tích chưa được xây dựng một cách phù hợp. Xuất phát từ nhận thức trên, luận án đã chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam”.

  2. Tổng quan

  Các vấn đề về phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nói chung đã được nhiều tác giả quan tâm, đề cập đến trong các sách báo, tạp chí, công trình nghiên cứu. Các tài liệu này có thể được chia làm hai loại, loại thứ nhất gồm các công trình chuyên về phân tích tài chính và loại thứ hai gồm các công trình trong đó phân tích tài chính chỉ là một phần bên cạnh nhiều chủ đề khác.

  Các công trình chuyên về nghiên cứu phân tích tài chính đã đề cập đến các vấn đề cơ bản của phân tích như hệ thống chỉ tiêu phân tích, phương pháp, cơ sở dữ liệu và tổ chức công tác phân tích. TS Nguyễn Viết Lợi (năm 2003) trong luận án “Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho phân tích tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam” đã nghiên cứu về cơ sở dữ liệu phục vụ cho phân tích. PGS. Nguyễn Năng Phúc, PGS. Nghiêm Văn Lợi, TS. Nguyễn Ngọc Quang (năm 2006) trong tác phẩm “Phân tích tài chính công ty cổ phần” đã trình bày hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần cùng các phương pháp được áp dụng và quy trình phân tích. Trong các công trình chuyên về nghiên cứu phân tích tài chính cũng có một số công trình đặc biệt nghiên cứu sâu về hệ thống chỉ tiêu phân tích, chẳng hạn TS Nguyễn Trọng Cơ (năm 1999) đã nghiên cứu về “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp cổ phần phi tài chính ở Việt Nam”. TS Nguyễn Ngọc Quang (năm 2002) cũng nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu phân tích trong ngành xây dựng trong luận án “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam”.

  Các công trình trong đó có đề cập đến phân tích tài chính bên cạnh nhiều chủ đề khác bao gồm nhiều loại như giáo trình trong các trường đại học, các cuốn sách viết về phương pháp lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính hay các cuốn viết về kế toán, kiểm toán và phân tích ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Trong cuốn “Kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính doanh nghiệp” (năm 1995), ngoài các nội dung về kế toán và kiểm toán, GS Ngô Thế Chi, PGS Đoàn Xuân Tiên, PGS Vương Đình Huệ đã đề cập đến nội dung và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. PGS. Nguyễn Văn Công, PGS. Nguyễn Năng Phúc, TS. Trần Quý Liên trong tác phẩm “Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính” (năm 2002) bên cạnh các vấn đề về nội dung, cách thức lập báo cáo tài chính đã đề cập đến nội dung, phương pháp phân tích và các chỉ tiêu được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính. Tác giả Josette Peyrard (năm 1994) trong cuốn sách “Quản lý tài chính doanh nghiệp” ngoài các vấn đề về vai trò, nội dung quản lý tài chính doanh nghiệp đã đề cập đến phân tích tài chính doanh nghiệp trên các khía cạnh như nội dung phân tích, cơ sở dữ liệu và phương pháp phân tích.
  Tuy nhiên, trong tất cả các công trình nghiên cứu về phân tích tài chính doanh nghiệp nói chung và hệ thống chỉ tiêu phân tích nói riêng đã được công bố, chưa có công trình nào nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính áp dụng trong ngành dịch vụ Hàng không là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam đang rất cần được quan tâm về vấn đề này. Chính vì vậy, luận án đã tập trung nghiên cứu xây dựng một hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính phù hợp cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam là tổ chức nòng cốt của ngành Hàng không Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống chỉ tiêu phân tích, thực trạng của hệ thống này tại Tổng công ty và kinh nghiệm vận dụng của các hãng hàng không nước ngoài, đặc biệt là các hãng trong khu vực có tính tương đồng về môi trường và phạm vi hoạt động.

  3. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu của luận án

  Tổng hợp và hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong ngành dịch vụ nói chung và ngành Hàng không nói riêng. Trên cơ sở đó, luận án góp phần phát triển lý thuyết phân tích tài chính trong nền kinh tế thị trường.
  Phân tích đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính. Xem xét và đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, qua đó nhận biết các ưu điểm và các nhược điểm của hệ thống.
  Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính phù hợp cũng như các điều kiện cơ bản để áp dụng hệ thống này tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tạo cơ sở để phân tích tài chính thực sự trở thành một công cụ quan trọng của nhà quản lý cũng như các đối tượng quan tâm đến hoạt động của Tổng công ty.
  4. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của luận án

  - Phạm vi nghiên cứu

  Luận án nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính và các điều kiện áp dụng tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam qua các giai đoạn phát triển từ trước đến nay.
  - Đối tượng nghiên cứu

  Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
  5. Phương pháp nghiên cứu

  Luận án dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin. Luận án sử dụng các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, kết hợp nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế.
  6. Những đóng góp của luận án

  - Về mặt lý luận, luận án hệ thống hóa và phát triển các lý thuyết về phân tích tài chính và hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính.
  -Về mặt nghiên cứu thực tiễn, luận án khái quát hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính được áp dụng tại 20 hãng hàng không nước ngoài thuộc Hiệp hội Hàng không Châu Á Thái Bình Dương và phân tích thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam hiện nay.
  - Về tính ứng dụng vào thực tiễn, luận án đã xây dựng một hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu của phân tích cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
  7. Giới thiệu bố cục của luận án

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành 3 chương:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp và hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong ngành dịch vụ hàng không

  Chương 2: Thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam

  Chương 3: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status