Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công t


  53 trang

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1

  1.1. Những vấn đề chung về báo cáo tài chính 1

  1.1.1. Khái niệm 1

  1.1.2. Mục đích của báo cáo tài chính : 1

  1.1.3. Tác dụng của báo cáo tài chính: 1

  1.1.5. Qui định về nơi gửi báo cáo và thời hạn gửi báo cáo : 2

  1.2. Hệ thống báo cáo tài chính 4

  1.2.1. Bảng cân đối kế toán: 4

  1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : 5

  1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : 6

  1.2. 4. Thuyết minh báo cáo tài chính : 7

  1.3. Phân tích tình hình tài chính qua hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 8

  1.3.1. Bản chất, ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 8

  1.3.2 Mục đích, ý nghĩa của phân tích tài chớnh 8

  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNCÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG. 10

  2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển công ty 10

  2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty CP công nghệ viễn thông những năm 2004-2006. 14

  2.2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2004-2006 14

  2.2.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 16

  2.3. Tỡnh hỡnh lập và phõn tớch bỏo cỏo tài chớnh tại cụng ty. 19

  2.3.1 Tỡnh hỡnh lập bỏo cỏo tài chớnh. 19

  2.3.2 Tỡnh hỡnh phõn tớch bỏo cỏo tài chớnh. 23

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO. 32

  3.1 Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán. 32

  3. 2. Đánh giá thực trạng lập Báo cáo tài chính và Phân tích báo cáo tài chính tại công ty. 35

  3.2.1 Đánh giá việc lập báo cáo tài chính tại công ty. 35

  3.2.2 Đánh giá việc phân tích báo cáo tài chính tại công ty. 37

  3. 3. Một số kiến nghị và Giải pháp hoàn thiện 39

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC
  Chương 1:

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  1.1. Những vấn đề chung về báo cáo tài chính

  1.1.1. Khái niệm

  Báo cáo tài chính là hình thức biểu hiện của phương pháp tập hợp và cân đối kế toán, tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán, cung cấp các chỉ tiêu kinh tế, phản ánh tổng quát thực trạng tài chính doanh nghiệp vào một thời điểm, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ.

  1.1.2. Mục đích của báo cáo tài chính :

  Báo cáo tài chính có hai mục đích cơ bản như sau:

  Thứ nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và trình bày một cách tổng quát toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

  Thứ hai, báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

  1.1.3. Tác dụng của báo cáo tài chính:

  Báo cáo tài chính có tác dụng trên nhiều mặt đối với công tác quản lý doanh nghiệp và có tác dụng khác nhau đối với các đối tượng quan tâm đến số liệu kế toán của doanh nghiệp. Nếu đạt được các mục đích như trên các báo cáo tài chính sẽ có tác dụng cụ thể như sau:

  Báo cáo tài chính cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ cho việc phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kì báo cáo.

  Số liệu, tài liệu do báo cáo tài chính cung cấp là cơ sở tham khảo quan trọng để xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển doanh nghiệp.

  Số liệu, tài liệu do báo cáo tài chính cung cấp giúp cho các cơ quan chức năng của Nhà nước, cơ quan tài chính, cơ quan thuế nắm được các thông tin kinh tế cần thiết là cơ sở để đưa ra những quyết định trong quản lý và chỉ đạo doanh nghiệp.

  Số liệu, tài liệu báo cáo tài chính cung cấp giúp cho các đối tác của doanh nghiệp như ngân hàng, người mua, người bán và các chủ đầu tư khác có cơ sở để đưa ra những quyết định trong quan hệ kinh tế với doanh nghiệp.

  1.1.4 Yêu cầu đối với báo cáo tài chính :

  Báo cáo tài chính phải đảm bảo được những yêu cầu sau :

  Báo cáo tài chính tất nhiên phải lập đúng mẫu quy định.

  Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính phải thống nhất với các chỉ tiêu khoa học về nội dung và phương pháp tính toán.

  Số liệu, tài liệu do báo cáo tài chính cung cấp phải đầy đủ, chính xác, khách quan trung thực, kịp thời.

  Báo cáo tài chính phải lập và gửi đến những nơi nhận báo cáo trong thời hạn qui định.

  Các doanh nghiệp phải lập đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định, theo chế độ kế toán hiện hành. Hiện nay có 3 báo cáo tài chính bắt buộc gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra chúng ta còn báo cáo lưu chuyển tiền tệ tạm thời chưa được quy định là báo cáo bắt buộc, nhưng khuyến khích các doanh nghiệp lập và sử dụng như báo cáo thường lệ.

  1.1.5. Qui định về nơi gửi báo cáo và thời hạn gửi báo cáo :

  Về nơi gửi báo cáo, đối với từng loại doanh nghiệp khác nhau sẽ quy định khác nhau. Điều đó được thể hiện đầy đủ trong bảng sau:


  Các loại

  Doanh nghiệp Thời hạn lập báo cáo Nơi nhận báo cáo

  Cơ quan TC Cơ quan thuế Cơ quan thống kê Doanh nghiệp cấp trên Cơ quan đăng kí kinh doanh

  DNNN Quí (năm) x x x x x

  DN có vốn đầu tư nước ngoài

  Năm

  x

  x

  x

  DN khác Năm x x  Về thời hạn gửi báo cáo: Được quy định như sau :

  Báo cáo tài chính quí của doanh nghiệp nhà nước (DNNN): Các doanh nghiệp hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc tổng công ty, các doanh nghiệp hạch toán độc lập không nằm trong tổng công ty thì thời hạn nộp muộn nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quí. Đối với tổng công ty, thời hạn nộp muộn nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc quí.

  Báo cáo tài chính năm của DNNN: Các doanh nghiệp hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc tổng công ty và các doanh nghiệp hạch toán độc lập không nằm trong tổng công ty thì thời hạn nộp muộn nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với tổng công ty, thời hạn nộp muộn nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  Báo cáo tài chính năm của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình hợp tác xã thì thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với các doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh thời hạn gửi báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status