Đề tài: Công đoàn với việc tham gia giải quyết việc làm cho công nhân, viên chức, lao động (91 trang)MỤC LỤC​

Phần mở đầu

Chương 1 Những vấn đề chung về việc làm và giải quyết việc làm

1.1 Một số khái niệm

1.2. Tình hình việc làm ở Việt Nam hiện nay

1.3. Ý nghĩa của việc giải quyết việc làm cho người lao động

1.4. Quan điểm, mục tiêu, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho công nhân, lao động.

1.5. Trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm


Chương 2 Công đoàn Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 tham gia giải quyết việc làm cho công nhân, viên chức, lao động

2.1. Đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông

2.2 Tình hình tổ chức của Công đoàn Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông

2.3. Tình hình hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông

2.4. Thực trạng Công đoàn Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông tham gia giải quyết việc làm cho công nhân, viên chức, lao động.


Chương 3 Kết luận và khuyến nghị

3.1. Kết luận.

3.2. Khuyến nghị


Xem Thêm: Công đoàn với việc tham gia giải quyết việc làm cho công nhân, viên chức, lao động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công đoàn với việc tham gia giải quyết việc làm cho công nhân, viên chức, lao động sẽ giúp ích cho bạn.