Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền l­ương tại công ty Thoát n­ước Hải Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền l­ương tại công ty Thoát n­ước Hải Phòng


  MỤC LỤC​Trang​LỜI GIỚI THIỆU 1
  CHƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƠNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
  I. Bản chất tiền lơng 3
  1-Khái niệm tiền lơng và ý nghĩa thực tiễn của tiền lơng 3
  1.1-Khái niệm về tiền lơng,tiền công 3
  1.2-Bản chất của tiền lơng 4
  1.3-Vai trò của tiền lơng : 4
  1.4-ý nghĩa thực tiễn của tiền lơng 5
  2. Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lơng 6
  2.1-yêu cầu của tổ chức tiền lơng 6
  2.2-Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lơng 6
  II quỹ tiền lơng trong các doanh nghiệp 8
  1. Kết cấu quỹ tiền lơng 8
  2- Nguồn hình thành quỹ tiền lơng 9
  3-Xây dựng quỹ tiền lơng kế hoạch và đơn giá tiền lơng 9
  3.1-Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch 9
  3.2-Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lơng 10
  3.3 Phơng pháp xây dựng đơn giá tiền lơng 11
  3.4- Quy định việc xây dựng đơn giá tiền lơng trong các doanh nghiệp 13
  3.5 Xác định tổng quỹ lơng chung năm kế hoạch 13
  4-Xác định quỹ tiền lơng thực hiện thực hiện theo kết quả sản xuất kinh doanh. 14
  4.1-Điều kiện xác định quỹ tiền lơng thực hiện 14
  4.2-Xác định quỹ tiền lơng thực hiện: 14
  5-Quản lý quỹ tiền lơng và thu nhập 14
  5.1 Bộ lao động thơng binh xã hội :thẩm định đơn giá tiền lơng đối với doanh nghiệp xếp hạng đặc biệt 14
  5.2-Đối với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực 15
  5.3- Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ơng chỉ đạo Sở Lao Động Thơng Binh và Xã Hội phối hợp với Sở quản lý ngành lĩnh vực: 15
  5.4- Trách nhiệm của các doanh nghiệp 16
  III. Sự cần thiết của công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng. 16
  1. Đối với nhà nớc: 16
  2. Đối với doanh nghiệp: 16
  3. Đối với ngời lao động. 17
  CHƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƠNG TẠI CÔNG TY THOÁT NỚC HẢI PHÒNG TRONG NĂM QUA. 18
  A.Quá trình hình thành và phát triển của công ty và những đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hởng đến việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng. 18
  I.Quá trình hình thành và phát triển 18
  II. Đặc điểm chức năng nhiệm vụ của công ty. 19
  1. Chức năng nhiệm vụ: 19
  2.Cơ cấu bộ máy quản lý công ty: 20
  III Đặc điểm về máy móc thiết bị ,lao động 22
  1. Đặc điểm về lao động 22
  2 Đặc điểm máy móc thiết bị 24
  IV. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 25
  1. Đặc điểm về nguồn vốn,tài sản 25
  2. Đặc điểm về nguồn vốn tài chính 25
  V. Thị trờng hoạt động công ty ,kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua hai năm 2000và 20001 26
  VI -Đánh giá chung 27
  1-Những khó khăn 27
  2-Những thuận lợi 27
  B. Phân tích thực trạng việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lơng tại công ty thoát nớc Hải Phòng trong năm qua 28
  I. tình hình quản lý quỹ tiền lơng và xây dựng quỹ tiền lơng của công ty 28
  1.Nguồn hình thành quỹ tiền lơng của công ty 28
  1.1. Công ty Thoát Nớc Hải Phòng là doanh nghiệp nhà nớc hoạt dộng ích nên quỹ lơng chủ yếu lấy từ ngân sách cấp theo đơn giá tiền lơng 28
