Đề tài: Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (VIETEL) (79 trang)MỤC LỤCPHỤ LỤC

Lời nói đầu:

Nội dung

Chương I Các vấn đề tổng quan:


I. Tổng quan về cơ sở thực

1. Giới thiệu chung

2. Các dịch vụ do VIETEL cung cấp

3. Hoạt động của các xí nghiệp

II. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu.

1. Đối với cá nhân của sinh viên thực tập

2. Đối với cơ quan thực tập

III. Mục tiêu và các phương pháp được sử dụng

1. Mục tiêu

2. Các phương pháp được sử dụng

Chương II Phương pháp luận

I. Hệ thống thông tin.

1. Các bộ phận của hệ thống thông tin

2. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin

II. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin

1. Đánh giá yêu cầu

2. Phân tích chi tiết

3. Thiết kế logic

4. Đề xuất các phương án của giải pháp

5. Thiết kế vật lý ngoài

6. Triển khai kỹ thuật hệ thống

7. Cài đặt và khai thác

III. Phân tích hệ thống thông tin quản lý

1. Mục tiêu của giai đoạn này.

2. Thu thập thông tin

3. Mã hoá dữ liệu

4. Công cụ mô hình hoá

5. Các công đoạn của giai đoạn phân tích

IV. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý

1. Thiết kế dữ liệu

2. Thiết kế vào ra

Chương III Kết quả thu được sau khi nghiên cứu đề tài

I. Phân tích hệ thống

1. Phân tích hệ thống

2. Thiết kế dữ liệu

II. Thiết kế hệ thống

1. Thiết kế giao diện vào ra

2. Giao diện nhập tiền cước phí Internet

3. Giao diện sửa thônh tin

4. Giao diện thêm khách hàng

5. Giao diện màn hình chính

6. Giao diện gọi các báo cáo

7. Giao diện báo cáo tổng hợp

8. Giao diện thông báo cho khách hàng

III. Kết quả thu được sau khi hoàn thành đề tài

1. Kết quả thử nghiệm

2. Giao diện tiêu biểu

3. Code của chương trình


Xem Thêm: Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (VIETEL)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (VIETEL) sẽ giúp ích cho bạn.