Đề tài: Sử dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả sử dụng lao động trong Công nghiệp (49 trang)MỤC LỤC​

Phần 1. Một số vấn đề lý luận chung.

1.1. Khái niệm HQKT.

1.1.1. Bản chất và tiêu chuẩn để đánh giá HQKT.

1.1.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê HQKT nền sản xuất xã hội.

1.2. HQSDLD trong ngành Công nghiệp.

1.2.1. Khái quát về ngành Công nghiệp Việt nam.

1.2.2. Hiệu quả sử dụng lao động trong công nghiệp.

Phần 2. Hệ thống CTTK phản ánh HQSDLD trong Công nghiệp.

2.1. Sự cần thiết, những nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ thống CTTK.

2.2 Hệ thống chỉ tiêu thống kê HQSDLD trong Công nghiệp.

Phần 3: AD một số phương pháp thống kê phân tích HQSDLD trong Công nghiệp thời kỳ 1992-1998.

3.1. Một số phương pháp thống kê dùng để phân tích.

3.1.1. Phương pháp chỉ số.

3.1.2. Phương pháp phân tổ.

3.1.3. Phương pháp hồi quy tương quan.

3.1.4. Phương pháp dãy số thời gian.

3.2. Phân tích HQSDLD trong công nghiệp thời kỳ 1992-1998.

3.1.2. Đánh giá chung.

3.2.2. Phân tích HQSDLD phân theo khu vực kinh tế và vùng kinh tế.

3.2.3. Phân tích biến động của NSLĐ do ảnh hưởng của NSLĐ cá biệt và kết cấu lao động.

3.2.4. Một số kết luận và kiến nghị.

Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Sử dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả sử dụng lao động trong Công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sử dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả sử dụng lao động trong Công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.