Đề tài: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng (89 trang)MỤC LỤC​

Phần mở đầu 1

Chương I: cơ sở lý thuyết về phân phối sản phẩm 4

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về Marketing và phân phối sản phẩm 4

1.1.1. Một số khái niệm chung về Marketing và phân phối sản phẩm 4

1.1.2. Vai trò của phân phối sản phẩm đối với doanh nghiệp 9

1.1.3. Các phương pháp phân phối sản phẩm 10

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến kênh phân phối sản phẩm 17

1.1.5. Marketing hỗn hợp trong quản lý kênh phân phối 22

1.2. Nhận xét 26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ VIỆC TỔ CHỨC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 30

2.1. Tổng quan về Công ty Cao su Sao vàng 30

2.2. Đặc điểm của thị trường Cao su Việt Nam và thị trường mục tiêu của

Công ty Cao su Sao vàng 35

2.3. Thực trạng của công tác tổ chức và thực hiện phân phối sản phẩm ở

Công ty Cao su Sao vàng 47

2.4. Nhận xét chung hoạt động phân phối sản phẩm của

Công ty Cao su Sao vàng 56

chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của Công ty Cao su sao Vàng 59

3.1. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối của

Công ty Cao su Sao vàng 59

Giải pháp 1: Tăng cường khuyến khích các thành viên trong

kênh phân phối của Công ty Cao su Sao vàng 59

Giải pháp 2: Kết hợp các yếu tố Marketing - Mix trong quản lý hệ thống

kênh phân phối sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng 69

3.2. Đánh giá các kết quả đạt được sau khi thực hiện các giải pháp 82

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84

TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng sẽ giúp ích cho bạn.