Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư v

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư v


  LỜI MỞ ĐẦU

  Lý do chọn đề tài


  Trước kia các doanh nghiệphoạt động theo sự bao cấp của nhà nước và đến nay đất nước đã mở cửa cùng với việc các doanh nghiệp phải tự đứng trên đôi chân của mình. Để tồn tại và phát triển, họ phải tìm ra con đường cho doanh nghiệp mình đi. Nhưng chắc chắn rằng khi doanh nghiệp có một đội ngũ nhân viên tài giỏi, biết sử dụng, giữ gìn và phát huy họ thì họ sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển và đi lên. Muốn vậy các doanh nghiệp phải biết quản lý nguồn lao động của mình để sử dụng có chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lựcđó. Hiện nay các doanh nghiệp cũng nghiên cứu và tìm cách sử dụng hiệu quả nguồn lực này thông qua việc sử dụng các công cụ quản trị nhân lực. Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc chính là hai công tác cơ bản và quan trọng nhất giúp ích cho việc quản lý và sử dụng có chất lượng nhân lực, củng cố các hoạt động nhân lực khác.

  Tuy nhiên hiện nay ở các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự chú ý tới hai hoạt động này. Trong quá trình thực tập một thời gian tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam-VINASINCO, em cũng nhận thấy công ty vẫn chưa quan tâm đến hoạt động phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc nên không có hệ thống phân tích công việc rõ ràng và đánh giá thực hiện công việc còn sơ sài, chưa phát huy đúng tác dụng của hai hoạt động này .Vì vậy hiệu quả của các hoạt động quản lý nhân lực khác bị ảnh hưởng và tác động chưa tốt đến các hoạt động phát triển chung của công ty. Với mong muốn có thể góp phần phát triển công ty nên khi nghiên cứu các hoạt động nhân sự tại đây em quyết định chọn tên đề tài trong chuyên đề thực tập là:“ Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việctại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam- VINASINCO ”.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu:
  Tìm hiểu tất cả các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty VINASINCO
  Đồng thời đi sâu vào nghiên cứu thực trạng hai hoạt động phân tíchcông việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO.
  Đề suất các giải pháp và xây dựng thí điểm hai chương trình phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc cho nhân viên làm việc tại công ty VINASINCO.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Khi thực hiện chuyên đề em đã đi sâu vào nghiên cứu tại tất cả các bộ phận của công ty bao gồm các bộ phận tác nghiệp và các bộ phận quản lý của công ty VINASINCO.

  Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình hoàn thành chuyên đề emđã thu thập nguồn số liệu sơ cấp bằng cách sử dụng các phương pháp thu thập thông tin như bản hỏi, phỏng vấn, quan sát, ghi chép.
  Đồng thời em cũng thu thập và sử dụng các văn bản, tài liệu của công ty theo sự đồng ý của công ty và các sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành. Sau đó để hoàn thành các số liệu thì em tiến hành xử lý, phân tích và tổng hợp các thông tin đó lại.

  Kết cấu đề tài
  Đề tài bao gồm có 3 phần sau:

  Chương 1: Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc là hai công tác cơ bản của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.
  Chương 2: Thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam- VINASINCO.
  Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tácphân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO.

  MỤC LỤC
  Trang

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  LỜI CAM KẾT
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI MỞ ĐẦU 1


