Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ


  Các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ(58 trang)

  LỜI NÓI ĐẦU


  Thực tế hơn 15 năm đổi mới vừa qua cho thấy đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa do đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam để xứng là một đường nối đúng đắn phù hợp với qui luật khách quan. Đây chính là động lực góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp ho, hiện đại hoáđất nước trong giai đoạn tới. Trong quá trình thực hiện đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy cải thiện các nghiệp vụ kinh doanh, tổ chức mọi nguồn lực trong doanh nghiệp như lao động vốn . để thực hiện một cách có hiệu quả.

  Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp, từ nhận thức và thực tế trên cơ sở những kiến thức và tích luỹ được ở nhà trường cùng với sự giúp đỡ của quản trị kinh doanh tổng hợp do cô giáo Thuỷ và các phòng ban trong Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ, em mạnh dạn chọn đề tài: "Các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ".

  Mục tiêu nghiên cứu:

  Đề tài này nhằm mục tiêu giải quyết và vấn đề cơ bản sau:

  - Hệ thống hoá lý luận cơ bản về bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  - Phân tích và đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ dịch vụ Tây Hồ.

  - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.

  * Phương pháp nghiên cứu:

  Trong quá trình nghiên cứu đề tài ứng dụng các phương pháp cơ bản sau:

  - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

  - Phương pháp thống kê

  - Phương pháp phân tích và so sánh

  * Kết cấu chuyên đề:

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo chuyên đề gồm 3 chương.

  Chương I: Lý luận chung về công tác tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  Chương II: Thực trạng công tác tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ.

  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy quản lý.  MỤC LỤC


  Lời nói đầu 1

  Chương I: Lý luận chung về công tác tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 3

  I. Một số khái niệm về quản lý doanh nghiệp 3

  1. Các cách tiếp cận quản lý doanh nghiệp 3

  1.1. Khái niệm quản lý: 3

  1.2. Khái niệm về quản lý doanh nghiệp. 4

  1.3. Các nguyên tắc quản lý 4

  2. Chức năng quản lý 5

  3. Vai trò quản lý đối với doanh nghiệp 6

  4. Tình hình kinh doanh của Công ty 6

  II. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 10

  1. Khái niệm 10

  1.1. Bộ máy quản lý 10

  1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 10

  2.Yêu câu của tổ chức bộ máy quản lý 11

  3. Các kiểu mô hình tổ chức bộ máy 11

  3.1. Các nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản lý 11

  3.2. Các kiểu mô hình tổ chức bộ máy. 13

  3.2.1.Mô hình tổ chức trực tuyến. 13

  3.2.2. Mô hình tổ chức phân công chức năng: 15

  3.2.3. Mô hình tổ chức trực tuyến - chức năng. 16

  3.2.4. Mô hình tổ chức mà trận. 17

  3.2.5. Mô hình tổ chức khác. 18

  III. Sự cần thiết khách quan của việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý. 18

  1. Tổ chức bộ máy quản lý với quá trình lao động hoá và sản xuất kinh doanh. 19

  2. Yếu tố của nền kinh tế hiện đại với công tác tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 19

  3. Phát triển kinh tế xã hội vệ sinhà quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá 20

  4. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức bộ máy quản lý 21

  4.1. Con người 21

  4.2. Công nghệ 21

  4.3. Chiến lược doanh nghiệp 22

  4.4. Quy mô doanh nghiệp 22

  4.5. Môi trường kinh doanh 23

  4.6. Quan hệ bên trong tổ chức 23

  Chương II: Thực trạng công tác tổ chức bộ máy công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ 24

  I. Tóm lược về công ty du lịch dịch vụ tây hồ 24

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24

  2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 25

  3. Một số đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến bộ máy quản trị. 26

  3.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh 26

  3.2. Tình hình thị trường 26

  3.3. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 27

  3.4. Về nhân sự 28

  II. Thực trạng về công tác tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ 29

  2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty 29

  2.2. Phân công trách nhiệm trong tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 30

  2.2.1. Ban giám đốc: gồm 3 người 30

  2.2.2. Phòng tài chính kế toán 30

  2.2.3. Phòng hành chính 31

  2.2.4 Phòng thị trường 31

  2.2.5. Khối buồng 32

  2.2.6. Khối bảo dưỡng sửa chữa 33

  2.2.7. Khối dịch vụ ăn uống 33

  2.2.8. Khối dịch vụ bổ sung 34

  2.2.9. Trung tâm dịch vụ lữ hành 34

  2.3. Phân cấp quản lý trong Công ty 35

  2.3.1. Giữa các đơn vị, phòng ban chức năng 35

  2.3.2. Thủ trưởng các đơn vị 35

  2.3.3. Phó giám đốc đơn vị 36

  3. Những ưu điểm và hạn chế của mô hình quản lý của Công ty đang áp dụng. 36

  3.1. Ưu điểm 36

  3.2. Hạn chế. 37

  III. Đánh giá chung về hoạt động tổ chức bộ máy quản lý của công ty dịch vụ Tây Hồ 38

  Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 42

  I. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của 10 năm tới (2000 - 2010). 42

  1. Phương hướng và mục tiêu của công ty 2000 - 2010. 42

  2. Phương hướng chung hoàn thiện cơ cấu tổ chưc bộ máy quản lý kinh doanh. 43

  II. Những giải pháp chủ yếu để hoàm thiện để tổ chức bôn máy quản lý ở công ty. 45

  1. Hoàn thiệ cơ chế quản lý của công ty 45

  2. Tăng cường quản lý trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 45

  3. Quan tâm hơn nữa đến yếu tố con người. 47

  4. Đẩy mạnh biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 47

  5. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 49

  5.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo của công ty. 50

  5.2.Hoàn thiện tổ chức bộ máy trong các phòng ban. 50

  5.3. Gắn quyền với trách nhiệm 51

  III. Kiến nghị cá nhân. 52

  Kết luận 53

  Tài liệu tham khảo 55


  Xem Thêm: Các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở Công ty du lịch dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status