Đề tài: Tình hình chung và điều kiện sản xuất chủ yếu của nhà máy nhiệt điện uông bí (92 trang)MỤC LỤC​

Lời nói đầu

Chương I Tình hình chung và điều kiện sản xuất chủ yếu của nhà máy nhiệt điện uông bí.

I- Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí

II- Chức năng, nhiệm vụ điều kiện địa chất tự nhiên.

III- Dây chuyền công nghệ sản xuất điện và cơ cấu sản xuất của Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

V- Thực trạng sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong những năm gần đây.

VI- Tình hình vật tư và thiết bị (TSCĐ) của Nhà máy.

1- Một số vật tư, thiết bị của Nhà máy

2- Tình hình sử dụng nguyên vật liệu.

VII- Tình hình lao động tiền lương.

1- Tình hình lao động

2- Tình hình tiền lương

VIII- Tình hình tài chính của Nhà máy.

IX- Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển doanh nghiệp.

1- Những thuận lợi của Nhà máy.

2- Những khó khăn.

3- Phương hướng giải quyết.


Chương II Cơ sở lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm.

I- Những vấn đề chung về chi phí sản xuất kinh doanh.

1.Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh.

2- Phân loại chi phí sản xuất.

2.1- Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế.

2.2- Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí.

2.3- Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm.

2.4- Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí.

2.5- Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành của chi phí.

II- Giá thành sản phẩm.

1- Khái niệm:

2- Ý nghĩa của giá thành sản phẩm.

3- Phân loại giá thành.

4- Sự khác nhau giũa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

III- Các phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm .

1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .

2-Tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3- Tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp.

4-Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung.

IV- Nhiệm vụ phân tích chi phí và tính giá thành

V- Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.

1- Phương pháp tính giá thành giản đơn ( phương pháp tính giá thành trực tiếp )

2- Phương pháp tính giá thành phân bước.

3- Phương pháp tính giá thành theo hệ số.

4- Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ.

VI- Phương pháp phân tích giá thành sản phẩm

1- Mục tiêu phân tích:

2- Nội dung phân tích giá thành sản phẩm

3- Các phương pháp phân tích.

VII- Phương hướng và biện pháp hạ giá thành sản phẩm.

1- Phương hướng:

2- Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm.


Chương 3 Phân tích tình hình giá thành sản phẩm của Nhà máy năm 2001.

I- Phân tích tình hình lập kế hoạch giá thành ở Nhà máy nhiệt điện uông bí

1- Căn cứ để lập giá thành sản phẩm.

2- Các mức kinh tế- kỹ thuật

II- Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm năm 2001.

III- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm

IV- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí.

1- Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .

2- Chi phí nhân công trực tiếp:

3- Phân tích chi phí sản xuất chung.

5- Kết luận chung:


Chương 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

I- Đánh giá chung về vấn đề hạ giá thành ở nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.

II- Nội dung các biện pháp.

1- Biện pháp thứ nhất: Giảm chi phí nhiên liệu (Than, dầu)

2- Biện pháp : Giảm chi phí sản xuất chung.

3- Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp

III- Đánh giá hiệu quả biện pháp giảm giá thành ở các khoản mục.

Kết luận chung

Tài liệu tham khảoXem Thêm: Tình hình chung và điều kiện sản xuất chủ yếu của nhà máy nhiệt điện uông bí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình chung và điều kiện sản xuất chủ yếu của nhà máy nhiệt điện uông bí sẽ giúp ích cho bạn.