Đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức lao động và tiền lương của Công ty Vật liệu chịu lửa và Khai thác đất sét Trúc Thôn (96 trang)MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỂ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

I.1.ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.

I . 2 .LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG:

I.3. PHÂN CÔNG HIỆP TÁC LAO ĐỘNG.

I.4 TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC:

I.5 Phương pháp trả lương ở doanh nghiệp:

I.6. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG:


PHẦN II ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ KHAI THÁC ĐẤT SÉT TRÚC THÔN

II.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.

II.2. MẶT HÀNG SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ:

II.3. TỔ CHỨC KẾT CẤU SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT.


PHẦN III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ KHAI THÁC ĐẤT SÉT TRÚC THÔN

III.1. PHÂN TÍCH VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY

III.2. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG HIỆN NAY CỦA CÔNG TY:

III.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY:

III.4. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY VLCL & KT ĐẤT SÉT TRÚC THÔN : (Xem bảng III.4.1) .

III.5. CÁC CĂN CỨ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY:

III.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LẬP KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG CỦA C.TY

III.7. PHÂN TÍCH VIỆC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ LƯƠNG TỔNG HỢP CHO SẢN PHẨM VÀ QUỸ LƯƠNG KHOÁN TẠI CÔNG TY:

III.8. PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP CHIA LƯƠNG CỦA CÔNG TY:

III.9. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIỀN THƯỞNG Ở CÔNG TY:

III.10. NHẬN XÉT CHUNG HIỆN TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG MÀ CÔNG TY ÁP DỤNG THỜI GIAN QUA


PHẦN IV HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ KHAI THÁC SÉT TRÚC THÔN

IV. 1. BIỆN PHÁP THỨ NHẤT.

IV.2. BIỆN PHÁP THỨ HAI.

PHẦN KẾT


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức lao động và tiền lương của Công ty Vật liệu chịu lửa và Khai thác đất sé
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức lao động và tiền lương của Công ty Vật liệu chịu lửa và Khai thác đất sé sẽ giúp ích cho bạn.