Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương


  LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời từ tháng 7/2000. Trong những năm đầu phát triển, quy mô thị trường chưa lớn, chưa phát triển. Doanh nghiệp chưa coi đây là một thị trường tiềm năng để huy động vốn, nhà đầu tư chưa đánh giá đây là môi trường đầu tư hấp dẫn vì vậy các công ty chứng khoán mở ra trong thời điểm này cũng hoạt động cầm chừng, chưa có điều kiện phát triển. Nguồn thu chủ yếu của các công ty chứng khoán trong khoảng thời gian này (giai đoạn 2000 – 2003) là phát triển dịch vụ tư vấn cổ phần hoá theo chính sách cổ phần hoá mạnh mẽ các doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, thu phí từ hoạt động môi giới – giao dịch.
  Các công ty chứng khoán ra đời vào thời điểm này hầu hết dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên trực thuộc các Ngân hàng Thương Mại quốc doanh lớn, được cấp 100% vốn, không chịu áp lực lợi nhuận và doanh số. Tuy thị trường chứng khoán còn chưa phát triển, nghiệp vụ kinh doanh các công ty chứng khoán còn đơn giản chưa phát triển song các công ty chứng khoán vẫn tồn tại được vì áp lực cạnh tranh không cao, yêu cầu từ phía thị trường giản đơn
  Ngày nay, qua một thời gian phát triển 7 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lớn mạnh gấp hàng trăm lần cả về quy mô và sự phát triển và bên cạnh đó các công ty chứng khoán hoạt động trong thị trường này chịu áp lực cạnh tranh đào thải của gay gắt. Số lượng các công ty chứng khoán nhiều gấp mười lần so với trước kia, yêu cầu đòi hỏi của thị trường tăng cao thêm vào đó các ưu đãi của nhà nước dành cho ngành chứng khoán chứng khoán dần giảm đi.
  Đứng trước những thách thức thị trường và áp lực cạnh tranh to lớn, khoảng hơn một năm trở lại đây, các công ty chứng khoán đã liên tục cho ra những sản phẩm dịch vụ mới bổ trợ cho các nghiệp vụ truyền thống nhằm phát triển hoạt động kinh doanh. Hoàn thiện và phát triển các nghiệp vụ kinh doanh cùng với đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, triển khai công nghệ (tin học hoá sản phẩm dịch vụ tài chính) là những trăn trở của các công ty chứng khoán trong quá trình tồn tại và phát triển.
  Để tìm ra hướng đi đúng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong giai đoạn phát triển mới của thị trường, tôi chọn đề tài: “Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:
  - Nghiên cứu lý luận về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán.
  - Nghiên cứu thực trạng về nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn họat động các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán Thái Bình Dương.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu thực tiễn hoạt động các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán Thái Bình Dương.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp các phương pháp tư duy biện chứng và duy vật lịch sử. Hệ thống lý thuyết kết hợp lý luận và thực tiễn để phát triển, đánh giá, rút ra những kết luận và đề xuất chủ yếu.
  6. Kết cấu đề tài
  Bên cạnh phần giới thiệu chung, đề tài gồm 3 chương:

  Chương 1
  :
  Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

  Chương 2
  :
  Thực trạng các nghiệp vụ kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương

  Chương 3
  :
  Giải pháp phát triển các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương
  .


  MỤC LỤC​ LỜI MỞ ĐẦU 4​ CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CÔNG TY CH ỨNG KHOÁN . .7
  1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN . 7
  1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán. 7
  1.1.2. Chức năng công ty chứng khoán .7
  1.1.3. Vai trò công ty chứng khoán 7
  1.1.4. Mô hình công ty chứng khoán . 10
  1.2. CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN . .17
  1.2.1. Khái niệm chức năng và những nét đặc trưng của Cty chứng khoán 18
  1.3. PHÁT TRIỂN CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 26
  1.3.1. Quan niệm phát triển. 26
  1.3.2. Các chỉ tiêu p. ánh sự phát triển các n.vụ kd c.ty chứng khoán. 27
  1.3.2.1. Chỉ tiêu Số lượng các dịch vụ trong các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. 27
  1.3.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả. 30
  1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÁI BÌNH DƯƠNG .38
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÁI BÌNH DƯƠNG 40
  2.1.2. Giới thiệu công ty .40
  2.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật tại công ty cổ phần CK Thái Bình Dương . 41
  2.2. THỰC TRẠNG CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÁI BÌNH DƯƠNG .43
  2.2.1. Thực trạng các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương 43
  2.2.1.1. Nghiệp vụ môi giới 43
  2.2.1.2. Nghiệp vụ Tự doanh 52
  2.2.1.3. Nghiệp vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp 55
  2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG .58
  2.3.1.Kết quả đạt được 58
  2.3.1.1. Một số thành tựu . . .58
  2.3.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 . 58
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. .60
  2.3.2.1. Hạn chế và nguyên nhân khách quan. 60
  2.3.2.2. Hạn chế và nguyên nhân chủ quan. 62
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÁI BÌNH DƯƠNG . 66
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY 69
  3.1.1. Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2008-2009 . 69
  3.1.2. Kế hoạch phát triển công ty năm 2008 . .70
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÁI BÌNH DƯƠNG 71
  3.2.1. Hoàn thiện các nghiệp vụ đã có. .71
  3.2.1.1 Nghiệp vụ Môi giới 71
  3.2.1.2. Nghiệp vụ Tự doanh. 78
  3.2.1.3. Nghiệp vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp. 83
  3.2.2. Triển khai các nghiệp vụ mới .85
  3.2.2.1. Nghiệp vụ Bảo Lãnh phát hành .85
  3.2.3. Tạo lập môi trường và điều kiện nhằm phát triển họat động kinh doanh tại Công ty chứng khoán Thái Bình Dương. .86
  3.2.3.1. Kiến nghị Hội Đồng Quản Trị 86

  3.2.3.2. Kiến nghị UBCKNN . .87
  3.2.3.3. Kiến nghị Chính Phủ 88
  Kết Luận. .92
  Danh mục tài liệu tham khảo .93


  Xem Thêm: Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status