Đề tài: Thực trạng, giải pháp nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp (89 trang)MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1.1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm

1.2. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIA STHANHF TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất

1.2.2. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

1.2.3. Hạch toán giá thành sản phẩm

1.2.4. Các hình thức kế toán

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Xây lắp.

2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh ở công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Xây lắp

2.1.3. Đặc điểm về tài sản, vốn, lao động, và kết quả kinh doanh

2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty cổ phần Thi công Cơ giới và Xây lắp

2.1.5. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty.

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP

2.3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP

2.1.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Xây lắp.

2.2.2. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.2.3. Kế toán giá thành sản phẩm tại CT Cổ phần Thi công Cơ giới và Xây lắp

2.3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP

2.3.1. Nhận xét chung

2.3.2. Ưu điểm

2.3.3. Nhược điểm và khó khăn

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP

3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện

3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện

3.1.3. Nội dung hoàn thiện

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

3.2.1. Hoàn thiện công tác kế toán nói chung

3.2.2. Giải pháp tiết kiệm vật liệu và giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.2.3. Giải pháp hoàn thiện chi phí nhân công

3.2.4. Giải pháp hoàn thiện việc phân bổ chi phí chung

3.2.5. Hoàn thiện về công tác tập hợp chi phí và thời gian tính giá thành sản phẩm xây lắp

3.2.6. Một số vấn đề khác

3.3. KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Thực trạng, giải pháp nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, giải pháp nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công t sẽ giúp ích cho bạn.