Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Luận văn - Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực logistic

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn - Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực logistic


  MỤC LỤC​ 263490098" LỜI CẢM ƠN i
  263490099" MỤC LỤC ii
  263490100" DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
  263490101" DANH MỤC SƠ ĐỒDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC viii
  263490102" DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC ix
  263490103" LỜI MỞ ĐẦU 1
  263490104" CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH.5
  263490105" I.TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH 5
  263490106" II.CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ THIẾT LẬP VÀ GIA TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH.9
  263490107" 1.1Các chiến lược tổng quát theo M. Porter.9
  263490108" 1.1.1 Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp (lowest cost). 9
  263490109" 1.1.2 Tạo sự khác biệt hóa (Diffirentation).9
  263490110" 1.1.3 Trọng tâm các nguồn lực vào những thị trường cụ thể.10
  263490111" 1.2Các chiến lược thích nghi của Miles & Snow.10
  263490112" 1.2.1Chiến lược tấn công.10
  263490113" 1.2.2Cạnh tranh phòng thủ.10
  263490114" 1.2.3Cạnh tranh phân tích.11
  263490115" 1.2.4Cạnh tranh bình ổn.11
  263490116" 1.3Chiến lược cạnh tranh trong các ngành.11
  263490117" 1.3.1Chiến lược cạnh tranh trong các ngành phân tán.11
  263490118" 1.3.2Chiến lược cạnh tranh trng ngành mới xuất hiện.11
  263490119" 1.3.3Chiến lược kinh doanh trong các ngành bão hòa.12
  263490120" 1.3.4Chiến lược kinh doanh trong các ngành suy thoái.12
  263490121" III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP.12
  263490122" 1.Các nhân tố bên ngoài.12
  263490123" 1.1Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô.12
  263490124" 1.1.1Sự biến đổi của kinh tế.12
  263490125" 1.1.2Chính trị và pháp luật.13
  263490126" 1.1.3Văn hóa xã hội.13
  263490127" 1.1.4Các điều kiện tự nhiên.13
  263490128" 1.1.5Các yếu tố công nghệ.14
  263490129" 1.2Các nhân tố thuộc môi trường vi mô.14
  263490130" 1.2.1Đe dọa của những người gia nhập ngành (đối thủ tiềm ẩn).15
  263490131" 1.2.2Áp lực từ sản phẩm thay thế.17
  263490132" 1.2.3Sức mạnh mặc cả của người mua.17
  263490133" 1.2.4Sức mặc cả của nhà cung ứng.18
  263490134" 1.2.5Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành.18
  263490135" 2.Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp.19
  263490136" 2.1Chuỗi giá trị (Chain of value).20
  263490137" 2.1.1Các hoạt động chủ yếu.20
  263490138" 2.1.2Các hoạt động bổ trợ.20
  263490139" 2.2Tình hình tài chính.21
  263490140" 2.3Văn hóa của doanh nghiệp.21
  263490141" III.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP.22
  263490142" 1.Tiềm lực tài chính.22
  263490143" 2.Quản lý và lãnh đạo.23
  263490144" 3.Khả năng nắm bắt thông tin.24
  263490145" 4.Chất lượng dịch vụ.24
  263490146" 5.Truyền tin và xúc tiến.25
  263490147" 6.Trình độ nhân sự.26
  263490148" CHƯƠNG II27
  263490149" THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS TÂN THẾ GIỚI VINASHIN27
  263490150" A – KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.27
  263490151" I.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY. 27
  263490152" 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Logistics Tân Thế Giới Vinashin.27
  263490153" 2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty.28
  263490154" 3Cơ cấu tổ chức của công ty.30
  263490155" 4.Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong thời gian tới.33
  263490156" II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA CÔNG TY.34
  263490157" 1.Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty.34
  263490158" 1.1 Hoạt động thuê ngoài.34
  263490159" 1.2Hoạt động giao nhận hàng hóa của dịch vụ vận tải đa phương thức, hàng dự án, siêu tường siêu trọng.36
  263490160" 1.2.1Hoạt động giao nhận hàng hóa hàng vận tải đa phương thức.36
  263490161" 1.2.2Tình hình vận chuyển hàng dự án, siêu trường siêu trọng.37
  263490162" 1.3Dịch vụ hàng hải và đại lý hãng tàu.38
  263490163" 1.4Dịch vụ thương mại.39
  263490164" 1.5Dịch vụ khai thuế hải quan.40
  263490165" 3.Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty CP Logistics Tân Thế Giới Vinashin.42
  263490166" 3.1Phân tích bảng kết quả kinh doanh.42
  263490167" 4.2Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh.44
  263490168" 3.2Tình hình tài chính của công ty:46
  263490169" 3.2.1Phân tích sự biến động của tài sản:. 46
  263490170" 3.2.2Phân tích sự biến động của nguồn vốn.47
  263490171" 3.2.3Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản:. 53
  263490172" B- ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY.54
  263490173" I. Đặc điểm của dịch vụ Logistics ở Việt Nam.54
  263490174" II. Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ Logistics của công ty.56
  263490175" II.1 Điều kiện địa lý.56
  263490176" II.2Cơ sở hạ tầng.57
  263490177" II.2.1Hệ thống cảng biển.57
  263490178" II.2.2 Hệ thống đường hàng không.57
  263490179" II.2.3Hệ thống đường bộ.58
  263490180" II.2.4Hệ thống đường sông.59
  263490181" II.3Môi trường pháp lý.59
  263490182" II.4 Sự phát triển của công nghệ thông tin.60
  263490183" II.5Môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu.61
  263490184" II.6Nhiều đối thủ cạnh tranh.61
  263490185" II.7Sức ép từ khách hàng và nhà cung cấp.63
  263490186" III. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty thông qua một số chỉ tiêu:64
  263490187" 1.Tiềm lực tài chính.64
  263490188" 2.Quản lý và lãnh đạo.67
  263490189" 3.Khả năng nắm bắt thông tin.68
  263490190" 4.Chất lượng dịch vụ.69
  263490191" 5.Truyền tin và xúc tiến.70
  263490192" 6.Yếu tố nhân lực và đào tạo nhân lực.72
  263490193" IV.Phân tích một số chiến lược và một số chính sách kinh doanh của công ty.74
  263490194" V.Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty bằng phương pháp xin ý kiến chuyên gia.75
  263490195" VI.Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty Vinashin New World Logistics.79
  263490196" 1.Những thành tựu đạt được:79
  263490197" 2.Những tồn tại và nguyên nhân.80
  263490198" CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY.82
  263490199" 3.1Biện pháp 1: Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và kiểm soát rủi ro toàn diện.82
  263490200" 3.2Biện pháp 2: Xâu dựng hệ thống cung cấp dịch vụ thuê ngoài tốt.83
  263490201" 3.3Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch đầu tư vào thiết bị vận tải hàng quá khổ.85
  263490202" 3.4Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ nguồn nhân lực.86
  263490203" 3.5Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến. 88
  263490204" KIẾN NGHỊ90
  263490205" 1.Kiến nghị với Nhà nước:90
  263490206" 2.Kiến nghị với ngành.90
  263490207" 3.Đối với công ty:91
  263490208" KẾT LUẬN

