Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội)

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội)


  1.Tính cấp thiết của đề tài

  PHẦN MỞ ĐẦU


  Trong những năm qua, vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường bất động

  sản nói chung và thị trường nhà ở, đất ở đô thị nói riêng ngày càng được củng cố và nâng cao. Nhà nước đã ban hành nhiều hệ thống các văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động của thị trường nhà ở, đất ở đô thị theo hướng tích cực. Hệ thống hành lang pháp lý này đã phần nào tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường nhà ở, đất ở tại các đô thị.
  Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế. Hệ thống văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành liên quan đến thị trường nhà ở, đất ở đô thị tuy nhiều, nhưng đôi khi còn chồng chéo, hiệu lực thi hành chưa cao. Nhiều đô thị trong cả nước còn thiếu vắng cơ quan chuyên trách có chức năng quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị. Công tác quản lý nhà ở, đất ở tại một số đô thị không tập trung một đầu mối. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở đô thị tách riêng với cơ quan quản lý nhà nước về đất ở đô thị. Tình trạng này dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị thấp, chưa tạo được những chuyển biến mạnh theo hướng tích cực trên thị trường.
  Những hạn chế quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị do những nguyên nhân cơ bản sau :
  Thứ nhất, các cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của thị trường nhà ở, đất ở so với yêu cầu phát triển KTXH tại các đô thị. Tài sản nhà đất chưa được khai thác sử dụng có hiệu quả. Các chính sách thuế về nhà đất chưa hợp lý, các nguồn thu thuế từ các hoạt động dịch vụ trên thị trường chưa được khai thác triệt để.
  Thứ hai, vai trò QLNN đối với thị trường chưa thực sự thể hiện rõ, công tác kiểm tra, giám sát thị trường chưa được quan tâm đúng mức. Nhà nước chưa tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh trên thị trường. Các hoạt động giao dịch mua bán chuyển nhượng, giao dịch bảo đảm, thế chấp, giải chấp bị buông lỏng quản lý, gây ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư trên thị trường.

  Thứ ba, hệ thống các văn bản pháp luật và bộ máy tổ chức QLNN về nhà đất chưa hoàn thiện. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động QLNN đối với thị trường. Trong thời gian mười năm trở lại đây, thị trường liên tục xảy ra tình trạng đầu cơ, kích cầu ảo, sốt giá nhà đất gây tác động xấu tới sự phát triển KTXH và đời sống của nhân dân ở các đô thị.

  Như vậy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với mục tiêu bình ổn thị trường, tạo điều kiện cho thị trường nhà ở, đất ở đô thị hoạt động lành mạnh có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển về KTXH ở đô thị. Nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội)” tại thời điểm hiện nay có ý nghĩa thiết thực. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp cho các nhà quản lý có điều kiện hệ thống hoá cơ sở lý luận về năng lực QLNN đối với loại thị trường này. Những đề xuất, kiến nghị trong luận án sẽ hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, các cấp chính quyền quản lý đô thị tham khảo khi đưa ra những quyết định quan trọng về các chính sách QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở tại các đô thị trên cả nước.


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . 1

  MỤC LỤC . 2

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 5

  DANH MỤC CÁC BẢNG . 6

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ PHỤ LỤC 7

  PHẦN MỞ ĐẦU . 8

  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ 14
  NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ .

  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ 14
  THỊ

  1.1.1. Khái niệm về thị trường nhà ở, đất ở đô thị 14
  1.1.2. Các yếu tố cấu thành thị trường nhà ở, đất ở đô thị 15
  1.1.3. Đặc điểm thị trường nhà ở, đất ở đô thị
  24
  1.2.NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ 27
  TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ .

  1.2.1. Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị 27

  1.2.2. Năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở 36
  đô thị

  1.2.3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường 44
  nhà ở, đất ở đô thị

  1.2.4. Nội dung nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà 50
  ở, đất ở đô thị

  1.3. KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC 64
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

  1.3.1. Kinh nghiệm Trung quốc trong xây dựng cơ chế chính sách phát 64
  triển nhà ở

  1.3.2. Kinh nghiệm Australia và Neuzealand về xây dựng bộ máy quản 66
  lý nhà nước về nhà đất đô thị và chính sách đầu tư

  1.3.3. Kinh nghiệm Hàn quốc về xây dựng Chính phủ điện tử 68


  1.3.4. Một số bài học rút ra cho Việt Nam về nâng cao năng lực quản
  lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị

  Chương II: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở HÀ NỘI

  2.1. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở HÀ NỘI .

  2.1.1. Cung về nhà ở

  2.1.2. Cầu về nhà ở

  2.1.3. Đặc điểm thị trường nhà ở, đất ở Hà Nội

  2.2. NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở HÀ NỘI .

  2.2.1. Bộ máy quản lý nhà nước về nhà đất

  2.2.2. Nguồn nhân lực làm việc trong bộ máy quản lý nhà nước về nhà đất

  2.2.3. Thể chế quản lý nhà nước về nhà đất và thị trường nhà đất

  2.2.4. Hệ thống thông tin và truyền thông

  Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015

  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐÔ THỊ HÀ NỘI

  3.1.1. Đổi mới nhận thức về phát triển và quản lý thị trường nhà ở, đất ở đô thị để tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển

  3.1.2. Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách

  3.1.3. Tăng cường khả năng cung cấp hàng hoá cho thị trường, bảo đảm chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung - cầu

  3.1.4. Tạo môi trường thuận lợi cho thị trường hoạt động theo hướng cạnh tranh lành mạnh, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, giao dịch

  3.1.5. Phát triển dịch vụ môi giới góp phần ổn định thị trường

  3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI .

  3.2.1. Giải pháp phát triển bộ máy quản lý nhà nước về nhà đất

  3.2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

  3.2.3. Giải pháp phát triển thể chế, ban hành các chính sách quản lý nhà nước.

  3.2.4. Giải pháp phát triển hệ thống thông tin và truyền thông KẾT LUẬN . DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status