Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty CP Hoàng Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty CP Hoàng Hà


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGUỜI LAO ĐỘNG 3
  I. Động lực lao động. 3
  1. Các khái niệm cơ bản. 3
  1.1. Nhu cầu. 3
  1.2. Lợi ích. 3
  1.3. Động cơ, động lực. 3
  2. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động. 4
  2.1. Bản thân người lao động. 4
  2.2. Những nhân tố thuộc về công việc. 5
  2.3. Những nhân tố thuộc về tổ chức. 5
  2.4. Các yếu tố khác. 6
  3. Các mô hình lý thuyết về động cơ động lực. 6
  3.1. Mô hình Lý thuyết X và Y. 6
  3.1.1.Lý thuyết X. 6
  3.1.2. Lý thuyết Y. 7
  3.2. Mô hình nghiên cứu động cơ động lực thông qua xác định các nhu cầu. 8
  3.3. Mô hình động cơ thúc đẩy: Động cơ, kết quả, sự thoả mãn 9
  3.4. Mô hình học thuyết mong đợi. 9
  3.5. Mô hình xác định động cơ động lực theo tính chất của động cơ động lực. 10
  II. Các công cụ tạo động lực. 10
  1. Khái niệm về công cụ tạo động lực. 10
  2. Các công cụ tạo động lực. 10
  2.1. Công cụ kinh tế. 10
  2.1.1. Công cụ kinh tế trực tiếp. 12
  2.1.2.Các công cụ kinh tế gián tiếp: 16

  2.2. Nhóm các công cụ tâm lý giáo dục. 19
  2.2.1. Phong cách lãnh đạo. 20
  2.2.2.Văn hóa tổ chức: 22
  2.3. Các công cụ hành chính tổ chức. 24
  2.3.1. Cơ cấu tổ chức. 24
  2.3.2.Các phương pháp hành chính. 25
  3. Sự cần thiết của việc sử dụng hợp lý các công cụ tạo động lực cho người lao động. 26
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 28
  I. Tổng quan về Công ty cổ phần Hoàng Hà. 28
  1. Tên gọi và trụ sở Công ty. 28
  2. Hình thức 28
  3. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh. 28
  3.1. Mục tiêu. 28
  3.2. Ngành nghề kinh doanh. 29
  4. Lịch sử phát triển của Công ty Hoàng Hà. 29
  5. Đặc điểm. 32
  5.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 32
  5.1.1. Đại hội đồng cổ đông. 33
  5.1.2.Hội đồng quản trị. 33
  5.1.3. Ban kiểm soát. 33
  5.1.4. Ban giám đốc 34
  5.1.5.Phòng hành chính - tổ chức. 35
  5.1.6. Phòng tài chính - kế toán. 35
  5.1.7. Phòng điều hành. 35
  5.1.8. Phòng thanh tra. 35
  6. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Hoàng Hà. 36
  6.1. Đặc điểm tài sản và nguồn vốn của Công ty. 36
  6.2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kĩ thuật. 38
  6.3. Đặc điểm về thị trường và đối thủ cạnh tranh. 39
  6.4. Đặc điểm về lao động. 39
  6.5. Kết quả hoạt động kinh doanh. 41
  6.5.1. Kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2003 – 2007 41
  6.5.2. Kết quả các hoạt động kinh doanh chính năm 2007. 41
  6.6.Về hoạt động kiểm soát. 45
  6.7. Về các hoạt động khác. 45
  7. Các mặt hạn chế. 45
  II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY HOÀNG HÀ. 46
  1.Tình hình sử dụng các công cụ kinh tế. 46
  1.1. Công cụ kinh tế trực tiếp. 46
  1.1.1.Tiền lương. 46
  1.1.2.Tiền thưởng. 53
  1.2. Các công cụ kinh tế gián tiếp: 58
  1.2.1. Phúc lợi bắt buộc. 58
  1.2.2. Phúc lợi tự nguyện 58
  2. Công cụ tâm lý giáo dục. 59
  2.1.Phong cách lãnh đạo. 59
  2.2. Môi trường làm việc. 61
  3. Tình hình sử dụng các công cụ hành chính - tổ chức. 66
  3.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 66
  3.2. Các công cụ hành chính. 67
  3.2.1. Hệ thống kiểm soát. 67
  3.2.2. Các văn bản, điều lệ, quy chế, quy trình. 69
  4. Nguyên nhân của những hạn chế trong sử dụng các công cụ tạo động lực trong Công ty cổ phần Hoàng Hà. 72
  4.1. Đối với công cụ kinh tế 72
  4.2. Công cụ tâm lý giáo dục. 73

  4.3. Về công cụ hành chính tổ chức. 73
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯƠỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 75
  I. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2008 và định hướng chung của Công ty cổ phần Hoàng Hà trong giai đoạn 2008 - 2010. 75
  1. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2008. 75
  2. Định hướng của Công ty tới năm 2010. 75
  II. Các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động ở Công ty cổ phần Hoàng Hà. 76
  1.Các giải pháp. 76
  1.1.Giải pháp để hoàn thiện các công cụ kinh tế. 76
  1.1.1. Hoàn thiện công cụ tiền lương. 76
  1.1.2. Xây dựng chính sách tiền thưởng hợp lý. 78
  1.1.3. Các hoạt động phúc lợi và dịch vụ cần duy trì và tìm hiểu kỹ mong muốn của người lao động. 81
  1.2. Hoàn thiện các công cụ tâm lý – giáo dục. 82
  1.3. Một số giải pháp hoàn thiện công cụ hành chính – tổ chức: 84
  1.3.1. Khắc phục những tồn tại trong cơ cấu tổ chức. 84
  1.3.2.Các biện pháp hoàn thiện công cụ hành chính. 86
  2. Các kiến nghị. 88
  KẾT LUẬN 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  PHỤ LỤC 94

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

  Sơ đồ 1: động cơ thúc đẩy. 9
  Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Hoàng Hà. 32
  Bảng 1 : Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty trong 4 năm. 37
  Bảng 2: Tổng hợp về lao động của Công ty: 40
  Bảng 3: Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2003 – 2007. 41
  Bảng 4: Tiền lương bình quân của Công ty cổ phần Hoàng Hà. 50
  Bảng 5: Mức lương tối thiểu và tối đa đối với các chức danh công việc. 51
  Bảng 6: Tiền tiền lương trung bình của các chức danh công việc trong Công ty Hoàng Hà. 52
  Bảng 7: Kết quả điều tra mức độ thoả mãn đối với tiền lương. 52
  Bảng 8: Tổng hợp thưởng Tết năm 2008. 54
  Bảng 9: Tiền thưởng bình quân của Công ty qua các năm. 57
  Bảng10: Đánh giá của người lao động đối với công cụ tiền thưởng của Công ty. 58
  Bảng 11: Nhận xét về mối quan hệ của cấp trên với nhân viên. 61
  Bảng 12: Kết quả điều tra đánh giá về môi trường làm việc nhân viên Công ty Hoàng Hà. 62
  Bảng 13: kết quả điều tra về mối quan hệ giữa các nhân viên trong Công ty. 65
  Bảng 14: Danh sách lái xe và nhân viên phục vụ vi phạm nội quy Quy định của Công ty tháng 2/2008 68
  Bảng 15: Phản ánh ý kiến của người lao động đối với kỷ luật lao động của Công ty. 71
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********


  Xem Thêm: Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty CP Hoàng Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty CP Hoàng Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status