  LỜI MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết của đề tài:
  Cách đây vài thế kỷ, thuật ngữ Logistics được sử dụng trong quân đội và được hoàng đế Napoléon nhắc đến trong câu nói nổi tiếng "Kẻ nghiệp dư bàn về chiến thuật, người chuyên nghiệp bàn về logistics".
  Ngày nay, thuật ngữ logistics được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế như một ngành mang lại nhiều nguồn lợi to lớn. Theo Luật Thương mại Việt Nam, logistics là một hoạt động thương mại do các thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho bãi, làm thủ tục hải quan và các loại giấy tờ, tư vấn khách hàng, đóng gói, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa để hưởng phí thù lao. Hoặc hiểu một cách đơn giản, logistics là việc thực hiện và kiểm soát toàn bộ hàng hóa cùng những thông tin có liên quan từ nơi hình thành nên hàng hóa cho đến điểm tiêu thụ cuối cùng.
  Logistics là một hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền, hiệu quả của quá trình này có tầm quan trọng quyết định đến tính cạnh tranh của ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia. Đối với những nước phát triển như Nhật và Mỹ logistics đóng góp khoảng 10% GDP. Đối với những nước kém phát triển thì tỷ lệ này có thể hơn 30%. Sự phát triển dịch vụ logistics có ý nghĩa đảm bảo cho việc vận hành sản xuất, kinh doanh các dịch vụ khác được đảm bảo về thời gian và chất lượng. Logistics phát triển tốt sẽ mang lại khả năng tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
  Dịch vụ logistics ở Việt Nam chiếm khoảng từ 15-20 % GDP. Ước tính GDP nước ta năm 2006 khoảng 57,5 tỷ USD. Như vậy, chi phí logistics chiếm khoảng 8,6-11,1 tỷ USD. Đây là một khoản tiền rất lớn. Nếu chỉ tính riêng khâu quan trọng nhất trong logistics là vận tải, chiếm từ 40-60% chi phí thì cũng đã là một thị trường dịch vụ khổng lồ.
  Việt Nam đang bước vào một “sân chơi” mới cũng nghĩa với việc sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn. Để có thể đứng vững, tận dụng đươc cơ hội và khai thác hết tiềm năng thị trường trong lĩnh vực logistics, mỗi công ty logistics cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
  Từ nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ logistics và qua tìm hiểu tình hình cạnh tranh của công ty, em đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Logistics Tân Thế Giới Vinashin”. Với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc đưa ra các giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, để công ty có thể đứng vững và đạt được nhiều thành tựu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
  2. Mục đích và ý nghĩa của đề tài.
  Vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn nhằm cũng cố, bổ sung và hoàn thiện các lý thuyết đã học.
  Hệ thống hóa các kiến thức về cạnh tranh trong một doanh nghiệp như: các phương thức cạnh tranh, hình thức cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh,
  Đi vào tìm hiểu tình hình cạnh tranh của công ty và sản phẩm của công ty. Từ đó đánh giá và phân tích tình hình cạnh tranh của công ty một cách khách quan trên thị trường.
  Thông qua việc đánh giá và phân tích tìm ra các lợi thế cạnh tranh cũng như các điểm yếu, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là: Công ty CP Logistics Tân Thế Giới Vinashin và tình hình cạnh tranh của công ty trên thị trường so sánh với đối thủ cạnh tranh.
  Phạm vi của đề tài này là những yếu tố tạo nên khả năng cạnh tranh cũng như khả năng cạnh tranh của công ty. Số liệu dùng để chứng minh trong đề tài là số liệu hoạt động sản xuất của công ty từ năm 2007- 2009.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Để thực hiện nội dung của bài báo cáo em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
  · Phương pháp so sánh: so sánh số tuyệt đối, tương đối, số bình quân.
  · Phương pháp liệt kê và phân tích
  · Phương pháp thay thế: phương pháp số chênh lệch.

  263490208" 92


  Xem Thêm: Luận văn - Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực logistic
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn - Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực logistic sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status