  1.2. Sử dụng tổng quỹ lơng quỹ lơng của Công ty chủ yếu trả cho lao động theo lơng thời gian, một phần lơng sản phẩm, lơng khoán. 28
  2.Xác định quỹ tiền lơng năm kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lơng 28
  2.1 Lao động định biên(Lđb)= Lyc + Lpv +Lbs +Lquản lý 29
  2.2 Xác định mức lơng tối thiểu xây dựng đơn giá tiền lơng 30
  2.3. Xác định hệ số lơng cấp bậc công việc bình quân 30
  3.1.Điều kiện xác định quỹ tiền lơng thực hiện 31
  II. Công tác trả lơng cho ngời lao động 33
  1.Quy chế phân phối và trả lơng cho ngời lao động 33
  1.1.Quy định trả lơng gắn với kết quả lao động 33
  1.2. Hình thức hạch toán 34
  2.Trả lơng cho lao động: 34
  III Hạch toán chi phí của công ty năm 2001 38
  IV. hiệu quả của việc xây dựng và quản lý quỹ tiền long tại công ty thoát nớc hải phòng 39
  CHƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN,CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸTIỀN LƠNG TAỊ CÔNG TY THOÁT NỚC HẢI PHÒNG 41
  A Biện pháp trớc mắt 42
  I. Xắp xếp lại cơ cáu tổ chức của công ty Thoát Nớc Hải Phòng. 42
  1.Mục đích xắp xếp lại 42
  2.Phơng hớng sắp xếp lại các phòng ban 42
  3. Biện pháp 43
  II. Những kiến nghị liên quan đến công tác tiền lơng. 43
  B Giải pháp mang tính chiến lợc lâu dài 44
  I. Xây dựng định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm 44
  1.Nguyên tắc 44
  2.Phơng pháp tính 45
  2.1.Kết cấu định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm bao gồm: 45
  2.2.Tính mức lao động công nghệ tổng hợp :TCN 45
  2.3.Tính mức lao động hao phí phục vụ và phụ trợ 47
  2.4.Tính mức lao động quản lý 48
  3. Đánh gía chất lợng định mức lao động 48
  II Xây dựng quỹ tiền lơng 49
  1.Chức năng nhiệm vụ của đội thoát nớc số 2 49
  2.Lực lợng lao động của đội thoát nớc số 2 49
  3.Xây dựng quỹ tiền lơng kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lơng 49
  3.1.Xây dựng quỹ tiền lơng kế hoạch năm 2002 của đội thoát nớc số 2 Công ty Thoát nớc Hải phòng 50
  3.2.Xây dựng đơn giá tiền lơng trên tổng doanh thu(doanh số) 51
  3.3.Xây dựng quỹ tiền lơng chung kế hoạch năm 2002 của đội thoát nớc số 2 51
  4.Xác định quỹ tiền lơng thực hiện năm 2002 theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 51
  4.1Xây dựng quỹ tiền lơng cho các bộ phận 52
  4.2.Xây dựng kết cấu quỹ tiền lơng 52
  III Phơng án xây dựng các đơn vị thành viên.Công ty có thể xây dựng các đơn vị thành viên theo mô hình trực tuyến chức năng 54
  1. Tổ chức sản xuất của xí nghiệp quản lý hệ thống thoát nớc đô thị Hải Phòng 55
  1.1. Phơng án tổ chức 55
  1.2.Phơng án sản xuất 57
  2.Tổ chức sản xuất của xí nghiệp xây dựng và phát triển vân tải xữa chữa 58
  2.1. Phơng án tổ chức 58
  2.2.Phơng án sản xuất 59
  3.Tổ chức sản xuất của xí nghiệp xây dựng công trình thoát nớc và vệ sinh đô thị Hải Phòng 59
  3.1.Phơng án tổ chức 59
  3.2.Phơng án sản xuất 60
  C. giải pháp khác 61
  I Xây dựng quỹ tiền lơg thực hiện bằng phơng pháp tổng doanh thu trừ tổng chi phí (không có lơng) 61
  II.Công ty có thể điều chỉnh lại mức lơng theo định ký 61
  KẾT LUẬN . 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64  Xem Thêm: hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền l­ương tại công ty Thoát n­ước Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền l­ương tại công ty Thoát n­ước Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status