  Chương 1 – Phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc là hai công tác cơ bản của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức 3
  1.1 Vai trò của quản trị nhân lực trong một tổ chức 3
  1.1.1 Quản trị nhân lực 3
  1.1.2 Các hoạt động của quản trị nhân lực 3
  1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân lực 5
  1.2 Phân tích công việc và lợi ích của phân tích công việc 6
  1.2.1 Khái niệm và nội dung của phân tích công việc 6
  1.2.2 Lợi ích của phân tích công việc 8
  1.2.2.1 Phân tích công việc ảnh hưởng đến sự thực hiện công việc 8
  1.2.2.2 Phân tích công việc ảnh hưởng đến các công tác quản lý nguồn nhân lực khác 9
  1.2.3 Các bước tiến hành phân tích công việc 11
  1.3 Khái niệm và ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc 15
  1.3.1 Khái niệm và mục đích của đánh giá thực hiện công việc 15
  1.3.2 Ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc 15
  1.3.2.1 Với việc hoàn thiện sự thực hiện công việc của người lao động 16
  1.3.2.2 Với việc ra các quyết định nhân sự 16
  1.3.2.3 Với việc tạo động lực trong lao động, trong tập thể lao động 16
  1.3.2.4 Với các công tác nhân sự khác 17
  1.3.3 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc 19
  1.3.4 Các công việc cần làm khi tổ chức thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc 21
  1.3.4.1 Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 21
  1.3.4.2 Lựa chọn chu kỳ đánh giá 23
  1.3.4.3 Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 24
  1.3.4.4 Phỏng vấn đánh giá 24

  Chương 2- Thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam 27
  2.1 Tổng quan về công ty VINASINCO 27
  2.1.1Quá trình hình thành và phát triển công ty 27
  2.1.2Đặc điểm sản phẩm và dịch vụ của công ty 27
  2.1.3 Bộ máy tổ chức của công ty 29
  2.1.4Đặc điểm công nghệ, quy trình sản xuất của công ty 35
  2.1.5 Tình hình hoạt động,sản xuất kinh doanh của công ty 36
  2.1.6 Cơ cấu lao động của đội ngũ lao động công ty VINASINCO 38
  2.2 Thực trạng phân tích công việc tại công ty VINASINCO 41
  2.2.1 Công ty chưa có chương trình phân tích công việc được quy định
  thành văn bản 41
  2.2.2 Phòng Tổ chức hành chính chưa có cán bộ đựơc đào tạo về chuyên
  môn nhân sự 45
  2.2.3 Bản thân công ty chưa ý thức được sự quan trọng của phân tích
  công việc 46
  2.3 Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO 47
  2.3.1 Các văn bản hiện công ty đang sử dụng 47
  2.3.2 Phương pháp đánh giá được sử dụng 50
  2.3.3 Chu kỳ đánh giá quá ngắn 51
  2.3.4 Công tác lựa chọn và đào tạo người còn chưa được chú trọng 51
  2.3.5 Không có sự phản hồi thông tin trực tiếp đến người lao động 52
  2.4 Ảnh hưởng của công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện
  công việc đến các hoạt động quản lý nhân sự tại côngty VINASINCO 53
  2.4.1 Với thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 53
  2.4.2 Với thực trạng công tác tuyển dụng, bố trí nhân sự 53
  2.4.3 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 55
  2.4.4 Với công tác thù lao lao động 56

  Chương 3- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn Nhân lực bằng công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện Công việc ở công ty VINASINCO 59
  3.1 Những đổi mới và hướng phát triển của công ty 59
  3.1.1 Hướng phát triển của công ty 59
  3.1.2 Các mặt tồn tại trong công ty 60
  3.1.3 Phương hướng khắc phục 61
  3.2 Giải pháp về xây dựng chương trình phân tích công việc 61
  3.2.1 Về phía công ty 61
  3.2.2 Về phía cán bộ thực hiện phân tích công việc 61
  3.3 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 75
  3.3.1 Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 75
  3.3.2 Xác định chu kỳ đánh giá 79
  3.3.3 Lựa chọn người đánh giá và đào tạo người đánh giá 793.3.4 Phỏng vấn đánh giá 80
  3.4 Các giải pháp nhằm thực hiện, quản lý, duy trì chương trình phân
  tích công việc và đánh giá thực hiện công việc 81
  3.5 Sử dụng kết quả phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc
  vào công tác quản lý nguồn nhân lực khác tại công tyVINASINCO 81
  3.5 1 Với công tác kế hoach hoá nhân lực 81
  3.5.2 Với công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự 82
  3.5.3 Với công tác đào tạo và phát triển người lao động 82
  3.5.4 Với thù lao lao động 83

  KẾT LUẬN 85
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status