Đề tài: Bộ máy quản lý, thực tiễn kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hà Nội

MỤC LỤC​
LỜI NÓI ĐẦU
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của CTyKDHTTVN
1.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của TTKDHTTHN 3
1.1.2. Quá trình hoạt động của TTKDHTTHN 3
1.1.3. Tình hình KD của công ty qua các năm: 5
1.1.3.1. Vốn kinh doanh 5
1.1.3.2. Lao động 6
1.1.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 7
1.1.3.4. Đặc điểm nguồn hàng và các hình tức tạo nguồn 8
1.1.3.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của TTKDHTTHN 9
1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại TTKDHTTHN
1.3. Tổ chức công tác kế toán tại TTKDHTTHN

1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại TTKDHTTHN 14
1.3.2. Kế toán một số thành phần chủ yếu. 17
1.3.2.1. Kế toán vốn bằng tiền 17
1.3.2.2. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 19
1.3.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Bộ máy quản lý, thực tiễn kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bộ máy quản lý, thực tiễn kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh hàng thời trang Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.