Đề tài: Một số ý kiến về thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (83 trang)MỤC LỤC​

lời nói đầu

chương I Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

I / Nhận thức về DNVVN.

1. Doanh nghiệp và phân loại trong nền kinh tế thị trường.

2. Nhận thức về doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.1 Theo quan niệm của các nước

2.2 Tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

2.3 Những đặc trưng cơ bản

3. Những ưu thế và hạn chế của doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.1. Những ưu thế

2. Về xã hội.

III/ Kinh nghiệm phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ của các nước.

1. Kinh ngiệm của một số nước về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1.1 Mỹ.

1.2 Nhật Bản

Số lao động tối đa

1.3 Đài Loan

2. Những kết luận về bài học kinh nghiệm với Việt Nam.


Chương II Thực trạng phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1990-2001

I/ hiện trạng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam trong thời gian qua

1. Số lượng và mức vốn đăng ký kinh doanh

DNV&N

2. Cơ cấu Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

2.1 Loại hình:

2.2. Ngành nghề và lĩnh vực:

Tổng số các doanh nghiệp

Xây dựng

2.3 Về lao động và trình độ lao động :

DNNN

2.4 Về phân bố vùng và lãnh thổ:

2.5 Về hoạt động xuất nhập khẩu:

II/ Hệ thống các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Tiến trình ra đời các chính sách tác động đến quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

2. Những hạn chế và bất cập của các chính sách

2.1 Tín dụng

2.2 Quyền sở hữu và quyền sử dụng đất

2.3 Hệ thống thuế

2.4 Về thủ tục hải quan:

2.5 Cơ chế thương mại

2.6 Tệ hành chính quan liêu

III/ những kết luận rút ra từ thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.


chương III Một số ý kiến về giải pháp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam đến năm 2010.

I/ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ- một động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hoá- hiện đại hoá.

1. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là để huy động mọi nguồn vốn, tạo thêm nhiều việc làm.

2. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

3. Tăng thu cho ngân sách nhà nước trong điều kiện thuế xuất nhập khẩu trong thời gian tới có xu hướng giảm nhanh.

4. Phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế thế giới .

II/ một số định hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam trong thời gian tới.

1. Các quan điểm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1.1 Đặt quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là cải cách doanh nghiệp Nhà nước.

1.2 Quan điểm hỗ trợ trên cơ sở lấy hiệu quả kinh tế – xã hội làm thước đo.

1.3 Thực sự đối xử bình đẳng với mọi thành phần kinh tế

1.4 Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn.

1.5 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm làm cho các doanh nghiệp này phát triển theo hướng công nghiệp hoá, kinh doanh ngày càng văn minh, hiện đại.

2. Một số nguyên tắc trong việc khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Định hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam trong thời gian tới.

III/ một số giải pháp nhằm phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1.1. Tạo lập và hình thành khung pháp lý khuyến khích phát triển khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ .

1.2. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước.

1.3. Cung cấp thông tin.

2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ.

2.1. Chính sách tín dụng.

2.2. Chính sách đất đai

2.3. Cính sách thuế

2.4. Đổi mới chính sách thương mại, hỗ trợ xuất khẩu.

2.5. Chính sách phát triển nguồn nhân lực.

2.6. Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ.

3. Phát triển mạng lưới các tổ chức tư vấn trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở hạ tầng.

Kết luận

Tài liệu tham khảoXem Thêm: Một số ý kiến về thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thờ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến về thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thờ sẽ giúp ích cho bạn.