Lời mở đầu
Chính sách Tài chính quốc gia là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế, là tổng thể các chính sách và giải pháp về Tài chính - tiền tệ trong việc khai thác, động viên và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Tài chính phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính sách Thuế là một trong những nội dung quan trọng của chính sách Tài chính quốc gia được xuất phát từ vai trò quan trọng của thuế trong việc điều tiết kinh tế vĩ mô nền kinh tế quốc dân, điều tiết mọi hoạt động giữa các thành phần kinh tế, giữa các ngành, giữa các vùng nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Mặt khác thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước mà nguồn thu ngân sách hàng năm chiếm 18% đến 20% GDP. Do vị trí quan trọng của thuế, đòi hỏi phải thu đúng,thu đủ, chống thất thu có hiệu quả là vấn đề hết sức khó khăn phức tạp, nhưng cũng là yêu cầu cấp bách vừa nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước, vừa khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển.
Những năm gần đây, chính sách và cơ chế quản lý thu thuế đã có nhiều đổi mới, góp phần tăng thu cho ngân sách, khuyến khích sản xuất, kinh doanh đúng hướng. Tuy nhiên, trong nền kinh tế hiện nay khi các thành phần kinh tế phát triển tạo nên tính cạnh tranh mạnh mẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho phát triển nền kinh tế, nhưng đồng thời vấn đề quản lý và thu thuế như thế nào đảm bảo tính công bằng giữa các thành phần kinh tế ở các địa phương khác nhau trong lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước là một vấn đề đặt ra cần phải nghiên cứu và giải quyết.
Kinh tế Việt Nam đang có những biến đổi căn bản trên ba lĩnh vực mà chủ yếu là phát triển kinh tế thị trường có sự định hướng của Nhà nước. Vấn đề đặt ra đồng thời cải cách hệ thống chính sách thuế cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong các giai đoạn đổi mới của nền kinh tế Việt Nam.
Quá trình cải cách chính sách thu thuế, mặc dù đã đáp ứng được phần nào tính ưu việt của nó. Nền kinh tế Việt Nam trước nhu cầu phát triển và hội nhập hệ thống chính sách thuế đã bộc lộ những nhược điểm không phù hợp với tình hình hiện nay và sắp tới.
Căn cứ vào luật thuế, chính sách thuế theo quy định hiện hành và tổ chức triển khai thực hiện quản lý thu thuế ở địa phương, từ đó đóng góp, bổ sung vào việc hoàn thiện chính sách thuế và tổ chức quản lý thu thuế hiện nay.
Đổi mới tổ chức quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một nhu cầu tất yếu. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang" với các mục tiêu sau:

1. Thực trạng quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 1998 đến 2003.
2. Phương hướng đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn Hà Giang.
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Là công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Kết quả thu thuế được phân tích dựa trên các số liệu trong các năm 1998 đến 2003.
3.2. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử.
Phương pháp thống kê biểu mẫu, phương pháp so sánh phân tích tổng hợp cũng được sử dụng.

Mục lục
Nội dung Trang
Lời mở đầu 3
Chương I. thực trạng tổ chức quản lý
thu thuế tại Hà Giang từ 1998 - 2003 6
1.1. Đặc điểm và tình hình phát triển kinh tế xã hội
của Hà Giang tác động đến tổ chức thu thuế
và thực hiện chính sách thuế. 6
1.1.1. Một số nét về địa lý dân số 6
1.1.2. Tình hình kinh tế. 7
1.2. Tình hình quản lý thu thuế ở Hà Giang. 8
1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngành Thuế 8
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của ngành Thuế Hà Giang. 8
1.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý thu. 10
1.2.4 Tổ chức quản lý thu 13
1. 3. Kết quả thu và quản lý thu thuế của Hà Giang. 17
1.3.1. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh từ 1998 - 2003. 17
1.3.2. Kết quả thu thuế và phí do ngành thuế Hà Giang
thực hiện năm 2003. 21
1.3.3. Những nhiệm vụ cơ bản trong công tác quản lý thu. 25
1.3.4. Đánh giá chung. 26
1.3.5. Yêu cầu mới đặt ra với tổ chức quản lý thu thuế. 31
Chương II. Phương hướng đổi mới công tác
quản lý thu thuế tại Hà Giang. 37
2.1. Phương hướng chung. 37
2.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang
đến năm 2005. 37
2.1.2. Nội dung đổi mới về quản lý thu thuế ở tại Hà Giang. 39
2.2 Những biện pháp chủ yếu. 44
2.2.1. Quan điểm chung. 44
2.2.2. Các giải pháp cụ thể. 46
2.3. Kiến nghị. 52
2.3.1. Về công tác tổ chức. 52
2.3.2. Chính sách của Đảng và Nhà nước. 53
2.2.3. Về chính sách thuế. 54
Kết luận 55
Tài liệu tham khảo 57

[charge=150]http://up.4share.vn/f/2d1c141e181e1c1c/QT015.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.