Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera


  LỜI MỞ ĐẦU
  Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước và đang trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Từ thực tế cho thấy chưa bao giờ hoạt động thương mại quốc tế (TMQT) lại diễn ra sôi động như ngày nay. Việc giao lưu buôn bán giữa các quốc gia đã trở thành một yếu tố khách quan. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh quốc tế được thực hiện một cách thuận lợi an toàn thì một nghiệp vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp là quy trình xây dựng và thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên đây là một vấn đề khó khăn và lại ảnh hưởng đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Do đó mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tốt thì vấn đề đặt ra là phải thực hiện tốt quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng, bởi đây là cơ sở pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên, là căn cứ giải quyết tranh chấp khiếu nại - một vấn đề mà trong hoạt động TMQT khó tránh khỏi.
  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera là một doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng - một đơn vị chủ đạo của ngành thuỷ tinh và gốm xây dựng tại Việt Nam, vừa hoàn tất thủ tục cổ phần hoá từ hình thức ban đầu là doanh nghiệp nhà nước vào tháng 3 năm 2006. Là trung tâm xuất nhập khẩu (XNK) của Tổng công ty nên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera rất quan tâm đến công tác XNK, coi đây là một trong những hoạt động chủ đạo liên quan chặt chẽ đến sự tồn tại và phát triển của mình. Gần đây, khi công tác tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa còn nhiều khó khăn thì việc đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới cũng như tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu phục vụ cho công tác xuất khẩu chính là lối thoát và là hướng phát triển lâu dài của Công ty.
  Trong quá trình thực tập tại phòng xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera, nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện hợp đồng cùng với những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở xem xét thực trạng của quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác này ở Công ty.
  Đối tượng nghiên cứu: là toàn bộ hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera.
  Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hoá trên cơ sở các số liệu và tình hình thực tế tại Công ty.
  Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được trình bày thành 3 chương như sau:
  Chương I: Những vấn đề lý luận chung về hoạt động nhập khẩu và quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
  Chương II: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera.  ​ ​ MỤC LỤC​ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : Những vấn đề lý luận chung về hoạt động nhập khẩu và quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 11
  1.1.Khái quát về hoạt động nhập khẩu. 11
  1.1.1.Khái niệm về nhập khẩu. 11
  1.1.2. Vai trò của nhập khẩu. 12
  1.1.3. Các hình thức nhập khẩu hàng hoá. 15
  1.1.4. Quy trình hoạt động nhập khẩu. 17
  1.2. Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 24
  1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 37
  1.3.1. Các nhân tố khách quan. 37
  1.3.2. Các nhân tố chủ quan. 41
  1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của doanh nghiệp. 44
  Tóm tắt chương 1 .38
  CHƯƠNG 2 : Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 47
  2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 47
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 47
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 49
  2.1.2.1.Chức năng của Công ty. 49
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty. 50
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty. 51
  2.1.4. Đặc điểm nguồn lực của Công ty. 54
  2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 58
  2.2. Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 61
  2.2.1. Tổng quan về hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 61
  2.2.2. Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera trong thời gian qua. 71
  2.3. Đánh giá công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty. 84
  2.3.1. Ưu điểm. 84
  2.3.3.Nguyên nhân. 87
  Tóm tắt chương 2. 89
  CHƯƠNG 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 90
  3.1. Tổng kết sức mạnh nội tại và cơ hội, thách thức của Công ty. 90
  3.1.1. Sức mạnh nội tại . 90
  3.1.2. Thời cơ và thách thức. 92
  3.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 94
  3.2.1.Mục tiêu và phương hướng phát triển chung. 94
  3.2.2. Phương hướng phát triển hoạt động nhập khẩu. 96
  3.3. Tình hình thị trường nhập khẩu của Công ty. 98
  3.3.1. Thị trường Châu Âu. 98
  3.3.2. Thị trường Trung Quốc và nhật Bản. 99
  3.3.3. Thị trường các nước Asean. 101
  3.4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 101
  3.4.1. Giải pháp từ phía Công ty. 102
  3.4.2. Kiến nghị với nhà nước. 109
  Tóm tắt chương 3. 113
  KẾT LUẬN 114
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Công ty : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera.
  Tổng công ty: Tổng công ty Thuỷ Tinh và Gốm xây dựng (Viglacera)
  TMQT : Thương mại quốc tế.
  XNK : Xuất nhập khẩu.
  L/C : Letter of credit.
  CIF : Cost, Isurance & Freight.
  C&F : Cost and Freight.
  FOB : Free on Board.
  Exw : Ex Works.
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

  Sơ đồ1.1: Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 25
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty. 52
  Bảng 2.1: Tổng vốn kinh doanh của Công ty. 54
  Bảng 2.2: Phân bố lao động theo trình độ của Công ty. 56
  Bảng 2.3: Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 59
  những năm gần đây. 59
  Bảng 2.4: Kết quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty giai đoạn 2004-2006. 62
  Bảng 2.5: Kim ngạch XNK của Công ty giai đoạn 2003-2006. 63
  Bảng 2.6: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của Công ty giai đoạnh 2003-2006. 66
  Bảng 2.7: Kim ngạch nhập khẩu theo phương thức của Công ty. 68
  giai đoạn 2003-2006. 68
  Bảng 2.8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu của Công ty giai đoạn 2003-2005. 70
  Bảng 3.1: Các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2007. 96
  Biểu đồ 2.1: Phân loại trình độ học vấn của lao động năm 2006. 57
  Biểu đồ 2.2: Thể hiện thu nhập bình quân/ người của Công ty. 61
  qua các năm 61
  Biểu đồ 2.3: Thể hiện kim ngạch nhập khẩu của Công ty qua các năm. 64
  Biểu đồ 2.4: Kim ngạch nhập khẩu theo phương thức của. 69
  Công ty qua các năm. 69


  Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status