Đề tài: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích quy mô, cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thời kỳ 1998-2005 (69 trang)MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

I. VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ VAI TRề CỦA VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Khỏi niệm vốn sản xuất kinh doanh.

2. Vai trũ của vốn sản xuất kinh doanh

II. PHÂN LOẠI VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

1.Căn cứ vào nguồn hỡnh thành vốn

2.Căn cứ vào thời gian huy động vốn và sử dụng vốn.

3.Căn cứ vào phạm vi sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.

4.Căn cứ vào vai trũ và đặc điểm chu chuyển giá trị của vốn.


III. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

1.Sự cần thiết phải nõng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.


CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ QUY MÔ, CƠ CẤU VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

I.LỰA CHỌN HỆ THỐNG CHỈ TIấU THỐNG Kấ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .

1. Sự cần thiết phải lựa chọn hệ thống chỉ tiờu thống kờ vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nguyờn tắc lựa chọn hệ thống chỉ tiờu thống kờ.

3. Lựa chọn hệ thống chỉ tiờu phản ỏnh quy mô, cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.

II. LỰA CHỌN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỂ PHÂN TÍCH VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

1.Tại sao phải lựa chọn phương pháp thống kê để phân tích vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.Nguyờn tắc lựa chọn.

3.Các phương pháp thống kê phân tích vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


CHƯƠNG III VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH QUY MÔ, CƠ CẤU VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU THỜI KỲ 1998 – 2005

I.KHÁI QUÁT CễNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU.

1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty cổ phần bỏnh kẹo Hải Chõu.

2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty.

3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.

4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

II.VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH QUY MÔ, CƠ CẤU VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU THỜI KỲ 1998 - 2005.

1.Hướng phân tích

2.Phân tích quy mô, cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thời kỳ 1998-2005.

3. Đánh giá chung về vốn sản xuất kinh doanh của cụng ty.

4. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

5.Kiến nghị và giải pháp để quản lý và sử dụng cú hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh.


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích quy mô, cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích quy mô, cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh sẽ giúp ích cho bạn.