Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội


  LỜI NÓI ĐẦU​ ​ Trong quá trình hội nhập, thu hút FDI có ý nghĩa quan trọng đến tăng trưởng kinh tế bền vững, kể cả đối với các nước đang phát triển cũng như đối với các nứoc phát triển. Với những lợi ích thu đựơc từ FDI cho cả hai phía( bên đầu tư và bên nhận),FDI đã mở ra các cơ hội hợp tác và hội nhập cho toàn bộ nền kinh tế, góp phần đảm bảo nguồn lực lâu dài và có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế bền vững.FDI giữ vai trò to lớn và khá toàn diện đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước tiếp nhận đầu tư.Thu hút ngày càng nhiều FDI trở thành chiến lược phát triển kinh tế chủ đạo của nhiều quốc gia.
  Nước ta đang trong giai đoạn CHN - HĐH nên việc đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài để bổ sung tổng vốn đầu tư phát triển là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng và là một trong những động lực cơ bản giúp nước ta đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế. Khai thác và sử dụng tốt vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế một cách ổn định, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra hàng hóa để xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thanh toán .
  Hà Nội là thủ đô của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.Hà Nội đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.Trong những năm qua, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thu được nhiều thành tựu quan trọng và có ý nghĩa, thực hiện được các mục tiêu thành phố đặt ra như bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tiếp nhận công nghệ tiên tiến, đóng góp vào ngân sách,chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH .Hà Nội đã trở thành địa phương đứng thứ hai trong cả nước về thu hút FDI tính từ năm 1989 đến nay.

  Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hiệu quả sử dụng chưa cao. Chính vì vậy, để nhìn lại những thành quả đã đạt được và tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội, em đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội”.
  Đề tài tập trung nghiên cứu và phân tích thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà Nội và những kết quả đã đạt được cũng như các hạn chế và nguyên nhân của nó. Từ đó đưa ra một số giải pháp về phía nhà nước nói chung và một số giải pháp của Hà Nội dựa trên tình hình cụ thể của địa phương nhằm thu hút ngày càng có hiệu quả FDI.
  Nội dung của đề tài có kết cấu gồm 2 chương :
  Chương I : Thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Hà Nội.
  Chương II : Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội.  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  Chương I: Thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Hà Nội. 3
  I: Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến việc thu hút FDI vào Hà Nội. 3
  1.Điều kiện tự nhiên . 3
  2.Điều kiện kinh tế xã hội: 4
  II. Một số vấn đề lý luận về FDI . 7
  1.Khái niệm 7
  2. Đặc điểm. 7
  3. Tính tât yếu thu hút FDI của một quốc gia 8
  III. Tổng quan thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước . 9
  1.Đánh giá tình hình ĐTNN tại việt nam những năm qua . 9
  2. Xu thế Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đây . 21
  3 Triển vọng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới . 23
  II. Thực trạng thu hút đàu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội 24
  1.Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội phân theo giai đoạn 24
  2.Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo dự án 29
  3.Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo đối tác. . 32
  4.Tình hình thu hút FDI phân theo hình thức đầu tư . 36
  5. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài phân theo ngành . 38
  III. Đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội . 40
  1. Thành công trong thu hút FDI . 41
  1.1.FDI đã bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển . 41
  1.2. Góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và cải thiện cơ cấu kinh tế 43
  1.3. FDI tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng lao động 45
  1.4.Tạo và tăng thu ngân sách cho thành phố 46
  1.5.FDI góp phần chuyển giao và nâng cao năng lực công nghệ mới của nền kinh tế, góp phần tăng nhanh năng suất lao động . 47
  1.6. FDI làm tăng nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế 48
  2. Những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 51
  2.1. Những hạn chế 51
  2.2.Nguyên nhân của những yếu kém trong thu hút FDI vào Hà Nội . 54
  Chương II: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội . 58
  I. Mục tiêu, nhu cầu, định hướng và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài của xã hội Hà Nội thời gian tới . 58
  1. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội Hà Nội thời gian tới 58
  1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tới năm 2010 58
  1. 2. Nhu cầu vốn đầu tư xã hội và vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2006-1010. 59
  1. 3. Định hướng phát triển thành phố Hà Nội đến năm 2010 60
  1. 4. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài : . 62
  2. Quan điểm và định hướng thu hút FDI thời gian tới . 63
  2.1. Quan điểm thu hút FDI 63
  2.2. Định hướng thu hút FDI của Hà Nội trong thời gian tới 64
  3. Những thuận lợi và khó khăn của Hà Nội trong quá trình thu hút FDI 65
  3.1. Những yếu tố thuận lợi . 65
  3.2. Những thách thức 67
  II. Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Hà Nội. . 70
  1.Một số giải pháp về phía Nhà nước 70
  1.1 Về pháp luật, chính sách: 70
  1. 2. Về quản lý nhà nước trong hoạt động ĐTNN: 71
  1.3. Đổi mới và đẩy mạnh hoạt động XTĐT: 72
  1. 4. Giải pháp về lao động tiền lương . 73
  1.5. Giải pháp về thuế 73
  2.Giải pháp từ phía Hà Nội 74
  2.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch . 75
  2.2. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính 76
  2.3 Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư . 77
  2.4 Phát triển các dịch vụ tư vấn . 79
  2.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 80
  2.6. Nâng cấp và cải thiện cơ sở hạ tầng của Thành phố . 80
  2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 81
  2.8. Khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân 82
  2.9. Các hỗ trợ khác 83
  KẾT LUẬN 84


  Xem Thêm: Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status